ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Гундэлэндэсхэм  ядегъэлъапIэ

2022-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Гундэлэн къуажэм дэт, Доттуев Ахъмэт и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №1-м гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Школым и бжэхэр къызэIуахыж

2022-09-03

 • Чёрнэ Речкэ къуажэм щызэрагъэпэщыжа курыт школым (еджакIуэ 420-рэ щIохуэ) и бжэхэр ЩIэныгъэм и махуэм къызэIуахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэралыгъуэр илъэсищэ  щрикъум ирихьэлIэу

2022-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэм, илъэси 100 ар зэрырикъум и щIыхькIэ, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дамыгъэ лъапIэхэмкIэ игъэпэжащ щIыналъэм и зыужьыныгъэм илъэс куэд хъуауэ хэлIыфIыхь цIыху 50-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Уи хабзэхэр пхъумэжу  укъэгъуэгурыкIуэныр куэд и уасэщ

2022-09-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и Къэралыгъуэм и махуэм ипэ къихуэу яхуэзащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрыр и илъэсищэм зэрырихьэлIам, тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ пыухыкIахэм, нобэ хэгъэгум иIэ социально-экономикэ щытыкIэм, нэгъуэщIхэми ятеухуа упщIэхэмкIэ УнафэщIым зыхуагъэзащ «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэу Жыласэ Заурбэч, Конаков Хьэсэн, Бжьахъуэ Ранетэ, «1 КъБР» щIыпIэ телеканалым и унафэщI Конаревэ Наталье, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВГТРК-м и унафэщIым и къуэдзэ Суйдым Беслъэн сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Жыг хадэщIэ  къызэIуах

2022-09-03

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ цIыхухэм зыщагъэпсэху, я нэгу зыщрагъэужь, уэршэрыпIэ яхуэхъун жыг хадэщIэ къыщызэIуахащ. Абы теухуа зэIущIэм ирырагъэхьэлIащ УФ-м и Президентым Донбассыр хъумэным хуэунэтIауэ иригъэкIуэкI дзэ операцэ хэхар зэрыдаIыгъымкIэ пэкIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дахагъэм и дохутыр

2022-09-03

 • Дунейпсо тхыдэм къызэрихутамкIэ, япэ дыдэу сэхусэплъыр къыщежьар ди лъэхъэнэм ипэжкIэщ, илъэс мини 4 — 5-кIэ узэIэбэкIыжмэ. А зэман жыжьэм псэуа бзылъхугъэхэм зэрахьэрт Iупэлэ, Iэбжьанэлэ, нэр зэрыщIаш къэрэндащ зэмыфэгъухэр, напэр щабэ зыщI кремхэр, дыхумэ гуакIуэхэр, нэгъуэщIхэри. ЗэрыжаIэмкIи, абы лъандэрэ сэхусэплъым и зэхэлъыкIэм зэрызихъуэжа щыIэкъым. ЦIыхубзыр сыт хуэдэ лъэхъэнэ щыпсэуами цIыхубзщ – зигъэдэхэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дохъущокъуэм къытхуигъэна щIэинхэр

2022-09-03

 • ЦIыхугъэр, напэр, пэжыр япэ изыгъэщу, ахэр зи гъуазэу, гъащIэ джэлэсу псэухэр я теплъэкIэ адрей цIыхухэм ещхьми, я псэмрэ я гумрэ нэгъуэщI щытыкIэ яIэу дунейм тетщ. Ахэр гъуэгу пэжым зэи къыпхутешынукъым, я напэми зэи пхуепцIыжынукъым, сыт хуэдиз хъугъуэфIыгъуэ яхуэбгъэлъагъуэми. Апхуэдэ хьэл-щэн лъагэхэм тету и гъащIэр ирихьэкIащ политик цIэрыIуэу, щIэныгъэлI щыпкъэу, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэу щыта Дохъущокъуэ Мусэ Ильяс и къуэм (1932 — 2015).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуазджэм и цIыху  Зыхьэ Заурбий

2022-09-03

 • Лъэпкъ театрым, кином зи цIэр игъафIэ артист пэрыт, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэм, Абхъазым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Кубаным щIыхь зиIэ я артист Зыхьэ Заурбий и ныбжьыр мы гъэм илъэс 75-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-09-03

 • Къуалэбзухэр
 • Адэжынэ
 • Адэжынэ – куропатка. Адэжынэр мэзджэд лъэпкъым щыщщ. Жыг щыпытIысхьэр зэзэмызэ дыдэщ. И щIыбыр щхъуэ-гъуабжафэщ, фIыцIафэ къыщIэуэу, пщэ гупэр гъуэжьыфэщ, хулъащхьэр щхъуэщ. Щопсэу Европэм, Азие ЦIыкIум, Ираным, нэгъуэщI щIыпIэхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Гуращэр зыщIыпIэ къыщотIэпI

2022-09-03

 • Журналистикэри цIыху щхьэхуэхэм я ухыгъэу къегъэщI, усакIуэхэм, тхакIуэхэм хуэдэу, икIи Iэмалыншэкъым еубыдылIауэ абы ухуеджэныр. ЖурналистыфIхэр игъащIэ лъандэрэ къахокI литературэм, тхыдэм хуеджахэм, лэжьакIуэбэм, мэкъумэшыщIэхэм… Псори зэлъытыжар цIыхум и псэкупсэ зэхэщIыкIым къызэщIищтэ гъунапкъэрщ — уиIэщ е уиIэкъым. Языныкъуэхэр а лэжьыгъэм зэрымыщIэкIэ хыхьа мэхъу е куэд щIауэ къыздрахьэкI гуращэщи, зэгуэр зыщIыпIэ къыщотIэпI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъыкIэлъыкIуэ Iыхьэм хэтынущ

2022-09-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 30-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол