ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Жылагъуэр зэрыузыншэм и щыхьэт  

2022-06-02

 • Мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым концерт щекIуэкIащ, «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-мрэ «Добрая среда» сабий анимацэ студиемрэ зэдагъэзащIэ псапэ Iуэхур зэрырагъажьэрэ илъэс щрикъум ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гъэмахуэм и пэщIэдзэм  

2022-06-02

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэр и гъусэу щыIащ балигъ ныбжьым нэмысахэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Нэмыс» республикэ IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Зэпымыууэ дыгъэпсу щрырет!  

2022-06-02

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ мэкъуауэгъуэм и 1-м Налшык къалэм гуфIэгъуэ, нэгузыужь зэхыхьэхэр щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зы тхыбзэ диIэну дыхуеймэ

2022-06-02

 • ЦIыхум и гупсысэр дамыгъэ гуэркIэ тхылъымпIэм зэрытрилъхьэн щIэныгъэм щIэхъуэ-псыныр адыгэхэм я деж зэи щызэпыуауэ къыщIэкIынукъым. Абы и щыхьэтщ Урыс-Кавказ зауэр и гуащIэгъуэу щекIуэкIым адыгэ узэщIакIуэ Нэгумэ Шорэ итхауэ щыта мыпхуэдэ псалъэхэр: «… къэхъунщ зэман бгырыс мыгъасэм и гум гурыщIэ телъыджэр — гъащIэр зыгъэнэхур — щIэныгъэм хуэпэбгъэныр къыщылыдыну, къэсынщ дэркIи сыхьэт, псоми дэ щIэныгъэм, тхылъым, тхэным зыщеттын».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

КъэхутакIуэ цIэрыIуэм и Iэужьхэр

2022-06-02

 • Тхыдэдж, археолог цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгейм и институтым, КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэм, и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэ ЛопащIэ Нурбий Гъэзиз и къуэр къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГукъэкIыжхэм къадэкIуэ хъуэхъу

2022-06-02

 • Дызэрыщыгъуазэщи, гъэмрэ щIымрэ щызэхэкIа махуэхэм яужькIэ, дунейм и щытыкIэр кIуэ пэтми нэхъ хуабэ хъууэрэ йокIуэкI. Ар, зэрыгурыIуэгъуэщи, «зи нэгу щIэкIыр» цIыхухэм я закъуэкъым, атIэ псэущхьэрэ къэкIыгъэу а щIыпIэр зи хэщIапIэхэми зыхащIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПсыкIэ мэлажьэ

2022-06-02

 • Бензиным и пIэкIэ, автомашинэхэр псыкIэ лажьэу щытамэ, лъэщтэкъэ? Апхуэдэ зигу къэмыкIа куэд яхэт къыщIэкIынкъым гублащхьэр зыIыгъхэм. Мейер Стэнли ар игу къэкIа къудейтэкъым, цIыху цIыкIур бензиныр къыздрихынум емыгупсысу зэрыпсэуфынур наIуэ къищIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Лъапсэрэ псэрэ

2022-06-02

 • Кубань областым и унафэщIхэм къащыхъурт генерал Гейман гъэмахуэми бжьыхьэми иригъэкIуэкIа хьэщхьэрыIуэ теуэхэм яужькIэ, шэрджэсхэм ящыщу бгым къина тIэкIури 1864 — 1865 гъэхэм я щIымахуэм къуэладжэ щIыIэпсхэм уаем къыдихуну, армырамэ ахэр мэжэщIалIагъэм ирищIыкIыну. Ауэ къызэрыщIидзар нэгъуэщIущ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Къафэр бзэ хуэныкъуэкъым

2022-06-02

 • Куэдым фIыуэ ялъагъу, дунейпсо фестивалхэм я лауреат хъуа, Йорданием и дамыгъэ нэхъыщхьищыр зыхуагъэфэща, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Атэбий Игорь зи художественнэ унафэщI «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым 2008 гъэ лъандэрэ къыщофэ Бахъуэ Азрэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIалэгъуалэм зэрыхуэупсэ жэщ

2022-06-02

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм, хабзэ зэрыхъуауэ, мы гъэм епщыкIузанэу щекIуэкIащ «Библионочь» урысейпсо Iуэхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Абу-Даби и тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ

2022-06-02

 • Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я къалащхьэ Абу-Даби щекIуэкIа 31-нэ дунейпсо тхылъ гъэлъэгъуэныгъэ-жармыкIэм ирихьэлIащ Урысейм и тхакIуэхэр, зэдзэкIакIуэхэр. Къэралым икIа гупым хэтащ зи лъэпкъыбзэкIэ тхэ усакIуэхэу Къаныкъуэ Заринэ (Налшык), Галиуллин Рустем (Къэзан), Джалиловэ Айгюн (Мэхъэчкъалэ), Цуруев Шарип (Грозный) сыми. Урысейм и тхылъ гъэлъэгъуапIэр (стендыр) игъэхьэзыращ Гуманитар тхылътедзапIэ зэхэтым (ОГИ). Абы щагъэлъэгъуащ иужьрей илъэсхэм къыдэкIа художестветннэ тхылъхэр, тхыдэм теухуахэр, сабийхэм папщIэ ятхахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тенджыз Iуфэр икъукIэ йозэгъ

2022-06-02

 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:4 (0:1). ТIуапсы. Курыт еджапIэ №6-м и стадион. Накъыгъэм и 30-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол