ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псори щIэщыгъуэщ, дахэщ, хэIэтыкIащ

2014-02-13

  •    Ди газетым хъыбар­егъа­щIэу зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэн­хабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Фырэ Руслан иригъэкIуэкIащ Сочэ ще­кIуэкI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэм зэрыщыIа махуэхэм, абы щилъэгъуахэм ятеу­хуа пресс-конференц. Республикэм и телевиденэхэм, радиом, газетхэм я журналистхэм яфIэгъэ­щIэгъуэнт тхыдэм къыхэнэну Iуэху дахэм ехьэлIа сыт хуэдэ хъыбарри.
  •  
  •    — Ди республикэм дежкIэ Олимпиадэр тIэкIу нэхъ пасэу щIидзащ, — къыхигъэщащ минист­рым, — сыту жыпIэмэ, Дунейпсо Олимп комитетым и сессиер къыщы­зэIуих зэIу­щIэм (мазаем и 4-м), ди къэралым и Президент Путин Владимир, езы комитетым и унафэщIыр, къэралхэм я лIы­щхьэхэр зыщIэсам, хэтащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфа­кIуэ ансамблым и артист­хэр — Кавказ Ищхъэрэм икIа гуп за­къуэр. Аращи, «Кабар­дин­­ка»-р абы лъан­дэ-     рэ Сочэ щыIэщ. ИтIанэ хэIэтыкIауэ езы Олимпиадэ хужьыр къы­зэIуа­-хащ.
  •    Къыхэбгъэщмэ, япэрей Сочэмрэ иджы дызрихьэлIамрэ, зэрыжаIэу, шурэ лъэсрэ я зэхуакущ. Гъуэгу­кIи, ухуэныгъэкIи, езы къалэм и теплъэ псомкIи къапщтэмэ, щIэра­щIэщ, зиужьащ, дэнэ щIыпIэ къикIа цIыхуми утемыукIытыхьу ебгъэ­лъагъу хъуну. «Фыщт» стадионращи, нэри пэри ехь, къэбгъэлъагъуэмэ, Налшык нэхъ ин дыдэу дэт унэшхуэхэм ящыщу зыбгъупщI ихуэну абрагъуэщ.
  •    Арэзы укъэзымыщI ­гуэрхэр и къызэ­гъэпэщы­кIэм хэслъэгъуами, псори дахэт, щIэщыгъуэт, хэIэтыкIат. ГъэщIэгъуэныщэт Урысей Федерацэм и лъэпкъхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэр. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъэхэр дызэгурыIуэу зэгъусэу утыку къитхьа экспозицэм дэтхэнэ щIыналъэми и щэнхабзэ хъугъуэфIы­гъуэхэр, лъэпкъхэр ды­зыхуэIэзэхэр щыдгъэлъа­гъуэ плIанэпэ щхьэхуэхэр щыхухэтхат. IэщIа­гъэм и ­щэхухэм зэрыщыхагъэгъуазэм къыдэ­кIуэу, хьэпшып, сурэт зэмылIэу­жьыгъуэу здэтшахэр ты­гъэ яхуэтщIырт хьэ­щIэ­хэм. «Адыгэ унэр»-щэ! Абы дэтхэнэри щы­гъуазэ щыхъурт лъэпкъым и тхыдэмрэ и хабзэхэмрэ.
  •    ЖыпIэнуракъэ, Сочэ адыгэхэм я щIы­налъэу зэрыщытам теухуауэ жаIа щымыIэу къызыщыхъухэр мымащIэми, дэ абы щыдгъэлъэгъуа щэнхабзэ прог­раммэр (ди республикэм икIауэ абы хэта творческэ гупыр цIыху 60 хъурт) лъэпкъыр зэрыпсэур, зэрефIакIуэр дуней псом къыщащIэ­нымкIэ хэлъхьэны­гъэфIу си щхьэкIэ къызолъытэ. Слъэ­гъуа псом къызита гупсысэм укъытеувыIэмэ, гуфIэр зи нэгу кърих цIыхухэм дэнэкIи уазэрыщы­Iу­щIэр гухэхъуэт. Уеблэмэ, билетхэр зыIэрагъэ­хьэным текIуа­дэ зэманри къайхьэлъэкIыртэкъым, гуфIэжу, дэрэжэгъуэ яIэу я Iуэху яужь ихьэжырт.
  •    ЯпэкIэ дызыщыгъуазэу дежьа прог­раммэм къыдэ­кIуэу, Олимп паркым щекIуэкIа концертхэм иужькIэ, «Кабардинка»-м и къафэхэм мызэ-мытIэу щIэупщIэ иIащ. Псалъэм папщIэ, цIыху 200 хъу хьэщIэ хэIэтыкIахэм папщIэ къызэрагъэпэща концертым къафиплI щи­гъэзэщIащ абы. Шына­гъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ IэнатIэм и лэжьа­кIуэ­хэр ди гупым и концерт щIэлъэIуати, тхуэ­гъэ­щIэхъуакъым. Апхуэдэуи Лондон дэт Урысей-британ унэм «Кабардинка»-р ирагъэблэгъэну зэрыхуейми щыгъуазэ да­щIащ, — жиIащ Фырэ Руслан.
  •    АдэкIэ Фырэр къатеу­выIащ езы спорт зэхьэзэхуэхэм, апхуэдэуи журналистхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. Министрым жиIащ ди республикэм ираша видеохэр экранышхуэкIэ дахэу къызэрагъэлъэ­гъуар, режиссёр лэжьыгъэм щы­щIэны­гъэу хилъэгъуахэм къытеувыIащ (Iуэхум щIыхуэнабдзэгубдзаплъэр езыр зэрырежиссёрыр арагъэнщ), Олимпиадэр зэры­зэхуащIыжым ира­щIэкIыну гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр нэхъ щIэщыгъуэж хъуну зэрыщыгугъыр, абы хуагъэхьэзыра хорым ди республикэм щыщ сабии 10 зэрыхэтынур, нэ­гъуэщIхэри.
  •  
  • ИСТЭПАН Залинэ.