ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

ЩIэныгъэм зэрызиужьыр

2022-06-09

  • «ЩIыналъэм и зыужьыныгъэр щIэныгъэ Iуэхум епхащ (РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и щапхъэкIэ)». Аращ зытеухуауэ щытар КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ «комитетым хухах сыхьэтым» хыхьэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъэпкъылI щэджащэ

2022-06-09

  • Социологие щIэныгъэм и лъабжьэр адыгэ щIыналъэхэм щызыгъэтIылъа еджагъэшхуэхэм ящыщщ тхыдэдж щыпкъэ, щIэныгъэхэм я доктор, Адыгей къэрал университетым и профессору, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу щыта АфэщIыж Тыркубий Индрис и къуэр (1937-2022). Ди лъэпкъым и цIэфIыр жыжьэ зыгъэIуа IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм хуэфащэ дыдэу халъытэ еджагъэшхуэр Адыгэ Республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэт, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличникт. АфэщIыжым бгъэдэлъа Iуэху зехьэкIэ пэрытым, зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ ноби фIыуэ щыгъуазэщ социологием зи IэщIагъэр епха IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Пушкиным и уэрэд мыужьыхыжыр

2022-06-09

  • урыс усакIуэшхуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 223-рэ щрикъумрэ Урысыбзэм и дунейпсо махуэмрэ ирихьэлIэу Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ дахэ къыщызэрагъэпэщащ. «Узыхуэзгъадэ щыIэкъым, Александр» зыфIаща пшыхьыр макъамэрэ усыгъэкIэ гъэнщIауэ екIуэкIащ, усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм дэтхэнэми къарит гузэхэщIэ псалъэмакъ купщIафIэхэмкIи гъэпсат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэм  щыпхиша  лъагъуэр

2022-06-09

  • Хэку иныр, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэр зэрыгушхуэ, зэрыпагэ, щытхъу ин зыхуэфащэ цIыху куэд къытхэкIащ адыгэ лъэпкъым. Ди республикэм и цIэр абыхэм фIыкIэ щагъэIуащ щIэныгъэми щэнхабзэми, политикэми экономикэми, гуащIэдэкI лэжьыгъэми нэгъуэщI IэнатIэхэми. Апхуэ-дэ цIыху цIэрыIуэхэм ящыщащ физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, ЩIэныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ академием я академик, УФ-м щIыхь зиIэ и метеоролог, Бгы лъагэ геофизикэ институтым и унафэщIым щIэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэу щыта Къалэ Хьэжбарэ Мамызэ и къуэр (1942 — 2021). Псэужамэ, щIэныгъэлI цIэрыIуэм и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуазджэм и дунейм

2022-06-09

  • Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэхэм и илъэсым хиубыдэу Бахъсэн щIыналъэм гъуазджэхэмкIэ и еджапIэхэм пшыхь гъэщIэгъуэнхэр къыщызэрагъэпэщащ. Хабзэ хъуауэ зэхашэ зэIущIэхэм цIыху хъарзынэ екIуэлIащ, куэдми гукъинэж ящыхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«ЛИффТ»-м и лъэтеувэ

2022-06-09

  • Иджыблагъэ КъБКъУ-м и библиотекэм зэIущIэ щекIуэкIащ Евразием хиубыдэ лъэпкъхэм я щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным хуэгъэзауэ къыдагъэкI «ЛИффТ» литературэ журналым теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нарт хъыбархэр  Ут Плъыжьым щаIуатэ

2022-06-09

  • Урысейм и махуэр ягъэлъапIэу, иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ «Ут Плъыжь» тхылъ фестивалымрэ ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэр хъумэным теухуа литературэ зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ хэщIыныгъэхэр ягъуэт

2022-06-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и еплIанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр мэкъуауэгъуэм и 4 — 5-хэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол