ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

ЛIыхъужьхэм я щапхъэр ди гъуазэщ

2022-09-15

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ Урысейм и ЛIыхъужьхэу хэкупсэ къалэнхэр яIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэхэм. Ахэр хэтщ «ЛIыхъужьхэм я блын», «Хэкум и ЛIыхъужьхэр ди гъуазэщ» къэрал-псо проектхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Саугъэт нэхъыщхьэр  аргуэру Шэшэным яшэ

2022-09-15

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъапIэм иращIылIа махуэшхуэм и зэхыхьэ нэхъ инхэм ящыщ хъуащ Налшык ипподромым щекIуэкIа 16-нэ шыгъажэ махуэр. Зэхьэзэхуэр къызэзыгъэпэща КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм саугъэт фондым хухихащ сом мелуани 3,5-рэ. Шыгъажэм еплъыну къекIуэлIахэм яхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Правительствэм хэтхэмрэ Парламентым и депутатхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ЩIэныгъэ нэсым и нур

2022-09-15

  • 1932 гъэм и нобэ хуэдэ бжьыхьэ махуэр, фокIадэм и 15-р, Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэу къыщIэкIащ. Илъэс 90 ипэкIэ а махуэм Псыхуабэ (Пятигорск) къыщызэIуахауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр. ПсынщIэу зызыхъуэж гъащIэм жылагъуэм къыхуигъэува Iэмалыншагъэхэм ящыщ хъуат а еджапIэ нэхъыщхьэр ди щIыналъэм къыщызэIухыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Ноби сащIыгъуу  къысфIощI»

2022-09-15

  • Нэхулъэ къищIа къудейуэ арат Мухьэрбий къыщыушам. ЖейкIэ иримыкъуа пэтми, зимыгъэIэуэлъэуащэурэ, асыхьэтым зехуапэ, гъуэмылэ хузэралъхьар зэрылъ хъуржыныр и плIэм иредзэри, унэм къыщIокI. Дунейр щIыIэтыIэфIт. Щымт ихъуреягъыр — къуажэр хэтт жей IэфIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Кавказым щыIа франджы тхакIуэ

2022-09-15

  • Дуней псом щыцIэрыIуэ Дюма Александр и илъэс 215-р ягъэлъэпIащ дызэрыт илъэсым и бадзэуэгъуэм. Франджы къэралым и закъуэ ейуэ къыпхуэмылъытэж тхакIуэр, журналистыр, драматургыр Кавказым щыщхэми ди хамэкъым. Ди щIыналъэм и цIэр зезыхьэ тхылъ зэриIэм нэмыщI, Дюма дэтхэнэ зыми и гум гъуэгу щыпхишащ и анэдэлъхубзэм къыфIэкIыу бзи 100-кIэ зэрадзэкIа и тхыгъэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ЩхьэлъащIэм и хьэтыркIэ зэкIужахэщ

2022-09-15

  • Махуэ зыбжанэкIэ Кавказыр лъэныкъуитI изыщIыкIа шэшэн блогер Тамаев Iэсхьабрэ дагъыстэн спортсмен Махмудов Дибиррэ зэкIужахэщ. Мамырыгъэм гъуэгу игъуэтыжынымкIэ щхьэпэ хъуащ Дагъыстэн муфтий Абдулаев Ахьмэд-хьэжы и щхьэгъусэ Гамзатовэ Айнэ Iуэхум зэрыхэпсэлъыхьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бзурэ пэт и абгъуэр къелъыхъуэж

2022-09-15

  • Сирием къыщыхъеяуэ щыта зауэр ди лъэпкъэгъухэм тIууащIэу къазэрытехьэлъам шэч хэлътэкъым — едэпщанэу Iэпхъуэшапхъуэхэм хэхуэн хуейт?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И ныбжьыр щыхэкIуэтами,  нэхъ щIалэхэм ехьэехуэфынут

2022-09-15

  • «Ди Плисецкая» жаIэу яIэтырт Хьэкъул Розэ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ балетым и напэт, и набдзэт. «Сэ сыхуейщ сыкъыщыхъуа республикэм щыпсэухэм езыхэм я гъуазджэрэ щэнхабзэрэ яIэжрэ дуней псом ар щызыгъэлъэгъуэф лъэпкъыу къытIуплъэну. Абы щыгъуэщ ди зэфIэкIыр къыщалъытэнур». Апхуэдэу жиIат илъэс 12-м къыщыщIэдзауэ егъэджакIуэ нэхъыфI дыдэхэм я деж къэфэнымкIэ зыщызыгъэса балеринэм. Хьэкъул Розэ псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут нобэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Гуэл щхъуантIэхэм  усэбзэр ящхьэщытт…

2022-09-15

  • МакъкIэ гум хыхьэу усэ къеджэн, усэбзэр нэхъыбэрэ гъэIун! Арат «Гъэм и теплъэгъуэхэр» усэ пшыхьхэр щаублэм Къаныкъуэ Заринэ, Гумэ Маринэ, Сэралъп Мадинэ сымэ мураду яIар. ИкIи къайхъулIащ. 2008 гъэм къежьа Iуэху дахэм зиубгъуащи, иджыпсту абы и къызэгъэпэщакIуэхэм щIэх-щIэхыурэ ирагъэкIуэкI фIэщыгъэ зэхуэмыдэхэр зиIэ усэ пшыхьхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пщыншэм и топиплIыр мэбагъуэ

2022-09-15

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм етIощIанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр фокIадэм и 10 — 11-хэм щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол