ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьыгъэ псоми япэ игъэщыпхъэ

2022-06-01

  • Сабиигъуэр хъумэным ди къэралым хуищI гулъытэм илъэс къэс хохъуэ. ДяпэкIи абы зэрызиужьынум шэч хэлъкъым.

  • 2007 гъэ лъандэрэ Урысей Федерацэм и щIыналъэ псоми щолажьэ «Анэм и мылъку» программэ хэхар. Анэхэм хухах мылъкур, сом мин 250-у къежьа дэIэпыкъуныгъэу сабий етIуанэ (ещанэ…) зыгъуэт анэм иратым хэхъуэ зэпытщ. Щыпэлъхум ирату 2022 гъэм ягъэува сом мин 524,5-р къэзымыгъэсэбэпа анэм, унагъуэм етIуанэ сабий ягъуэтмэ, сом мин 693,1-рэ ират. А мылъкур гъэ къэс зэрыхъунур щIэрыщIэу къабжыж, къэралым ахъшэр пуд зэрыщыхъум елъытауэ. Къэбгъэлъагъуэмэ, УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым и зэхуэсу иджыблагъэ, накъыгъэм и 25-м, Москва щекIуэкIам ди хэкум и Президент Путин Владимир щыжиIащ нобэ, мэкъуауэгъуэм и 1-м, къыщыщIэдзауэ анэ мылъкум проценти 10-кIэ зэрыхэхъуэнур, щыIэ инфляцэм тещIыхьауэ.
  • Унагъуэхэм хуащI къэрал гулъытэм УФ-м и Президентыр нэхъапэIуэкIэ щытепсэлъыхьащ ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу абы иригъэкIуэкIа зэхуэсхэм ящыщ зым. Абы зэрыжиIамкIэ, хэхъуэшхуэ зимыIэ, щытыкIэ гугъум ит унагъуэхэм быныр пIынымкIэ дяпэкIи ядэIэпыкъунущ. Унагъуэм, сабийхэм защIэгъэкъуэным хуагъэпсауэ щыта унафэхэм ириплъэжри, зи ныбжьыр илъэси 8-м къыщыщIэдзауэ илъэс 16-м къриубыдэ ныбжьыщIэхэм ахъшэ хэхахэр хуаутIыпщащ. ГъащIэм щытыкIэ гугъум иригъэува унагъуэхэм щапI сабийхэм апхуэдэ ахъшэр накъыгъэ мазэм яIэрыхьакIэщ, мэлыжьыхьым хуэзэри щIыгъуу.
  • Апхуэдэ къэрал дэIэпыкъуныгъэхэм хэпщIыкIыу ирагъэфIакIуэ щIыналъэхэм щыщыIэ демографие щытыкIэр, сабий зэзыгъэгъуэтыну хуей унагъуэхэри абы нэхъри трегъэгушхуэ.
  • Ди гуапэ зэрыхъущи, ди республикэм мы зэманым щолажьэ  бын зиIэ унагъуэхэм социальнэу ядэIэпыкъуным хуэгъэпса программэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ, къапщтэмэ, сабийхэм зэ тыгъуэу е мазэ къэс ират пособиехэр, гъэсапIэхэм екIуалIэ цIыкIухэм папщIэ ят пщIэм щыщ процент бжыгъэ адэ-анэхэм зэрыхуагъэкIуэжыр, бын куэд зыпI унагъуэшхуэхэм псэупIэ Iуэхутхьэбзэхэм щIат пщIэм и Iыхьэ гуэрым къызэригъэзэжыр, республикэм и сабий гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэхэм пщIэншэу бынхэр зэрыщагъэIэфыр, нэгъуэщIхэри. А Iуэхугъуэхэр зэфIэха зэрыхъум набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ КъБР-м Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэ Лъынэ Светланэ.
  • Дэтхэнэ къэралми и зэIузэпэщыныгъэр псом япэу къызэралъытэр абы сабийм, анэм, унагъуэм щаIэ пщIэрщ, гулъытэрщ. А IэнатIэхэр нэхъри ефIэкIуэну, сабийхэм яхуэгъэза къэрал гулъы-тэр нэхъыбэж хъуну дыщогугъ. Я бын цIыкIухэр, насып щыгъэу Тхьэр къазэрыхуэупса фIыгъуэр, гъэсэныгъэ екIу зыхэлъ цIыху нэсу жылагъуэм хэгъэхьэныр къапэщылъ къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщу зэрыщытыр дэтхэнэ адэ-анэми хьэкъыу пхыкIауэ щытыпхъэщ.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.