ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэм я узыншагъэм щIытегузэвыхьын щыIэжкъым

2014-03-22

  • Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм и курыт школым къыщы­хъуа Iуэхугъуэм, еджа­кIуэхэр сымаджэ щIэхъуам и щхьэусыгъуэм, иджыпсту абыхэм я Iуэху зыIутым теухуауэ пресс-конференц щекIуэкIащ УФ-м ЦIыху­хэм я хуитыныгъэмрэ зэпэщы­ны­гъэмрэ кIэлъыплъынымкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэу КъБР-м щы­Iэм и хэщIапIэм. Абы хэтащ КъБР-м и санитар дохутыр нэ­хъыщхьэм и къалэнхэр зы­гъэзащIэ Бэракъ Ринат, рес­публикэм Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм и штатым хэмыт токсиколог нэхъы­щхьэ Щауэ Ма­ринэ, Психоневрологие дис­пансерым и медицинэ психолог Каргиновэ Галинэ сы­мэ.
  •  
  • Мазаем и 21 — 23 махуэхэм Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым ныбжьыщIэ 76-рэ къашащ, абыхэм ящыщу 11-р занщIэу реанимацэ къудамэм щIа­гъэ­гъуэлъхьащ, — жиIащ Щауэ Маринэ. — А махуэ дыдэм реанимацэм къыщIагъэкIыжащ абыхэм ящыщу 10-р. Сыма­джэщым къаша ныбжьыщIэхэм я щытыкIэр къапщытащ педиатрым, токсикологым, реаниматологым, хирургым, неврологым, офтальмологым, психологым. Лабораторэ къэпщытэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ «Инвитро» клиникэм и лэжьакIуэхэри я гъусэу. Абы къри­кIуа­хэм япкъ иткIэ, сабийхэм я узыншагъэмкIэ шына­гъуэ щымыIэу къалъытащ. Ещанэ махуэм еджа­кIуэхэр сымаджэщым щIатхыкIыжын щIадзащ, адэкIэ я щытыкIэм къуажэ амбулаторэм щыкIэлъагъэплъыну чэн­джэщ иратурэ. Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм педиатр зэрамыIэм къыхэкIыу, адэ-анэхэм я гур нэхъ зэгъауэ щытын папщIэ сабий 27-м Аруан район сымаджэщым я узыншагъэм щыкIэлъагъэплъащ. Мы зэманым сабийхэм я узыншагъэм ущIытегузэвыхьын щхьэусыгъуэшхуа, абы къытригъэзэжынкIэ е узыфэ гуэр­хэр къы­дэхъеинкIэ хъуну псалъэмакъ щхьэхуэхэр щIебгъэ­кIуэ­кIыни щыIэкъым.
  • НэхъапэкIэ екIуэкIа псалъэмакъхэм, хъыбархэм къызэрыхэщамкIэ, еджакIуэхэм я узыншагъэм зэран хуэхъуар хлорым къыпкърыкIа гъуэзырщ. ИпэжыпIэкIэ Iуэхур зыIутым тепсэлъыхьащ Бэракъ Ринат.
  • — Школым и пэшхэр щызэлъыIуахым санитар хабзэхэр къызэрызэпаудар наIуэ къащIащ ди IэщIагъэлI­хэм, — жиIащ Бэракъым. — Апхуэдэу еджэн щIамыдзэ щIыкIи ар екIуэкIыуи щхьэгъуэбжэхэр хуэщIауэ хлорыр къагъэсэбэпурэ пэшхэр ягъэкъэбзащ. Апхуэдэу щытми, школым и пэшхэм щIэт хьэуар къапщытэу ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, къабзагъэмкIэ щыIэ жыпхъэм щхьэпрыкIыркъым. АдэкIэ ирагъэкIуэкIа лабораторэ къэхутэныгъэхэм наIуэ къащIащ формальдегидым и гъуэзыр школ пэшхэм егъэлеяуэ зэрыщIэтыр. КъызэрыщIэкIымкIэ, а къэхъукъащIэм ипэ махуэм, мазаем и 20-м, еджапIэм классхэмрэ шхапIэмрэ щIагъэувэн стIолхэр къыхуашэжащ. А хьэпшыпхэм, я фIагъым, шынагъуэнша­гъэм щыхьэт техъуэ тхылъхэр ягъусакъым. Лабораторэ къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэуам хэт формальдегидым и гъуэзхэр къапкърокI шхапIэм щIэт стIолхэм. А хьэпшыпхэр еджапIэм къыщIедгъэ­шы­жащ, къуаншэхэм жэуап яхьынущ, Аруан районым егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм унафэ ткIий яIэрыхьащ школхэм къащэху продукцэхэм я фIагъыр зыхуэдэр тэмэму зэхагъэкIыну. ЗэхуащIауэ щыта школым лэжьэн щIидзэжын ипэ, абы и пэшхэм щIэт хьэуар къапщытащ, ар санитариемрэ эпидемиологиемрэ къагъэув жыпхъэхэм хуокIуэ.
  • Шэч хэлъкъым, апхуэдэ къэхъукъащIэм сабийхэри абыхэм я адэ-анэхэри зэригъэгужьеям. Апхуэдэ щытыкIэм къихутахэр зыхуэныкъуэ психологие дэIэпыкъуныгъэхэм я гугъу щищIым, Каргиновэ Галинэ псом япэу къыхигъэщащ ахэр я благъэ-Iыхьлыхэм я гулъытэ зэрыхуейр, адэ-анэхэм чэнджэщ ярет я сабийхэм я узыншагъэр зэрызэтеувэжу нэхъапэкIэ яIа щыIэкIэ-псэукIэм хашэжыну.
  • — Сабийхэр нэхъыбэрэ жеину Iэмал етын хуейщ, — жи­Iащ психологым, — апхуэдэу нэху егъэлеям, макъыш­хуэм щыхъумапхъэщ. КъищынэмыщIауэ, сабийм а къэхъу­къа­щIэм теухуа и Iуэху еплъыкIэр жегъэIэн        хуейщ, ар и закъуэу къэбгъанэ хъунукъым, школым мыкIуэн Iуэху къыхигъэщмэ, ар хуэбгъэдэхэнкIэ Iэмал иIэ­къым. Сабийм лей къытехьащ жыпIэу гущIэгъу хуэпщI нэхърэ нэхъыфIщ, а щытыкIэм лIыгъэ хэлъу къызэри­кIыфар зыхебгъащIэмэ.
  •  
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.