ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэр ирогушхуэ

2013-12-26

  • КъБР-м Спортымрэ ту­риз­мэмкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм текIуэныгъэхэр щызы­Iэ­рагъэхьа Iэпщэрыбанэ бэ­нэкIэмкIэ Волгодонск къа­лэм (Ростов область) щекIуэкIа Урысей чемпионатым кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ.
  •  
  • Журналистхэм яхуэзащ спортымрэ туризмэм­кIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ АфIэунэ Аслъэн, абы и къуэдзэ Мам­хэгъ Хьэчим, тренер Дыджэ Алим, зэIущIэр зытеухуа бэнакIуэхэу Мырзэкъан Азэмэт, Беслъэней Нурмухьэмэд, Шорэ Альберт, Тенджыз Арсен, Тхьэ­къуахъуэ Мартин, АфIэунэ Аскэрхъан, Борэн Алим сымэ.
  • АфIэунэ Аслъэн щIалэ­хэм я ехъулIэныгъэхэмкIэ ехъуэ­хъуащ, псоми я зэхуэ­дэ Iуэхум хуащI хэлъхьэныгъэм папщIэ фIыщIэ яхуи­щIащ.
  • — Фи ехъулIэныгъэхэм зэрыхэвгъахъуэм, тренерхэм я лэжьыгъэм я фIыгъэкIэ Iэп­щэрыбанэ бэнэкIэр Урысейм СпортымкIэ и министерствэм республикэм лъаб­жьэ быдэ щызиIэ лIэужьыгъуэхэм хигъэхьащ. Абы зэхьэзэхуэ, зыгъэсэныгъэ инхэм хэтынымкIэ Iэмал къитынущ, мылъку-техникэ дэIэпыкъуныгъэ кърикIуэнущ,- жиIащ ми­нис­трым.
  • Спортсменхэм я тренерхэу Мамхэгъхэ Хьэчимрэ Iэ­дэм­рэ «Уф-м щIыхь зиIэ и тренер» цIэ лъапIэр къы­хуа­гъэфэщащ.
  •  
  • УАРДЭ Жансурэт.