ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Республикэм и ГЭС-хэм къахохъуэ

2022-06-21

 • Санкт-Петербург щекIуэкI XXV Дунейпсо экономикэ форумым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «РусГидро» ПАО-мрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ щызэращIылIащ. Абы теухуа тхылъымпIэм Iэ щIадзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ IуэхущIапIэм и унафэщI Хмарин Викторрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIыщIэрэ щытхъурэ зыхуэфащэхэр  

2022-06-21

 • Налшык къалэ дэт Музыкэ театрым мэрем кIуам щекIуэкIащ медицинэм и лэжьакIуэхэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, минис

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЗэгурыIуэр мэунэри…

2022-06-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Команда 5642» республикэ щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар хуэунэтIауэ щытащ щIэблэр щIэпхъаджагъэ ямыщIэным хуэущииным, лъэпкъ зэхуэмыдэ къыхэкIахэмрэ зи дин зэтемыхуэхэмрэ зэгурыгъэIуэным, щIалэгъуалэм я жэрдэмыр ядэIыгъыным теухуар. ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ КъБР-м и министерствэм къызэригъэпэща зэIущIэр «КъБР-м терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щыпэщIэтын» къэрал программэм щыщу къызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балли 100 къэзыхьахэр

2022-06-21

 • Мы махуэхэм хэIущIыIу мэхъу курыт школыр мы гъэм къэзыуххэм ята къэрал къэпщытэныгъэхэм къарикIуахэр. Илъэс блэкIахэми хуэдэу, ди гуапэ зэрыхъущи, ЕГЭ-р мы гъэм зыт ныбжьыщIэхэми къагъэлъагъуэ щIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ зэрабгъэдэлъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Рае и гукъэкIыжхэр

2022-06-21

 • Къуажэхэм дэлъ фIыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ абы дэс нэхъыжьыфIхэр. Ахэр зыщIэс унэм къыщыхъу щIэблэр нэхъ гушхуауэ къотэдж. Нэхъыжьхэращ унагъуэм, лъэпкъым и унафэ зыIэщIэлъри, хэкIыпIэм я нэхъыфIымрэ пэжымрэ къэзыгъуэтыфри. И насыпщ ар и зэманым къызыгурыIуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыгъэшхуэ зэрахьэу бийм пэщIэтами…

2022-06-21

 • Шахэ и псыхъуэр тхыдэ и лъэныкъуэкIэ телъыджащэщ. Ар лIэщIыгъуэкIэрэ Шапсыгъымрэ Убыхымрэ я гъунапкъэу щытащ. Абы къыдэкIуэуи, илъэси 159-рэ ипэкIэ мы къуэладжэм къуажэ 70-м щIигъу дэсыгъащ. Мыпхуэдэуи жытIэ хъунущ: тIуащIэр къэзыухъуреихь Iуащхьэхэмрэ мэзхэмрэ иджыри къыздэсым «я нэгу» щIэтщ Iэхэлъахэм илъэс мин бжыгъэкIэрэ щызэдэпсэуа адыгэхэмрэ аптIэхъуэхэмрэ (убыххэр) я зэдекIуэкIыкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Сыхуейкъым псэупIэу сэ хамэ жэнэт

2022-06-21

 • Къэгъэзэж Валерэ 1939 гъэм Жэмтхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр къиуха нэужь, ар щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. 1964 гъэм къыщыщIэдзауэ илъэс 50-м щIигъукIэ Жэмтхьэлэ курыт еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмрэ щригъэджащ. УсакIуэу зыкъимылъытэжми, и гупсысэ гуэрхэр зэзэмызэ усэбзэм иригъэзэгъэн фIэфIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэм и щапхъэ дахэ

2022-06-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд и цIэр зэхэзымыхарэ абы и «Щихухэр иджыри мэкI» тхылъым емыджарэ къытхэту къыщIэкIынкъым. Сэ абы сыдэпсэлъэну, интервью къеIысхыну зэгуэр си насып къихьати, си гукъэкIыжхэмкIэ сывдэгуэшэну си гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къаныкъуэ Заринэ и ехъулIэныгъэщIэ

2022-06-21

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ IутIыж Борис и фэеплъу иджы етIуанэу ирагъэкIуэкI литературэ зэпеуэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Ди щIыналъэр  ирагъэцIыху

2022-06-21

 • «НТВ» федеральнэ каналымкIэ куэдым фIыуэ ялъэгъуауэ къагъэлъагъуэ «Поедем, поедим» теленэтыныр зыгъэхьэзырхэр иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сакъын зэрыхуейр зыщывмыгъэгъупщэ

2022-06-21

 • Мы гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэс 511-рэ щатхащ. Абыхэм ящыщу 113-р псэупIэхэм къыщыхъуащ, удз гъуар ягъэсу 200-рэ къахутащ. МафIэсхэм къыщрагъэлащ цIыху 14, ахэр къыщыхъуа щIыпIэхэм ирагъэIэпхъукIащ 613-рэ, фэбжь зэхуэмыдэхэр ягъуэтащ цIыху 21-м. Ди жагъуэ зэрыхъущи, цIыхуи 10 хэкIуэдащ. Сом мелуан 740-м щIигъу и уасэ мылъку храмыгъэсхьэн яхузэфIэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 Биджиев Хьэсэнбий:   Лъэхъэнэ блэкIар куууэ зэпкърыдох

2022-06-21

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 — 2022 гъэхэм щригъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм епщIанэ увыпIэр щызыубыда «Спартак-Налшыкым» зыкIи зэмыщхь зэIущIэ куэд къигъэлъэ- гъуащ — командэ нэхъ лъэщу къалъытэхэм жыджэру япэщIэтащ, нэхъ къарууншэ куэдым къыхагъэщIащ. Лъэхъэнэ блэкIам кърикIуахэмрэ адэкIэ командэм къыпэщылъхэмрэ ятеухуа упщIэхэм иджыблагъэ жэуап къритащ «Спартак-Налшыкым» и генеральнэ директор икIи и тренер нэхъыщхьэ Биджиев Хьэсэнбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэфIэкI лъагэхэр къагъэлъагъуэ

2022-06-21

 • Раменскэ къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ я урысейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтахэр щIэбэнащ Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я саугъэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр