ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МэкъумэшыщIэхэмрэ хьэлъэзехьэхэмрэ япэлъэщакъым

2022-09-17

 • ФутболымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэхэм и 1/128 Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р щыхигъэщIа нэужь ди щIалэхэм адэкIэ хьэрхуэрэгъу къахуэхъуащ Ставрополь крайм и Ивановскэ къалэм и «Ставрополь АгроСоюз» командэр.

 • КъызэрыгуэкI къалэ цIыкIум и футбол командэм зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэхэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Япэ джэгугъуэм абыхэм бжыгъэшхуэкIэ щыхагъэщIащ «ЕсэнтIыгур» — 3:0. КъыкIэлъыкIуэу зэхьэзэхуэм и 1/128-нэ Iыхьэм зэпеуэм къыщыхигъэкIащ Мэхъэчкъалэ и «Легион»-р – 4:3.
 • Налшык щызэхэта зэIущIэм и пэщIэдзэ дакъикъэхэм командэхэм жыджэрагъыхуэ къамыгъэлъуагъуэу екIуэкIащ. Зым и тIасхъэм адрейм щыгъуазэ зэрызыщищIыным джэгум и щIэдзапIэр хухахат. Апхуэдэ мурадкIэ закъуэтIакъуэрэ дэтхэнэ лъэныкъуэми ебгъэрыкIуэныгъэкIэ узэджэ хъун Iэмал гуэрхэр къызэрагъэпэщащ.
 • Апхуэдэу епщыкIузанэ дакъикъэм хьэщIэхэр а махуэм «Спартак-Налшыкым» и гъуэр зыхъума Сиукаевым къебгъэрыкIуа нэужь топыр къызыIэрыхьа налшыкдэсхэм контратакэ псынщIэ къызэрагъэпэщащ. Хьэшырым штрафноймкIэ къыхита топыр «СтавропольАгроСоюз»-м и гъуэ нэщIымкIэ иригъэунэтIыжын фIэкIа къызыхуэмына Топурия абы лъэIэсакъым.
 • Дакъикъэ зыбжанэ дэкIри ди щIалэхэр аргуэру ивановскэдэсхэм я гъуэм екIуэлIащ. Гупышхуэу ипэкIэ кIуэта хэгъэрейхэм топыр къахихащ икIи гъуащхьэхъумэхэм къапекIуэкIри гъуащхьэтетым хуэзанщIэ хъуащ Къумыкъур, арщхьэкIэ Джамболэт и топыр гъуэм техуакъым.
 • Япэ Iыхьэм и етIуанэ ныкъуэм «Спартак-Налшыкым» и джэгукIэм хигъэхъуащ икIи топыр нэхъыбэрэ иIыгъ хъуащ. АрщхьэкIэ абы сэпэбынагъ къыхахыфыртэкъым – я ебгъэрыкIуэныгъэхэм хуэфэщэн кIэух ирагъэгъуэтыфыртэкъым е гъуащхьэхъумэхэм къызэпаудырт.
 • Загъэпсэхуну икIыным куэд къэмынэжауэ, Дэхъум къыхита угловойм ехъулIэныгъэ къытхуихьыным зымащIэщ иIэжар. Штрафнойм ит Белоусовыр топым щхьэкIэ кIэлъеуэжащ, ауэ хьэщIэхэм я гъуащхьэтет Чикильдин абы хуэхьэзырти къиубыдащ.
 • ЗэпэщIэтыныгъэм и етIуанэ Iыхьэми командэхэм я джэгукIэм зихъуэжакъым – налшыкдэсхэр нэхъыбэрэ ебгъэрыкIуэрт, хьэщIэхэми Iэмал къазэрыхуихуэу, контратакэ псынщIэхэр къызэрагъэпэщырт.
 • Джэгум зэрыщIидзэжрэ куэд дэмыкIауэ «СтавропольАгроСоюз»-м бжыгъэр къызэIуихащ. И командэм и ебгъэрыкIуэныгъэр диIыгъыу хэгъэрейхэм я штрафнойм къилъэда Зароченцевым топыр къыIэрыхьащ икIи ар гъуащхьэтетым пэгъунэгъу плIанэпэм дигъэкIащ – 0:1. Къыхэдгъэщынщи, а гъуащхьауэ дыдэращ «Легион»-м драгъэкIуэкIа зэIущIэм и бжыгъэр къызэIузыхари.
 • ЩытыкIэр ягъэзэкIуэжын мурадкIэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр къаруушхуэкIэ ипэкIэ кIуэтащ. Профессионал командэр футбол джэгуныр зимыIэщIагъэ лэжьакIуэ цIыхухэмкIэ зэхагъэува гупым къыхигъэщIэныр къемызэгът. Къыхэдгъэщынщи, гъуащхьэхъумэ Тигиевыр таксистщ, гъуащхьэхъумэныкъуэ Нэхущ Къантемыр – курьерщ, бжыгъэр къызэIузыха Зароченцевыр хьэлъэзехьэщ…
 • Я къару псори зэщIэзыгъэуIуа ди щIалэхэм джэгур зэпIэзэрыт ящIыжыфащ. «Спартак-Налшыкым» и ебгъэрыкIуэныгъэм хэту топыр къызыIэрыхьа хэгъэрейхэм я капитан Хьэшыр Алан бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ – 1:1.
 • Зэхьэзэхуэм и хабзэхэм ипкъ иткIэ зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иух хъунутэкъым – адэкIэ нэхъ лъэщыр пенальти еуэгъуэм щызэхэкIынурат. Псоми зэрытщIэщи, пенальтир насыпырыхьщ.
 • Зи джэгукIэр нэхъ жан хъуа хэгъэрейхэр зэтраIыгъэным я къару псори хухахат ивановскэдэсхэм, ебгъэрыкIуэныгъэ къызэрызэрагъэпэщын къару къахуэнэжатэкъым. Пенальтир нэхъ хэкIыпIэфIу къэзылъыта «СтавропольАгроСоюз»-м и лъэныкъуэмкIэ зыщигъэбыдат. ДжэгупIэ губгъуэр хуит къызыхуэхъуа «Спартак-Налшыкыр» гупышхуэу я хьэрхуэрэгъухэм я лъэныкъуэмкIэ кIуэтащ икIи щIэх-щIэхыурэ гъуэм ебгъэрыкIуэрт.
 • Апхуэдэхэм ящыщ зым хэту топыр иIыгъыу штрафнойм илъэда Ашуевыр гъуащхьэхъумэхэм хабзэр къызэпауду фIэкIа къахуэгъэувыIакъым. ЕтIуанэ дагъуэр къызыхуащIа Тигиевыр джэгум къыхахуащ.
 • ЗэIущIэм хухаха зэман нэхъыщхьэр зэрытемыгъэкIуауэ зэриухам пенальти еуэгъуэр кърикIуащ. Топ пщIырыпщI командэхэм щыдагъэкIа нэужь, ЛIупым пенальтир хуэгъэзэщIакъым. КъыкIэлъыкIуэу топым бгъэдыхьа ди лъэпкъэгъу КIэблахъуэ Владислав хьэщIэхэм текIуэныгъэ къахуихьащ — 10:11. НэхъапэIуэкIэ ди гъуэм пенальтихэм ящыщ зы къыдигъэкIащ хьэщIэхэм я капитан Табыщ Артури.
 •  Мэзкуу Къан.