ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

ЩIалэгъуалэ фестивалыр Налшык щокIуэкI

2022-09-17

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щокIуэкI Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я фестиваль. Ар къызэIуахащ щIалэгъуалэ зекIуэкIэ.
 • ХьэтIохъущокъуэм и хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм къэрал ныпыр зыIыгъ щIалэгъуалэ 3000-м щIигъу ирикIуащ. Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжу, «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэри, зекIуэр ежьащ. Урысейм и Президентымрэ къэралым и армэмрэ зэрыдаIыгъым и щыхьэт Iуэхур «Зэакъылэгъуныгъэ! Зэкъуэтыныгъэ! Хэкупсагъэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту ирагъэкIуэкIащ икIи Абхъазым и утыкум щиухащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Гулъытэ гуапэ

2022-09-17

 • КъБР-м и Парламентым дыгъуасэ щагъэлъэпIащ республикэм и цIыху гуащIафIэ 30-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Нэхъыжьхэр я щапхъэу

2022-09-17

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным гулъытэшхуэ егъуэт иужьрей зэманым. Апхуэдэщ къэралым и курыт школхэм блыщхьэ къэс УФ-м и Гимныр къыщегъэуэныр, а макъамэм щIэту ныпыр къэIэтыныр. А унэтIыныгъэм хиубыдэ Iуэхугъуэхэм ящыщщ фокIадэм и пэщIэдзэм еджапIэхэм щрагъэкIуэкI хабзэ хэкупсэ дерсхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Мир»-м и  дунейр нэхущ

2022-09-17

 • Къэрал зыбжанэ къызэщIэзыубыдэ «Мир» телерадиоIуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъур егъэлъапIэ жэпуэгъуэм и 9-м. Апхуэдиз илъэс лъандэрэ каналым и журналистхэр махуэ къэс къытхутопсэлъыхь СНГ-м хыхьэ къэралхэм я гъащIэр зэрекIуэкIым. ХъыбарегъащIэ центрым и нобэрей лэжьэкIэр къэтщIэн мурадкIэ МТРК-м и унафэщI Батыршин Радик зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэхъэнэм и джэрпэджэжхэр

2022-09-17

 • «Мстиславрэ Редадэрэ: илъэс минхэм къапхыкI еплъыкIэ» — аращ зэреджэр Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа тхылъ гъэщIэгъуэным. Адыгэ тхыдэм и зы ныбз къызэзыгъэдзэкIыж къыдэкIыгъуэр щIэщыгъуэ ещI тхылъым къыщыIэта Iуэхугъуэхэр лъэхъэнэ жыжьэ дыдэхэм къызэрыщежьэм, урыс тхыгъэхэм ямызакъуэу, лъэпкъ щIэжми къаруушхуэ зэраIэм и щыхьэт зэрыхъум, ди нобэхэм къэса IуэрыIуатэхэр блэкIам и щIэжьыуэ хьэлэмэту зэрыщытым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тхьэщыгъуей Жаннэ: Лъэпкъым и насыпыр ар псэкIи цIыхукIи узыншэнырщ

2022-09-17

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лэжьакIуэ пажэ, ди республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Тхьэщыгъуей Жаннэ зыпэрыт Iуэхум зэрыхуэIэижьым къыдэкIуэу езыр хьэлэлщ, гумызагъэщ, жиIам тебгъуэтэж цIыхущ, псэлъэгъу гъэщIэгъуэнщ. Ар щыджэгуащ Грушас Йозас и «Любовь, джаз и чёрт», Стратиев Станислав и «Автобус», Башбеков Шараф и «ГъущIым къыхэщIыкIа цIыхубз», Уильямс Теннеси и «ХъуэпсапIэм и трамвай», Нало Заур и «Къру закъуэ», «IэфIынэ и нэ фIыцIитIыр», Гольдони Карлэ и «Трактир гуащэ», IутIыж Борис и «Дамэлей», «Хьэпэщыпхэ», Толстой Алексей и «Пащтыхьымрэ пащтыхь гуащэмрэ», Дюрренматт Фридрих и «Визит старой дамы» спектаклхэм, нэгъуэщI Iэджэми. Хъыджэбз цIыкIум хэлъ хабзэ хьэлхэм къадэкIуэу, щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэ цIэрыIуэ куэд и благъэхэм зэрахэтым, шэч хэмылъу, ижь къыщIихуащ ар артисткэ хъуным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Зэныбжьэгъухэр

2022-09-17

 • Пщыхьэщхьэм зэныбжьэгъухэр уэршэру я пщыIэм къытехьэжащ. Ахэр ешат. Махуэ псор Iэщыхъуэхэм я дэIэпыкъуэгъуу, къыщыдэхуэхэм деж, дыгъафIэ джабэ нэкIум мэракIуэ къыщалъыхъуэу, бгы щыгум зэрыдэхьейрэ щызэрызехьэу ягъэ-кIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэтэж

2022-09-17

 • ПIэхэнэ
 • ЩIыбым дэт гъуэлъыпIэм илъ сымаджэм и щхьэщыгум зы бадзэ щоуфэразэ, къарууншэ хъуа цIыхур зэпеплъыхь. ИгъэщIагъуэ хуэдэщ: «Иджыри къэс сэ сыщышынами, иджы езыр сэ нэхърэ нэхъ къарууншэ хъуащ»!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-09-17

 • Едзыгъуэхэр
 • ИгъащIэми сщIакъым зэхэгъэж:
 • Ухэт? — Сэ абы зыри тезмыщIыхь.
 • Гу къабзэ уиIэу уцIыху пэж? —
 • Узикъуэшщ: сыпсэуху сэ пхуэсщIынущ щIыхь!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

«Налмэсым» и щIэблэ зэчиифIэр

2022-09-17

 • Ди республикэм и еджапIэхэм, гъэсапIэхэм мы зэманым щыпащэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси100 зэрырикъур щагъэлъапIэ Iуэхугъуэхэм. Лъэпкъ мыхьэнэ зиIэ апхуэдэ зэхыхьэ дахэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Нарткъалэ дэт курыт школ №6-м (унафэщIыр Шыбзыхъуэ Оксанэщ) и нэIэм щIэту лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм (унафэщIыр Семэн Iэсиятщ). IуэхущIапIэм и егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, ахэр зыкIэлъыплъ цIыкIухэм нэмыщI, гуфIэгъуэ фестифалым жыджэру хэтащ Аруан щIыналъэм щылажьэ школхэм, сабий садхэм я лIыкIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МэкъумэшыщIэхэмрэ хьэлъэзехьэхэмрэ япэлъэщакъым

2022-09-17

 • ФутболымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэхэм и 1/128 Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р щыхигъэщIа нэужь ди щIалэхэм адэкIэ хьэрхуэрэгъу къахуэхъуащ Ставрополь крайм и Ивановскэ къалэм и «Ставрополь АгроСоюз» командэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол