ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Мэздэгури адэжь щIыналъэм и зы къуапэщ

2022-06-16

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Европэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуищкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым тепсэлъыхьащ, лэжьыгъэ нэхъыбэжи къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Япэ санитар авиацэ

2022-06-16

 • «Япэ медико-санитар дэIэпыкъуныгъэ щыхуащIэ IэнатIэм зегъэужьын» федеральнэ проектыр зэрагъэзащIэм ипкъ иткIэ, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм «Ростех» къэрал корпорацэм Лъэпкъ санитар авиацэмкIэ и IэнатIэм и деж «Ансат» жьыхулъатэм и сыхьэт бжыгъэ щхьэхуэхэр щызыIэригъэхьащ. Абы текIуэдэну мылъкур республикэ, федеральнэ бюджетхэм къыхэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МэкъумэшыщIэ, щIэныгъэлI,  къулыкъущIэ нэс

2022-06-16

 • ГъащIэм, зэрытщIэщи, пэщIэдзи кIэухи иIэщ. Ауэ, цIыхум къикIуа гъуэгуанэр къызэрапщытэр къипсэуа илъэсхэмкIэкъым, атIэ IуэхущIафэу илэжьахэмкIэщ.   А гупсысэр зэхьэлIахэм ящыщт ХьэщIэлI Мухьэмэд Хьэжрэт и къуэр — мэкъумэшыщIэу, зауэлIу, щIым ехьэлIа Iуэхухэм    и къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу, КъБАССР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министру, жылагъуэ лэжьакIуэу, хэкупсэу, зи гъащIэ  гъуэгуанэр зыщыщ къэралымрэ щыпсэуа и хэку цIыкIумрэ къыгуэхыпIэ ямыIэу   зэпхауэ къекIуэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъагъуэщIэхэр, гъуэгущIэхэр, дунеищIэхэр

2022-06-16

 • Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием КъуэкIыпIэм щыпсэу лъэпкъхэр джынымкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ КъБКъУ-м «Эрмитаж — Кавказ» зи фIэщыгъэ и щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я дамыгъэхэр джынымкIэ и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Мэлбахъуэ Къэралбий зэридзэкIа тхылъыщIэм и лъэтеувэр. Абы щIэныгъэлIхэм я пащхьэ ирилъхьащ мамлюк тхыдэр зыджхэм те-гъэщIапIэ ящI, Мухьэмэд ибн Ахьмэд ибн Iияс аль-Хьэнэфий (1448 — 1524) и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгэ (шэрджэс) мамлюкхэм я тхыдэкIэ» зэджэ лэжьыгъэшхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэращ зызыхуэдгъасэр – еджапIэракъым

2022-06-16

 • Мэкъуауэгъуэм и 7-м егъэджэныгъэм епхауэ хъыбаритI Урысейм щызэпхыIукIащ. Зыр – Урысейр «Болон системэ» жыхуаIэ дунейпсо хабзэм къызэрыхагъэкIыжар. ЕтIуанэр – Дербент щыщ, 9-нэ классыр къэзыух щIалэ цIыкIум есэпымкIэ къэпщытэныгъэр зэрыхуэмытам щхьэкIэ зэрызыфIилъэжар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЗыплъыхьакIуэхэмрэ бысымхэмрэ

2022-06-16

 • Гъэмахуэ зэрыхъуу, Кавказым къызэрыхь туристхэмрэ хэкурысхэмрэ зэрызэпэщIэувэм десэжакIэщ. Зыгъэпсэхугъуэм и чэзум зыми дикъузэу зымыдэну хьэщIэхэмрэ, я быным щапхъэ Iей ирагъэлъагъуну хуэмей бысымхэмрэ зыр адрейм щепщэфыIи куэдрэ къэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Шыхулъагъуэм» и лэжьыгъэр зэхаублэж

2022-06-16

 • КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ, абы и унафэщI Тхьэгъэзит Юрэ и жэрдэмкIэ республикэм и тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэм щадэлажьэ «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм и лэжьыгъэр зэриублэжым теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди хьэщIэ лъапIэ «Ислъэмей»

2022-06-16

 • Адыгейм лъэпкъ уэрэдхэмкIэ и «Ислъэмей» къэрал ансамблым иджыблагъэ Музыкэ театрым концерт ин щитащ. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ гъэ кIуам илъэс 30 ирикъуащ. ЦIыхум дежкIэ а зэманыр ныбжьышхуэу къамылъытэми, ансамблым щхьэкIэ гъуэгуанэ хъарзынэщ, жыпIэнурамэ, лIыгъэщ апхуэдиз илъэскIэ творческэ гупым я пщIэ, зэфIэкI мыкIуэщIу зэтепIыгъэныр. Абыхэм я концерт зэ нэхъ мыхъуми щIэсауэ ахэр фIыуэ зымылъэгъуа щыIэу си фIэщ хъуркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Москва – Брест

2022-06-16

 • ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумкIэ Урысей академием Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм и студент Мэремщауэ Хъызыр «Непокорённые»  зи фIэщыгъэ дунейпсо проектым хэтынущ. ЩIалэр КъБР-м хыхьэ Малкэ къуажэм щыщщ. Гупым яхэту Москва щыщIэдзауэ Брест нэс абы зыщиплъыхьынущ ЛIыхъужьыгъэм и къалэ пщыкIузым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПщIэну щхьэпэщ

2022-06-16

 • Тыкуэнышхуэхэм дыщыщIыхьэкIэ, Iэблэм фIэлъ сумкэ цIыкIухэм къищынэмыщIауэ, мыдрейуэ тIыгъыр куэду зэпрыгъэлыкIа хьэпшып хъумапIэ шкафхэм ящыщ зым дыдогъэувэри, адэкIэ докIуэ. IункIыбзэIухыр быдэу тIыгъщ, а зэдгъэтIылъэкIам зыгуэр еIусэнуи, дэкIуэдыкIынуи дигу къэдмыгъэкIыххэу. СыткIи тщIэн, абы теухуауэ зы тхыгъэ щыфIэмылъкIэ?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бахъсэндэсхэм «Тэрчыр» зыкIэрагъэху

2022-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и етхуанэ, еханэ джэгугъуэхэм хыхьэ зэIущIэхэр мы махуэхэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол