ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Къэрал унафэм тету

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ зыхъумэжыныгъэмкIэ и советым и зэхуэс ин. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къэралым и цIыхухэр хэхауэ дзэм ираджэным теухуауэ ищIа унафэр щIыналъэм щыгъэзэщIэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Донбассым къыхихыр  Къэбэрдей-Балъкъэрым къыдищтэнущ

2022-09-24

 • КIуэкIуэ Казбек Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм, Херсон, Запорожье областхэм щыпсэухэм а щIыналъэхэр Урысей Федерацэм гухьэным теухуауэ референдум ирагъэкIуэкIыну мурад зэращIар зэрадиIыгъыр къигъэнэIуащ. IэIэтым нышэдибэ (фокIадэм и 23-м) сыхьэти 7-м щIидзауэ, фокIадэм и 27 пщIондэ екIуэкIынущ. ЩIыналъэхэм ис цIыхубэм я гукъыдэжыр къызэрагъэлъагъуэ щIыкIэр дунейпсо мардэмрэ ООН-м и уставымрэ тету йокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестиваль

2022-09-24

 • Шэшэн республикэм и Грознэ къалэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ Кавказым ис лъэпкъхэм я ебланэ щэнхабзэ, спорт фестивалыр. ФокIадэм и 23 — 25-хэм екIуэкIыну зэхыхьэ гуапэм зэхуишэсащ музейхэм я лэжьакIуэхэр, артистхэр, декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэхэр. Апхуэдэу абы зыкъыщагъэлъагъуэ Лэскэн, Шэрэдж, Прохладнэ щIыналъэхэм я лIыкIуэхэм. Ар къызэрагъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ, СпортымкIэ и министерствэхэм, Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я гъэу мы илъэсыр зэрагъэувам хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и парламентархэм даIыгъ

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмкIэ, финанс рынокымкIэ и комитетым и унафэщI, «Урысей зэкъуэт» партым и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и пашэ АфэщIагъуэ Михаил:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъэкIуэну насыпыфIэр яубзыху

2022-09-24

 • Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм, Запорожье, Херсон областхэм я къэкIуэнум теухуауэ референдум ирагъэкIуэкIынур зэрыдаIыгъым ехьэлIа пэкIу КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и пщIантIэм дыгъуасэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр, егъэджакIуэхэр, еджапIэ курытхэмрэ нэхъыщхьэхэмрэ щеджэхэр, артистхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэм къызэригъэувым  ипкъ иткIэ

2022-09-24

 • ФокIадэм и 21-м къыщыщIэдзауэ къэралым и Iэтащхьэм Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм и цIыхуу дзэ къалэныр зыбгъэдэхуэхэм ящыщ Iыхьэ пыухыкIар мобилизацэм ипкъ иткIэ дзэм зэрыраджэм теухуауэ» Указым. Абы ехьэлIауэ цIыхубэм хъыбар зэтемыхуэ куэд яIэрыхьэ хъуащ. Мобилизацэм и екIуэкIыкIэм, ар зэхэубла зэрыхъум ехьэлIауэ щытыкIэм зэпкърыхауэ дыщагъэгъуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэ комиссар подполковник Пахомов Дмитрийрэ КъБР-м и дзэ-дохутыр экспертизэ центрым и унафэщI ШонтIыкъу Аслъэнрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ахъмэтыр ягу  къагъэкIыж

2022-09-24

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Шэджэм, Бахъсэн, Аруан щIыналъэхэм я япэ секретару лэжьа Ахъ- мэт Мусэбий къызэралъху-рэ илъэси 100 зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Кэнжэ дэт «Пять колец» спорт IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Чегет укъеплъыхмэ

2022-09-24

 • Чегет бгыр Кавказ къуршхэм ящыщщ. Абы утету Iуащхьэмахуэ уеплъмэ, теплъэ телъыджэ нэгум къыщIоувэ. Iуащхьэмахуэ лъапэ укIуамэ, Iэмал имыIэу Чегет бгым удэкIуеин хуейуэ къалъытэ. Чегет и щыгум сыхьэт 11 мыхъуу удэкIуеймэ, пшэхэр къытримыхуэ щIыкIэ, Iуащхьэмахуи, Терскол къуажэри щыболъагъу, Бахъсэн аузми удоплъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэтхэмрэ адыгэ-абазэ  лъэпкъхэмрэ я зы лъабжьэр

2022-09-24

 • Пасэрей Азие ЦIыкIум зэкIэлъхьэужьу къэралыгъуитI щыIащ. ТIуми зэхуэдэу зы цIэщ зэрахьар — ХьэтитI (Хатти). А къэралыгъуитIым щыпсэуахэр бзэкIи, хабзэкIи, щэнкIи, теплъэкIи зэтехуэххэртэкъым. Дэ жыдоIэ хьэтхэм дакъытехъукIауэ. Ауэ ди адэжь хъужыр хэт ХьэтитIым щыпсэуа лъэпкъитIым ящыщу? Мис ар зэхэгъэкIыпхъэщ, ди къэкIуэнум и тхыдэр зэхимыгъэзэрыхьын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Джылахъстэнейхэр къызэрокIыпэ

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ езанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр блэкIа щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-09-24

 • Ауан
 • Гур зыгъэтыншыжар
 • Бэзэрым къытехьэщ Хъуэжэи, Iэщ щапIэмкIэ екIуэкIащ, жи. Бжэн зыщэу щыт лIым бгъэдыхьауэ йоупщI: «СлIо, къуэш, мы жыггъэкIым и уасэр?» — жеIэри. ЛIыр занщIэу къэгуфIащ: «Уэр хуэдэу мыбы хуэфащэ цIэ фIэзыща сэ нобэм къэсыху срихьэлIакъым. Апхуэдэу ущыуэршэркIэ, тхьэ соIуэ, уэ пфIэзмыхын мы си жыггъэкIыр. МобыкIэ кIуэцIрыкI пыIащхъуэм тумэниплIкIэ къызэт жери нобэ лъандэм сигъэпсэуркъым. Ауэ, къащтэ, тхьэ соIуэ, уэ тумэнищкIэ уэстынкIэ, зы бжьи уезгъэфэжу».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ЩIэщыгъуэрэ  зэгъэкIуауэ

2022-09-24

 • Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Жэмтхьэлэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэ пажэ, цIыхугъэкIи куэд щаIуэ къыддекIуэкI Къэгъэзэж Залинэ къопсалъэ, «радиом и журналист Мыз Ахьмэдрэ уэрэ фокIадэм и 20-м фыкъызэрысын», жеIэри. Арати, дэ тIур, «пщыр гъусэншэмэ, лъхукъуэлI пэлъытэщ» псэлъафэми дригъуазэу, ныбжьэгъухэм дахоплъэжри, адыгэ хабзэм фIыуэ хэзыщIыкI, лъэпкъ фащэ екIукIи зэщыхуэпыкIа щIалэ Iумахуэр гъусэ тщIыну мурад тщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэшхуэхэр зэпоуэ

2022-09-24

 • Бахъсэн районым и къуажэхэм щызэхэтащ лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэхэр утыку къихьэным хуэгъэпса пшыхьхэр, зэIущIэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр. Абыхэм ящыщ зыт Кыщпэк къуажэ клубым щрагъэкIуэкIа «А, ну-ка, бабушки!» зэпеуэр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм анэшхуэхэм гъэщIэгъуэну хузэхалъхьат ахэр зэрызэхьэзэхуэну щIыкIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр