ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хабзэ нэхъыщхьэм щIалэгъуалэр зэреплъыр

2013-12-12

 •   Урысейм и иджырей Конституцэр етхуанэщ, а тхум ящыщу цIыхубэр япэу арэзы зытехъуари аращ.
 •  Ди къэралым и Конституцэр 1993 гъэм дыгъэ­гъазэм и 12-м къащтащ. Абы лъандэрэ а махуэр ягъэ­лъапIэ.
 •   
 • Налшык Гъуазджэ­хэм­кIэ Кавказ Ищхъэрэ инс­титутым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Кон­с­­титуцэр илъэс 20 зэрырикъум теухуауэ «Тхыдэ фэеплъ» проектым къриубыдэ студент конференц. ЗэIущIэм хэтащ ­ГъуазджэхэмкIэ институтым и ректор Рахаев Анатолий, КъБР-м и Конституционнэ су­дым и унафэ­щIым и къуэ­дзэ Хьэкъул Мурат, институтым и егъэджа­кIуэ Ахъуэхъу Светланэ, «Урысей зэ­къуэт» политикэ пар­тым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм и гъэ­зэщIакIуэ комитетым и уна­фэщI Канунниковэ Татьянэ сы­мэ. Конференцым хэтащ республикэм и еджа­пIэ нэхъыщ­хьэхэм щIэс студентхэр.
 •  Ахъуэхъу Светланэ ныб­жьыщIэхэм яжриIащ УФ-м и Конституцэр къэралым и цIыхухэм я щыIэ­кIэ-псэукIэр ефIэкIуэным хуэунэтIауэ зэрылажьэр икIи абы къигъэув мардэхэр зэрагъэзащIэм куэд зэрелъытар.
 •  Канунниковэ Татьянэ конференцым хэт ныб­жьы­щIэ­хэм ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэ яIэну, гуп­сысэ щIэщы­гъуэхэр къа­гъэ­нэIуэну.
 •  Студентхэм къагъэлъэ­гъуащ къэралым и Хабзэ нэхъыщхьэм теухуауэ яIэ щIэныгъэр, фIагъыу, щы­щIэныгъэу абы хэту къа­лъытэхэр. Псалъэм пап­щIэ, Конституцэм и мыхьэнэм, абы зэрызегъэужьыпхъэм я гугъу ищIащ КъБКъУ-м и студент Будаев Казбек.
 •  — Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Конституцэми щы­щIэ­­ны­­гъэхэр хэлъщ. Абы къи­гъэув мардэхэр псоми зэ­хуэдэу зэрамы­гъэза­щIэ­­ми дыщыгъуазэщ. Къэт­­щтэнщ Iулъхьэм, къулыкъур я щхьэ IуэхукIэ къагъэсэбэпыным мыхъу­мы­щIагъэу пыщIар. Ар ­икI­э­щIыпIэкIэ къызэ­рыд­гъэувыIэн Iэмал къэд­гъуэ­тын хуейщ. Арэ­зы укъи­щIыр­къым къэралым сабий ахъшэу ит сом бжы­гъэ мащIэми. Ар ­цIы­­ху­­хэм я гукъеуэхэм ящы­щ­щ.
 •  Конституцэм и щхьэу къызолъытэ цIыхум хэ­лъын хуей гъэсэныгъэр, гущIэгъур, дуней теты­кIэр. Сыту жыпIэмэ, ахэр зыхэлъым къыгурыIуэ­нущ хабзэм ебакъуэ зэрымыхъунури, — жиIащ Казбек.
 •  ЗэIущIэм къеблэгъахэм къыхагъэщащ Конституцэм и мардэхэм къэралым къару щаIэныр зи щIалэ­гъуэм куэдкIэ зэрелъытар.
 •  Гугъуэт Заремэ.