ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ гуапэ

2022-09-17

  • КъБР-м и Парламентым дыгъуасэ щагъэлъэпIащ республикэм и цIыху гуащIафIэ 30-м щIигъу.

  • — БлэкIа илъэси 100-м ди щIыналъэм ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэригъэхьащ, экономикэ, щэнхабзэ Iуэхухэм, цIыхухэр зыхуей хуэгъэзэным я лъэныкъуэкIэ. Мыпхуэдэ махуэшхуэхэм дежщ къызэбнэкIа лэжьыгъэм и мыхьэнэр нэсу щызыхэпщIэр, — жиIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. — ИкъукIэ дрогушхуэ щIыналъэм и зыужьыныгъэм, ар егъэфIэкIуэным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа дэтхэнэ цIыхуми. Нобэ абыхэм я гуащIэм пызыщэ защIэщ ди IуэхущIапIэм къедгъэблэгъар. Мыбдеж щIэсщ щIыналъэм зезыгъэужь IэнатIэ нэхъыщхьэхэм — промышленностым, ухуэныгъэм, туризмэм — я къару емыблэжу щылажьэхэр, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, социальнэ IуэхущIапIэхэм я IэщIагъэлIхэр. Псори зэхуэдэ зыщIыр дэтхэнэри и лэжьыгъэм гурэ псэкIэ зэрыбгъэдэтырщ, и къару зэремыблэжырщ. ФIыщIэ ин фхудощI щIыналъэр егъэфIэкIуэным хэлъхьэныгъэ зэрыхуэфщIым папщIэ. Сынывохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 зэрырикъумрэ нобэ къыфхуагъэфэща къэрал дамыгъэхэмкIэ. Узыншагъэ быдэ фиIэну, иджыри ехъулIэныгъэ куэд къэфхьыну ди гуапэщ.
  • КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр зыхуагъэфэщахэм ящыщщ республикэм и ухуэныгъэ IэнатIэм и ветеран ТIыхъужь Руслан, КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм епха, жьы хъуахэм я унэм социальнэ лэжьыгъэмкIэ и IэщIагъэлI Дау Маринэ, ВетеринариемкIэ Тэрч район IуэхущIапIэм Курп Ипщэм щиIэ къудамэм и унафэщI Лыкъуэжь Тимур, КъБКъУ-м и Педагогикэ колледжым и унафэщI Ашэбокъуэ ФатIимэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэмкIэ кафедрэм и профессор Сэбаншы Хьэжмурат, школ-интернат №3-м и унафэщI Пэунэж Майе, «Экопарк Долина Нарзанов» IуэхущIапIэм и генеральнэ унафэщI Ажахъуэ Хьэсэн, Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ къэрал Лъэпкъ библиотекэм щIэныгъэ лэжьакIуэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI Нанэ Ларисэ сымэ, нэ- гъуэщIхэри.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр иратащ илъэс куэдкIэ къэрал IэнатIэ мытыншхэр езыхьэкIа, Къэбэрдей-Балъкъэрым бзылъхугъэ зэгухьэныгъэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа Беппаевэ Розэрэ ФочыщIэ Зоерэ. Апхуэдэуи къэрал гулъытэ зыхуащIахэм ящыщщ КъБР-р илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Iуащхьэмахуэ дэкIуеяхэм яхэта, КъБР-м и Парламентым и депутат Хъубий Наур, КъБР-м и Парламентым епха Жылагъуэ советым и унафэщIым и къуэдзэ Михайленкэ Ольгэ, КъБР-м ЗыгъэпсэхупIэхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Къаскъул Виолеттэ, нэгъуэщI- хэри.
  • Къызэхуэсахэм я цIэкIэ ФочыщIэ Зое фIыщIэ хуищIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым. Бзылъхугъэм къыхигъэщащ хабзэубзыху IуэхущIапIэм етIуанэу гулъытэ къызэрыхуищIыр икIи нэхъыжьхэм я лэжьыгъэр зэрызыщамыгъэгъупщэр зэригуапэр. Апхуэдэуи дыщIигъуащ мы зэманым Къэбэрдей-Балъкъэрым и дэнэ щIыпIи зэIузэпэщ зэрыхъуар, щIыналъэр ефIэкIуэн щхьэкIэ республикэ унафэщIхэм куэд зэращIэм гу лъамытэу къызэрымынар.
  • ЗэIущIэм и кIэм Егоровэр къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ гъащIэ мамыр яIэну, бэIутIэIуншэу псэуну.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.