ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Телечэщанэр  къызэщIагъэблэж

2022-09-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу зэрагъэпэщыжащ щыхьэрым дэт телечэщанэ цIэрыIуэр, идз нэхугъэри щIэрыщIэу къызэщIагъэблэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2022-09-08

  • ФокIадэм и 6-м Налшык щрагъэжьащ махуэ зыбжанэкIэ екIуэкIыну «Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» ХХХ лъакъуэрыгъажэ зэпеуэр. Километр 910-рэ зи кIыхьагъ дунейпсо мыхьэнэ зиIэ зэхьэзэхуэм и гъуэгуанэр щыпхрашащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъиплIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Фэеплъым кIуэд иIэкъым

2022-09-08

  • ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм Къэбэрей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм хэт щIалэгъуалэр, волонтёрхэр, Тэрч щIыналъэм щыIэ «Юнармия» зэгухьэныгъэм я ныбжьыщIэхэр Осетие Ищхъэрэ – Аланием хыхьэ Беслъэн къалэм иджыблагъэ кIуащ. «Фэеплъым и къэрэгъулхэр» зи фIэщыгъэ Iуэхугъуэм ипкъ иткIэ, ди щIыналъэм икIа ныбжьыщIэхэр гуузу кIуэда сабийхэм я кхъэлъахэм щыIащ, нобэр къыздэсым мыкIуэдыж гуIэгъуэр иджыри зэ ягу къагъэкIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIыхъужьыр Хьэтуей щызэдаIэт

2022-09-08

  • Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм фокIадэм и 1-м щекIуэкIа гуфIэгъуэ Iуэхугъуэхэр щхьэусыгъуэ зыбжанэм къытехъукIат. Я зыр а махуэр еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьыгъэр щрагъэжьэж лъэхъэнэм и пэщIэдзэу зэрыщытырщ. ЕтIуанэр ар дыщыпсэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр щызэтеува махуэу къызэралъытэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Бжьыгъуэ  зэфIэхьым нэсащ

2022-09-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, Класс унафэщIхэм я II Урысейпсо зэпеуэм и бжьыгъуэ зэфIэхьым кIэух Iыхьэм нэсын яхузэфIэкIащ ди щIыналъэм щыщ егъэджакIуибгъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэбзэр щышэрыуэ

2022-09-08

  • Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ жылэм щопсэу ди лъэпкъэгъу Iэпщэ Рустамрэ и унагъуэмрэ. Рустам зэрыжиIэмкIэ, Кфар-Камэ къуажэм и уэрамхэм адыгэбзэкIэ фIэщыгъэ зырыз щратыжащ. Ар хъуэпсэгъуэкъэ-тIэ: Iуащхьэмахуэ, Адыгэ, Сосрыкъуэ, Къэбэрдей, Хьэтыкъуей, Налшык, Шапсыгъ, Хьэтыкъуей, Натыхъуей, Шапсыгъ, нэгъуэщI адыгэцIэхэри уи уэрамхэм тету плъагъуну!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха