ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Эрмитажым и махуэхэр щокIуэкI

2016-11-09

 • КъБКъУ-м и Попечительскэ советым и япэ зэIущIэр щэкIуэгъуэм и 5-м зэхэтащ. Абы хыхьэу къызэрагъэпэща «Эрмитажым и махуэхэр — Кавказ Ищхъэрэм» пресс-конференцым хэтащ Къэрал Эрмитажым и унафэщI, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и академик Пиотровский Михаил, Урысейм и цIыхубэ артист, кинорежиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и Президентым и деж Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ комиссэм хэт Сокуров Александр.
 •  
 • 2016 гъэм гъатхэпэм и 31-м Урысейм и къалащхьэм Iэ щыщIадзауэ щытащ Къэрал Эрмитажымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм. А тхыгъэм Iэ щIадзат Эрмитажым и унафэщI Пиотровский Михаилрэ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрийрэ. Зэраубзыхуам тету, щэкIуэгъуэм и 4-м ирагъэжьа «Эрмитажым и махуэхэр — Кавказ Ищхъэрэм» Iуэху щхьэпэр мы мазэм и 18 пщIондэ КъБКъУ-м щекIуэкIынущ. Университетым и хьэщIэнущ музей цIэрыIуэм и щIэныгъэлIхэр, Пиотровский Михаил я пашэу.
 • Пиотровский Михаил къытеувыIащ Къэрал Эрмитажымрэ КъБКъУ-мрэ щэнхабзэ и лъэныкъуэкIэ зэрызэдэлэжьэнум. ЗэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэ-
 • гъуащ егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, цIыхум зезыгъэузэщI нэгъуэщI Iуэхухэм ятеухуауэ зэдэлэжьэну.
 • — Къэралым и университетхэм гуманитар щIэныгъэхэм гулъытэ щыхуащIыным мыхьэнэшхуэ иIэщи, фыкъыхузоджэ а кафедрэхэм гулъытэ нэхъыбэ яхуэфщIыну. Хабзэ зэрыхъуауэ, щIэблэм я гъэсэныгъэм щынэхъыщхьэр гуманитар щIэныгъэхэрщ. КъБКъУ-мрэ Эрмитажымрэ зэрызэдэлэжьэнум егъэджэныгъэ программэхэр гъэзэщIэнымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэнущ икIи студентхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэнымкIэ ар IэмалыфIщ, — жиIащ Сокуров Александр.
 • КъБКъУ-м и тхыдэ къудамэм щеджэ студентхэр археологием хурагъэджэнущ Къэрал Эрмитажым и IэщIагъэлIхэм. Археологие щIэныгъэм ди республикэм зыщегъэужьынымкIэ ар Iуэху щхьэпэщ. Антропологиемрэ этнологиемкIэ къудамэм щеджэну студентхэр мы гъэм япэу къыхахащ, а программэр гъэзэщIэным Къэрал Эрмитажым и IэщIагъэлIхэри жыджэру хэтынущ.
 • Сокуров Александр и гъэсэнхэр щригъэджа пэшым «Открывая Эрми- таж» фильмыр щагъэлъэгъуащ. Пиотровский Михаил хуагъэфэщащ «КъБКъУ-м и профессор» щIыхьыцIэр. Хабзэ дахэ хъуауэ, апхуэдэ цIэ зезыхьэ щIэныгъэлIхэр студентхэм лекцэ къахуоджэ. Пиотровскэми и гуапэу ар игъэзэщIащ. Студентхэмрэ КъБКъУ-м и лэжьакIуэхэмрэ къадэкIуэу, профессор цIэрыIуэм едэIуэну къэкIуат республикэм, Кавказ Ищхъэрэм и хэгъуэгухэм щыщхэри.
 • Музейм и лэжьакIуэхэм зэфIэкIрэ къарууэ диIэр етхьэлIэнущ КъБКъУ-м щIэныгъэм зыщегъэужьыным, — жиIащ Пиотровскэм.
 • КъБКъУ-м тхыдэмрэ филологиемкIэ и институтым и 1 — 2-нэ курсхэм щIэс студентхэм щэкIуэгъуэм и 18 пщIондэ лекцэ къахуеджэнущ Эрмитажым и лэжьакIуэхэу Вилинбахов Георгий, Кулешов Вячеслав, Мазуркевич Андрей, Марченкэ Юлие, Образцов Всеволод, Пиотровский Юрий, Барановэ Татьянэ сымэ. КъБКъУ-м и студентхэр, аспирантхэр, егъэджакIуэхэр Къэрал Эрмитажым ягъэкIуэнурэ абы щекIуэкI лэжьыгъэм кIэлъагъэплъынущ.
 • Эрмитажыр Кэмбридж, Оксфорд щыIэ университет цIэрыIуэхэм, нэгъуэщIхэми ядолажьэ, абыхэм ящыщ зы хъуащ ди университетри.
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.