ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу

2022-06-01

  • Урысейм и щIыналъэхэм ящыщу социальнэ туризмэмкIэ программэр зыгъэзащIэ хэгъэгу зыбжанэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрри. Ар хуэунэтIащ сабий зеиншэхэм, адэ-анэхэм я нэIэм щIэмыту къэнахэм, апхуэдэуи балигъыпIэ имыувахэм я IуэхухэмкIэ щыIэ комиссэм и учётым щытхэу зи ныбжьыр илъэси 7-м щегъэжьауэ 14-м нэсхэм нэгузегъэужь Iуэхугъуэхэр, зыплъыхьакIуэхэр къахузэгъэпэщыным.

  •  
  • Мы махуэхэм социальнэ туризмэм и программэмкIэ Налшык кърагъэблэгъащ Шэджэм, Iуащхьэмахуэ районхэм щыщ сабий 28-рэ. Абыхэм къалэм зыщрагъэплъыхьащ, КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэрагъэпэща гъэлъэгъуэныгъэми яшащ, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм я нэгу зыщрагъэужьащ.
  • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу ягъэзащIэ проектым Налшык дэт аттракционхэм я паркри къыхыхьащ. Абы и лэжьакIуэхэм цIыкIухэм я хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хуащIу, щхьэж зыхуей хъыринэ зэмылIэужьыгъуэхэм пщIэншэу ирагъэсащ, апхуэдэуи паркым ит шхапIэхэм ерыскъы щIэщыгъуэхэмкIэ   шэджагъуашхэ щрагъэщIащ.
  • Мыпхуэдэ псапащIэ Iуэхухэр социальнэ проектым хэту «Путешествие» туроперато-рым иджы ебгъуанэу къызэрегъэпэщ.
  • Тхьэхущынэ Ланэ.