ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Рио-Де-Жанейрэ хуопабгъэхэр

2014-04-16

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым кърагъэблэгъат республикэм и спортсмен цIэрыIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ: Кучинэ Марие, Габрилян Геннадий, Джэду Iэни­уар, Къазий Алексей, КъБР-м бэнэкIэ хуитымкIэ и къэрал тренер Iэпщэ Заур, Курамагомедов Заур сымэ. Ахэр я ехъулIэныгъэхэм къахуихьа дэрэжэгъуэмкIэ, я мурадхэмкIэ, гукъинэж ящыхъуахэмкIэ журналистхэм ядэгуэшащ.
 •  
 • Кучинэ Марие — атлетикэ псынщIэмкIэ урысей, европей, дунейпсо чемпионатхэм мызэ-мытIэу текIуэныгъэхэр щызыIэригъэхьащ. 2010 гъэм Сингапур щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм я япэ Олимп Джэгухэм и чемпионщ. Мы гъэм и мазаем Стокгольм щызэхэта атлетикэ псын­щIэмкIэ зэпеуэм Марие метри 2.01-рэ лъагагъыр къищтэри, дуней псом нэхъыфIу зыкъыщигъэлъэгъуащ. А зы пщащэрщ мы щIымахуэм метритIым щIигъу лъагагъым пэлъэщыфар. Гъатхэпэм Кучинэм зыIэригъэхьащ и ехъулIэныгъэ нэхъ лъагэ дыдэр, ар атлетикэ псынщIэмкIэ щIымахуэ дунейпсо чемпионатым пэш кIуэцIым щытекIуащ.
 • Мызэ-мытIэу урысей, европей чемпионатхэм, бэнэкIэ хуитымкIэ Ярыгин Иван и цIэкIэ ирагъэкIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуащ, дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер, бэнэкIэ хуитымкIэ Урысейм и командэ къыхэхам хэт Джэду Iэниуар мэлыжьыхьым и 3-м олимп спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ Финляндием щекIуэкIа Европей чемпионатым щытекIуэри, зэкIэлъхьэужьу тIэунейрэ чемпион хъуащ. Ар я гъэсэнщ тренерхэу Хьэсанэ Арсен­рэ Къазий Алексейрэ.
 • Курамагомедов Заур — алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысей, европей, дунейпсо чемпионатхэм мызэ-мытIэу щытекIуащ, дунейпсо класс зиIэ спортым и мастерщ, Урысейм и командэ къыхэхам хэтщ. 2012 гъэм Олимп Джэгухэм жэз медалыр къыщихьащ. Абы и тренерыр Локьяев Юрэщ.
 •  
 • КъБР-м спортымкIэ и министр АфIэунэ Аслъэн пресс-конференцыр къызэIуихри, республикэм и цIэр дунейпсо утыкухэм щызыгъэIу, и пщIэр щызыIэт спортсменхэм я текIуэныгъэхэмкIэ ехъуэ­хъуащ, фIыщIэ яхуищIащ, ди лъахэгъухэм я иджырей ехъулIэныгъэхэм зэрыригушхуэр жиIащ. КъБР-м и ЩIыхь тхылъхэр Джэду Iэниуар, Курамагомедов Заур, Кучинэ Марие сымэ къызэрыхуа­гъэфэщар гуапэ зэрыщыхъуари къы­хигъэщащ.
 • Республикэм и тхыдэм етIуанэу атлетикэ псынщIэмкIэ спортым щIыхь зиIэ и мастер (япэр къэжэнымкIэ спортсмен Роговэ Светланэщ) Кучинэ Марие дунейпсо чемпионатым теухуауэ къызэхуэсахэм щадэгуашэм жиIащ зэхьэзэхуэм япэщIыкIэ зыщыщ Прохладнэм зыгъэхьэзырын зэрыщыщIидзар, иужькIэ Новогорск зэрыщыпищар. «Си тренер Габрилян Геннадийрэ сэрэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэдгъэкIащ. Ди дежкIэ метритIым щхьэпрылъыныр ехъулIэныгъэшхуэщ. Пэжщ,­ дыщэр къэсхьыну сыхуеящ. Сэ икъукIэ щIэгъэкъуэн къысхуэ­хъуащ республикэм щыщу къыздэщIхэм нысхуагъэхьа SMS-хэр, нызэрыпсэлъар. Ахэр зыпэплъахэмкIэ згъэщIэхъуакъыми си дежкIэ насыпышхуэщ», — жиIащ Кучинэм. КъыкIэлъыкIуэ упщIэм — залхэм нэхъыфIу къызэрыщехъулIэм теухуауэ абы и тренерым жиIащ лъэхъэнэм зыщыхуигъэхьэзырым Марие пэш кIуэцIым зэрыщыдэлъеяр. Къыхигъэщащ хьэуа къабзэм нэхъ хэзэгъэну дяпэкIэ зэрыщыгугъыр.
 • КъыкIэлъыкIуэу псалъэмакъым къыхыхьа Курамагомедов Заур ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьа Олимпиадэм и ужькIэ и гъащIэм и къекIуэкIыкIам къытеувыIащ. «Зэман кIыхькIэ тренировкэхэр езгъэкIуэкIакъым, зэпеуэхэми сыхэтакъым, си лъэгуажьэм игъуэта фэбжьыр згъэхъужурэ. Иджы си дежкIэ нэхъыщхьэр къыспэщыт Урысейм и чемпионатырщ. Абы екIуу зыкъыщызгъэлъэгъуэн, Европэ чемпионатым сызэрыкIуэным сыхущIэкъун хуейщ. Дауи, мурад нэхъыщхьэр, Бразилием щекIуэ­кIыну Олимпиадэрщ», — жиIащ спортсменым.
 • Джэду Iэниуар и тренер Къазий Алексей жиIащ и гъэсэным Европэ чемпионатым и иужьрей дакъикъэм баллхэр зэрызыIэщIигъэкIми зэримыгъэпIейтеяр.
 • Iэниуар иужь зэманым нэхъ зэIэщIэлъ хъуащ, ар и хьэрхуэрэ­гъум зэрефIэкIынум шэч лъэпкъ къытесхьакъым. Апхуэдэуи къыщIэкIащ, — къыхигъэщащ Алексей.
 • Езы Iэниуар къигъэлъэгъуащ я хьэлъагъым теухуа зэхъуэкIыныгъэхэр бэнакIуэхэм зэIущIэхэм зэрыщызыхащIэр икIи, дунейпсо чемпионатым иужькIэ FILA (БэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо федерацэм) и унафэщIхэм категорие зыбжанэр къащтэжынущ ахэр зэрыщыгугъыр.
 • КъБР-м бэнэкIэ хуитымкIэ и къэрал тренер Iэпщэ Заур журналистхэр щыгъуазэ ищIащ иджыри ди зы спортсмен цIэрыIуэ бэнэкIэ хуитымкIэ дуней псом щэнейрэ и чемпион, 2012 гъэм екIуэкIа Олимпиадэм жэз медалыр къыщызыхьа Махуэ Билал къэрал чемпионатым зэрызыхуигъэхьэзырыр.
 • Спортсменхэми тренерхэми къыхагъэщащ я къалэн нэхъыщхьэр 2016 гъэм Рио-Де-Жанейрэ щекIуэкIыну Олимп Джэгухэм хэхуэныр, екIуу зыкъыщагъэлъэгъуэныр арауэ зэрыщытыр. А мурадыр зрагъэхъулIэн папщIэ Iэмалу щыIэр къызэрагъэсэбэпынур, яхузэфIэкI лъэпкъ къызэрамыгъэнэнури жаIащ.
 • ДЫГУЛЫБГЪУ Мырзэкъан.