ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэныгъэр и лъабжьэщ

2013-07-18

  •   «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм агропромышленнэ комплексым зэпIэзэрыту зыщегъэужьыныр щIэныгъэр и лъабжьэу къызэгъэпэщын». Аращ зытеухуар Налшык «Синдикэ» хьэщIэщIым дыгъуасэ къыщыхалъхьа урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцыр.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым мэ­къу­мэш хозяйствэмкIэ и щIэныгъэ-къэ­хутакIуэ институтым и унафэщI Мэ­ремыкъуэ Арсен зэIущIэр къызэ­Iуи­ха нэужь, иужьрей илъэсхэм республикэм и АПК-м зэрызиужьым, программэ хэхахэр зэрагъэзащIэм хэзы­гъэ­гъуазэ фильм кIэщI ягъэлъэгъуащ.
  •  Зэхуэсышхуэм кърихьэлIахэм фIы­щIэ яхуищIри, КъБР-м и Iэтащхьэ Къа­нокъуэ Арсен и фIэхъус псалъэм къыщыхигъэщащ зытепсэлъыхьыну я мурад Iуэхугъуэхэм мыхьэнэшхуэ зэраIэр, гъащIэмрэ зэманымрэ къа­гъэув къалэнхэм ахэр лъэныкъуэ куэд­кIэ зэрапэджэжыр икIи я лэ­жьы­гъэр купщIафэу щытыну зэригуапэр.
  •  Япэу зэпкърахащ КИФЩI-м мэкъу­мэш къэкIыгъэхэр зэрыщащIэ технологиехэр егъэфIэкIуэным теухуа инновацэ унэтIыныгъэхэр зыхуэдэр, щIым и зехьэкIэм щIэныгъэ-методикэ лъабжьэ быдэ къыхузэгъэпэщы­ным­кIэ лэжьыгъэхэр, хьэсэхэм я зе­хьэ­кIэм къыщыгъэсэбэпыпхъэ Iэмал гъэунэхуахэр зыхуэдэр, нэ­гъуэщI­хэри.
  •  Iэщ гъэхъуным зегъэужьыным хуэунэтIауэ щыIэ хэкIыпIэхэм шэ­джагъуэ нэужьым тепсэлъыхьащ, республикэм и гъавэ щIапIэхэм еплъащ, адыгэш лъэпкъ къабзэхэр къызэра­гъэхъу щIыкIэм зыхагъэгъуэзащ.
  •  Нобэ конференцым и лэжьыгъэм пищэнущ.
  •  КЪУМАХУЭ Аслъэн.