ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

ГуфIэгъуэри гуауэри зэдыдогуэш

2022-06-07

 • КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 4-м хэтащ Ингуш Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъум теухуауэ Магас къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и цIыхухэм Пушкиным и махуэмкIэ зэрехъуэхъур

2022-06-07

 • «Ди къэралым щагъэлъапIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ махуэщI. Илъэс къэс мэкъуауэгъуэм и 6-м Урысей Федерацэм щаIэт Пушкин Александр къыщалъхуа махуэмрэ Урысыбзэм и махуэмрэ. Абы ирихьэлIэу УФ-ми хамэ къэрал куэдми щыпсэухэм ягу къагъэкIыж усакIуэ щэджащэр, абы и къалэмыпэм къыпыкIа усэ уахътыншэхэм къоджэ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ абыхэм пщIэ хуащI усакIуэшхуэм и фэеплъым, урысыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъам, — щыжеIэ щIыналъэм и Iэтащхьэм телеграм-каналым щиIэ напэкIуэцIым. — УрысыбзэмкIэщ Пушкин Александр Кавказым теухуа и усэ гъуэзэджэхэр зэритхар, а бзэращ ди щIыналъэм и дахагъэр къызэригъэлъэгъуар. УсакIуэм бгъэдэлъа литературэ щIэин лъапIэм ноби зэкъуегъэувэ цIыхубэр, хэкупсэ гурыщIэхэр я гум къыщигъэушу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УсакIуэшхуэм и щIыхькIэ

2022-06-07

 • Мэкъуауэгъуэм и 6-м, урыс усакIуэшхуэ, иджырей урыс литературэбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Пушкин Александр къыщалъхуа махуэм, ди къэралым Урысыбзэм и махуэр щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIым я фIыжхэр ягъэлъапIэ

2022-06-07

 • Бахъсэн щIыналъэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм щеджэ, еджэныгъэмрэ спортымкIэ ехъулIэныгъэфIхэр къэзыгъэлъэгъуа ныбжьыщIипщI щIыпIэ унафэр зехьэнымкIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Балъкъыз Артур деж иджыблагъэ кърагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ щIэжым  и джэ макъ

2022-06-07

 • Нобель саугъэтыр зыхуагъэфэща, адыгэ щылъху 
 • Памукъ Орхьан и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу
 • ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, жеIэ адыгэ псалъэжьым. Гува-щIэхами, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ. Мылъкутегъуатэ ищIын щхьэкIэкъым, атIэ зыщыщыр, зи хэтыр къищIэн, зыхэпсэукI дунейми нэхъыфIу къыщацIыхун папщIэщ и къуэпсхэр къыщIилъыхъуэр. Апхуэдэ Iуэхур пщэрылъ зыщызымыщIыжа, абыкIэ зэмыупщIыжа щIагъуэ тхакIуэхэм къахэкIагъэнкъым. Ар икIи гурыIуэгъуэ хуэдэщ. ТхакIуэр зытепсэлъыхьыр, зи гугъу ищIыр, зи щхьэфэ иIэбэр гупсысэ пыухыкIам и шыбзэм фIэкIыпIэ имыIэу щIегъэкI, дуней лъагъукIэ гуэрым и щапхъэм ирегъэзагъэ, зыдищIэжми къыфIэмыIуэхуми, лъэпкъ нэщэнэ пыухыкIахэмкIэ еузэд. Къаплъэ нэхърэ къиплъ, жыхуаIэм ещхьу, тхылъеджэр щыщIэупщIэ куэдрэ къыхокI, псалъэм папщIэ, тырку дунейм къыхэхъукIамэ, абы и литературэм щIапIыкIамэ, дэнэ тхакIуэм адыгэ нэщэнэхэр къыздрихыр, адыгэ IуэрыIуатэм и уней пкъыгъуэхэр щызэригъэкъур, адыгэ хабзэм и курыхым щыгъуазэ зыщыхуищIыр, жиIэу. Бэчыжь Лейла шэрыуэу зэрыжиIащи, лъэпкъ щIэжым и джэ макъ къыпхыIукIращ, езы тхакIуэр щтэIэщтаблэ щищIыж къыхэкIыу, апхуэдэ «хъуаскIэхэр» къызэпхезыгъэдзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛъагапIэр зи щIасэ

2022-06-07

 • Адыгэ IуэрыIуатэмрэ тхыдэмрэ бзылъхугъэ куэд къыхощыж я дахагъэм, лIыгъэм, къарум укъигъэуIэбжьу. Псалъэм папщIэ, Сэтэней гуащэ, Лэшын, Мэлычыпхъу, Бырымбыху, нэгъуэщIхэри. Ди IуэрыIуатэм къыхэщыж цIыхубз телъыджэхэм хуэдэ ноби къытхэтщ! Зи гугъу сщIыну бзылъхугъэм и IуэхущIафэри, и гъащIэри, и лъэкIыныгъэри фIэщ щIыгъуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

ЗауэлIым и тхыгъэхэр

2022-06-07

 • Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 77-рэ хъуами, зауэлIхэм зэрахьа лIыгъэмрэ куэдым я кIуэдыкIар зыхуэдэмрэ абыхэм я благъэхэм нобэр къыздэсым ящIэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Шу махуэр» Налшык къашэ

2022-06-07

 • Мэкъуауэгъуэм и 28-м Налшык къалэ щагъэлъэгъуэнущ драматург, уса-кIуэ, журналист цIэрыIуэ, «Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Дербэ Тимур и Iэдакъэ къыщIэкIа «Бромберг щекIуэкIа процессыр е Адыгэр хьэкумым зэрыщаумысар» пьесэмкIэ Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, театрымрэ киномрэ я режиссёр Iэзэ ЕмкIуж Андзор игъэува «Шу махуэ» спектаклыр. Ар АР-р къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэси 100 зэрырикъум ирихьэлIэу ягъэуващ икIи «Адыгэ Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым» проектым хэту Налшык къашэну аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Утыкур зыгъэбжьыфIа артист

2022-06-07

 • Тэтэр Анатолэ къызэралъхурэ нобэ илъэс 70 ирокъу
 • Театр утыкум кърихьэ ролыр къэзыгъащIэ артистым «а IэщIагъэм къыхуалъхуащ» хужаIэ хабзэщ, нэгъуэщI зыгуэрым зрипщытатэмэ, лъэпкъ гъуазджэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтынкIэ хъуну зэрыщытар кърагъэлъагъуэу. Апхуэдэхэм ящIэр мэхъу, абыи къыщымынэу, цIыхубэм я пащхьэ кърахьэ образхэр гуимыхужщ. Зи зэфIэкIыр ди республикэм и мызакъуэу, Урысей псом къыщащIа актёр гъуэзэджэт, псэужамэ, мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуну щыта, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Тэтэр Анатолэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

НэхъыбэкIэ дащыгугъами, зэкIэ яхузэфIэкIыр аращ

2022-06-07

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Мэкъуауэгъуэм и 5-м. ЦIыху 700 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол