ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъэкIуэнур зей щIэблэм я унэтIакIуэ

2022-06-01

  • Гъэсэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэзэхэр белджылы къэщIыныр, абыхэм я пщIэр къэIэтыныр, ябгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэ пэрытым жылагъуэр щыгъуазэ хуэщIыныр зи къалэн нэхъыщхьэхэм хыхьэ Iуэхугъуэщ «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI» къэралпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщы-хауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэхьэзэхуэ хьэлэмэтым и щIыналъэпсо зэхыхьэр иджыблагъэ щызэхашащ ди республикэм и къалащхьэ Налшык.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ районхэм, къалэхэм щылажьэ сабий садхэм нэхъыфIу къыщалъыта гъэсакIуэ пщыкIущ зыхэта зэпеуэр гъэщIэгъуэну, купщIафIэу екIуэкIащ. УнэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэпеуа лэжьакIуэ пашэхэм наIуэ къащIащ я Iуэху зехьэкIэр, гъэсэныгъэм нэхъыщхьэу къыщалъытэр яубзыхуащ, сабий гупым драгъэкIуэкI хабзэ дерс гъэщIэгъуэн-хэм къэпщытакIуэхэр щыгъуазэ ящIащ. Республикэпсо зэпеуэм хэт гъэсакIуэхэм сабий гуп мыцIыхухэм драгъэкIуэкIыфащ дерс хьэлэмэтхэр, цIыкIухэр къыдахьэхыу ягъэлэжьэн щхьэкIэ, Iуэхум бгъэдыхьэкIэ гъэщIэгъуэнхэр халъхьэу, методикэ хьэлэмэтхэр къагъэсэбэпу.
  • Зэпеуэр зэрекIуэкIамрэ абы гъэсакIуэхэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэмрэ набдзэгубдзаплъэу якIэлъыплъащ абы къыхузэрагъэпэща къэпщытакIуэ гупыр. Абы хэтащ КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэр, республикэм и гъэсакIуэ пашэхэр, сабий сад нэхъыфIхэм я методистхэр. «Си IэщIагъэмрэ ехъулIэныгъэм сыхуэзышэ си проектымрэ», «Сабийхэм лэжьыгъэ зэрадезгъэкIуэкI мардэхэр», «Мастер-классхэр», нэгъуэщI унэтIыныгъэхэри къызэщIиубыдэу екIуэкIа зэпеуэм хэта гъэсакIуэхэм Iуэху зехьэкIэфI-хэр ябгъэдэлъу къалъытащ а гупым хэтхэм. Апхуэдиз гъэсакIуэ IэкIуэлъакIуэхэм къэпщытакIуэхэм къыхагъэбелджылыкIащ, фIым  я фIыжу къыхагъэщащ икIи «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI-2022» къэралпсо зэпеуэм и щIыналъэпсо Iыхьэм щытекIуауэ къалъытащ Щомахуэ Каринэ. Бгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэкIэ пашэныгъэр зыхуагъэфэща Щомахуэр ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт прогимназием и гъэсакIуэ-логопедщ.
  • ТекIуэныгъэр зыхуагъэфэща Щомахуэ Каринэ сабийхэм илъэс зыбжанэ лъандэрэ ядолажьэ, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэригъэхьэу. Абы и гъуэгугъэлъагъуэщ «СхуэщIынукъым жумыIэ — зезгъэсэнщ жыIэ!» къыхуеджэныгъэр.
  • — Сабийхэм нэсу уадэлэжьэфын папщIэ, уэ езым уи зэфIэкIым, щIэныгъэм хэбгъахъуэ зэпыту ущытын хуейщ. Уи лэжьыгъэм къит хъерым ущыгуфIыкIыжу, къомыхъулIаIамэ, адэкIи уи мурадым ерыщу ухуэкIуапхъэщ, — жеIэ Каринэ. — ГъэсакIуэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ дэтхэнэ сабийми игурэ  и щхьэрэ зэтелъу зыкъригъэлъытэжыну, гушхуауэ къигъэхъуну, хэлъ фIым адэкIи зригъэужьыну, ар ехъулIэныгъэм хуишэну. Сабийращ ди гъащIэм и купщIэр, дунейм и фIыгъуэр, къэкIуэнур зейр.
  • Къыдэлажьэхэм зэрыжаIэмкIэ, Щомахуэ Каринэ зыпэрыт IэнатIэр езыгъэфIакIуэ, Iуэху бгъэдыхьэкIэщIэхэмрэ жэрдэмыщIэхэмрэ дапщэщи зи куэд гъэсакIуэ нэсщ.
  • Апхуэдэ зэфIэкI лъагэхэр зыбгъэдэлъ, зи IэщIагъэм хуэIэижь гъэсакIуэм дзыхь хуащIащ «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI-2022» къэралпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну. Щомахуэ Каринэ дохъуэхъу урысейпсо утыкуми ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэригъэхьэну, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр екIуу щихъумэну.
  • КЪАРДЭН  Маритэ.