ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сэ  къысфIощIыр  адыгэбзэу ЖэщкIэ  мэзым  къиIущэщыр

2022-06-01

 

 

 • Гущэкъу  уэрэдхэр
 • АБРОКЪУЭ Бэллэ
 • Жей нанэр къокIуэ
 • Хъыдан жэрумэурэ
 • Си насып вагъуэ,
 • Щыгъэхуу уэгумэ
 • Къыпыхуа щIагъуэ,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэмэ,
 • НапIэр зэхуокIуэ,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэмэ,
 • Жей нанэр къокIуэ.

 • Хьэбэ хъурыфэурэ
 • Си гурыфIыгъуэ,
 • Дыгъэм и фыгъуэурэ
 • Дыщэр зэфыгъуэ,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэурэ,
 • ПщIыхь ныпхузошэ,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэурэ,
 • ПщIыпщIу нызошэ.
 •  
 • Бжьэфу пэщащэри
 • Жейм щIэф зэпытти,
 • Iупэу пIэжьажьэри
 • ФIыгъуэ пыбжыкIи,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэурэ,
 • Хъыринэ уощIэ,
 • Си дуней бзыгъэри
 • Уи жейм ныхопщIэ.
 •  
 • ПщIыхьу фIэрафIэри
 • Гущэм щIеупскIэ,
 • Си пщащэ цIыкIури
 • Жей, укъэмыскIэ.
 • Лэу-лэу-лэу жысIэурэ,
 • Вагъуэхэр къоблэ.
 • ПщIыхьыр игъаблэурэ
 • МазэщIэр къоплъэ…
 • Дадэ и гугъапIэ
 • Нанэ и Iу бахъэу
 • Хъуэхъур зыхуигъэш,
 • Еш зымыщIэ гущэм
 • И псэм зезыгъэщI,
 • Лэу-лэу, си нэ пIащэу
 • Сэ си щIалэ нэху,
 • Гурыгъузу сиIэр
 • Си гум изыгъэху.
 •  
 • Уэгум игу къытхуилъыр
 • Уэ уи нэгум къощ,
 • Хуабэу дыгъэм хэлъыр
 • IэплIэу къысхубощI.
 • Лэу-лэу, дыгъэ-щыгъэу
 • Сэ си щIалэ щэху,
 • Дадэ и гугъапIэр
 • Зыхуихь гугъэпсэху.
 •  
 • Лъэпкъым и пкъым — къуэпсу
 • Уэ упыкIыкIын?
 • ЦIыхум и псэм щыщу
 • УакъыхущIэкIын?..
 • Уи нэ къабзэр — уэгум
 • И гум къыпыкIа?
 • Тхьэм уихъумэ, нурыр
 • Зи псэм къешэкIа!
 •  
 • Гущэм и хъыринэм
 • УещIэу зыгъэпсэху,
 • ЖейкIэ зыбгъэнщIауэ
 • ЗыкъызэбгъэщIэху.
 • Лэу-лэу, си нэ пIащэу
 • Сэ си щIалэ нэху,
 • Гурыгъузу сиIэр
 • Си гум изыгъэху.
 • АФIЭУНЭ Лиуан
 • Сыту куэд сэ сиIэ!
 • Си нэ, си жьэ, си пэ,
 • Си тхьэкIумэ, ныбэ.
 • Си лъэ, си щхьэ, си Іэ.
 • Сыту куэд сэ сиIэ!
 • Тхьэгъэлэдж
 • — Махуэм дэнэ
 • УздэщыIэр,
 • Зи бзэр дахэу
 • Си IэфI цIыкIу?!
 • «ЦIутIи-пIутIи»
 • Уэ жумыIэу,
 • ЗыщIэбгъэпщкIур сыт —
 • Хуэмыху?!
 • КъакIуэ мыдэ,
 • Умышынэу.
 • КъоIусэну
 • ПфIэщIыр хэт?
 • ДегъэдаIуэ
 • ШыкIэпшынэм,
 • Зэхэдгъэхыт
 • Уи уэрэд!
 • — Сожей махуэм —
 • СхущIэмыхьэ,
 • Сыкъэушмэ —
 • Согупсысэ,
 • Сошхэ,
 • Дыгъэм зызогъэу.
 • Нэху щыху —
 • Дыгъэр зэрыкъухьэу,
 • Губгъуэ Нанэ
 • Сыхуоусэ,
 • Губгъуэ Нанэ тызогъэу!
 • КЪЭЖЭР Пётр
 • КхъыIэ, иIэ
 • Дадэ, Дадэ! КхъыIэ, иIэ,
 • Таурыхъ аргуэру жыIэ…
 • Хъыджэбз цIыкIур мэзым кIуауэ,
 • Дыгъужьыжьым ныхуэзауэ,
 • Ирихьэжьэу ежьэжауэ,
 • И гъуэ кIыфIым нэсыжауэ,
 • Ауэ сэ сыкъыкъуэкIауэ,
 • Щхъуэжь кIэ бацэр есхужьауэ,
 • Хъыджэбз цIыкIур къезгъэлауэ,
 • Тхъэрэ-псэууэ къэнэжауэ…
 • Дадэ, Дадэ, кхъыIэ, иIэ,
 • Таурыхъ апхуэдэу жыIэ.
 • ДЖЭРЫДЖЭ Арсен
 • Адыгэбзэ
 • ЦIыхуу щыIэм яIэжщ я бзэ,
 • ЗэраIэжым хуэдэу я псэ.
 • Сэри сиIэщ апхуэдэбзэ,
 • Хэлъу дади нани я псэ.
 • А сэ си бзэр адыгэбзэщ,
 • Пшынэ Iэпэу, схуэбзэрабзэу,
 • Нарзаныпсым ещхьыркъабзэщ,
 • КъобыргъукIыр, псынэ къабзэу.
 • Сэ къысфIощIыр адыгэбзэу
 • ЖэщкIэ мэзым къиIущэщыр.
 • Нэхущ бзухэм я уэрэду
 • Жыг къудамэм къапыщэщыр.
 • Адыгэбзэщ нанэ щабэу
 • Пщэдджыжь къэскIэ зэрылъаIуэр:
 • «Ухожае, тэдж, си тIасэ,
 • БлэбгъэкIынущ насып къакIуэр…»
 • Адыгэбзэр щыбзэрабзэм
 • Адыгэпсэр щымыжей,
 • ЗымыщIэжыр анэм и бзэр
 • ГъащIэм куэдрэ щогужьей.
 • Си нанэ
 • Сэ си нанэр дэсщ ди къуажэм.
 • Къуажэм сэри сыкIуэрейщ.
 • ГъэщIэгъуэнкъэ, нани мами
 • Я зэхуэдэу сэ сарейщ.
 • Нанэ жеIэ сэрыншауэ
 • Мыпсэуфу тхьэмахуитI.
 • Джэди къази дэзгъэшхэну
 • Сэ ди нанэ сещIыр хуит.
 • Жэм къыщишкIи дызэгъусэщ,
 • Нанэ къешыр, сэ сыщытщ.
 • Ди шкIэ цIыкIури къызэбзейуэ
 • Пщэхъур илъу къызбгъурытщ.
 • Ди шкIэм и кIэр мэпIэжьажьэ,
 • Сэ си Iупэм сыщIофыж.
 • ШатIэгъуэблыр нанэ къишым,
 • ШкIэми сэри зыдотIыж.
 •  
 • КЪЭЗАН ФатIимэ
 • Си лъахэр — гъэмахуэм
 • Ди хадэшхуэм куэд щобагъуэ:
 • Къэб, къэбыстэ, къуэнтхъурей…
 • Ди жыг хадэм къыщогъагъэ:
 • Дей, къыпцIей, мыIэрысей…
 • ХьэкIэкхъуэкIэр мэз щыкуэдщ:
 • Мыщэ, бажэ, мэз джэду…
 • Къуалэбзухэр уэгум изщ:
 • Хьэрхьуп, жьынду, жэнэтбзу…
 • Губгъуэм удзкIэ зигъэнщIащ:
 • Лъэху, дадий, яжьащхъуэ…
 • Дуней псор къэщIэрэщIащ,
 • Уафэр хъуащ нэхъ къащхъуэ.
 • Зэрыбжэ  къебжэкI
 • Уэ зы — Закъуэ нэхърэ,
 • Зы баш.
 • Уэ тIу — НитIыр зэхуэдэмэ,
 • Маплъэ.
 • Уэ щы — Іэнэр лъакъуищмэ,
 • Мэув,
 • Уэ плIы — Жэм быдзиплIыр зэхуэдэмэ,
 • ГъэшыфIэщ.
 • Уэ тху — Iэпхъуамбитхум хамэ яхэткъым.
 • Уэ хы — Илъэсих хъуа шым
 • Гъуэгум я нэхъ кIыхьыр зэпечыф.
 • Уэ блы — Вагъуэзэшиблым загъазэмэ,
 • Нэху мэщ.
 • Уэ йы — Вэрэвийр зэдеIэмэ,
 • Вагъэбдзумэр ирач.
 • Уэ бгъу — Дзыгъуибгъур зэдеIэмэ,
 • Кхъуей кIадащхьэр трач.
 • Уэ пщIы — Бгъум зы хэплъхьэмэ,
 • ПщIы мэхъу.