ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Президентым и унафэхэр ягъэзащIэ

2022-09-29

 • КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий видео IэмалкIэ иригъэкIуэкIа Советым и зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХэщIыныгъэншэу унэм къэвгъэзэжыну!

2022-09-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэр щIыналъэм щыщу дзэм ираджа щIалэхэм ялъыгъуэзащ. Къулыкъур ягъэзэщIэным хуэхьэзыру, сэлэтхэр иджыпсту яхэтщ Ингуш Республикэм зыщызыубгъуа дзэ гупым я зым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Референдумхэм къарикIуахэмкIэ КIуэкIуэ Казбек ехъуэхъуащ ДНР-м, ЛНР-м, Запорожье, Херсон областхэм исхэм

2022-09-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм, апхуэдэу Запорожье, Херсон областхэм исхэм ехъуэхъуащ референдумхэм къарикIуахэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дуней псом дыкъызэрыщацIыхущ

2022-09-29

 • ПщIэ зыхуэсщI си лъэпкъэгъухэ!
 • Си къуэшхэ, си шыпхъухэ!
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыхилъхьа унафэм ипкъ иткIэ, 2012 гъэм щыщIэдзауэ Адыгэ фащэм и махуэщIыр — фокIадэм и 28-р — щагъэлъапIэ ди лъэпкъэгъухэр зыщыпсэу щIыпIэхэм: Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм. Апхуэдэуи хамэ къэрал 50-м щIигъум щыIэ ди къуэшхэм Адыгэ фащэм и махуэр къыддаIыгъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгугъэлъагъуэ

2022-09-29

 • ГъащIэ гъуэгум щыщу нэхъыбэ икIухукIэ, дауи, цIыхум нэхъыфIу къыгуроIуэ ар зэрызэхэлъ Iуэхугъуэхэм я нэхъыщхьэ куэд: фIыри Iейри, хужьри фIыцIэри, пэжри пцIыри. Сэри аращ: си ныбжьыр кIуэтэхункIэ, нэхъри нэрылъагъу сщохъу цIыхухэм, я фэр зэрызэмыщхьым хуэдэу, ялэжь Iуэхугъуэхэри я дуней еплъыкIэхэри зэрызэхуэмыдэр, фэрыщIагъымрэ фыгъуэмрэ гъунэжу зэрыщыIэр, фIылъагъуныгъэ нэсыр зи гум къыпхуилъхэр, псэ къабзэу, пэжу къыббгъэдэувэну хьэзырхэри зэрымымащIэр. Алыхьым и фIыщIэкIэ, ахэр нэхъыбэщ.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псэм пэгъунэгъущ  адыгэ макъамэр

2022-09-29

 • Гъуазджэм и къалэн нэхъыщхьэр, дызэрыщыгъуазэщи, дунейр нэхъыф1, нэхъ дахэ ищ1ынырщ. А къалэныр и1эу абы и къудамэ нэхъ пасэу къежьахэм ящыщщ къафэр. Ц1ыхум и гурыщ1эр къэзыгъэлъагъуэм макъамэ щ1эмыту къызыщыбгъэхъуфыркъым – аращи, къафэмрэ макъамэмрэ зэгъусэу къэхъуащ ик1и бгуэш мыхъунщ. Къафэр, макъамэр телъыджэщ, еда1уэхэми зыгъэзащ1эхэми гукъыдэж ирату, ягъэгушхуэу, ягъэгупсысэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Бзылъхугъэ  гуащIафIэ

2022-09-29

 • Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ, жаIэ. Шэч хэмылъу, жэуаплыныгъэ хэлъу, пщэрылъ къыщащIыр егугъуу зыгъэзащIэу зи IэнатIэр езыхьэкIым сыт хуэдэ зэманми пщIэ иIэнущ. Апхуэдэ щапхъэхэр гъащIэм щыгъунэжщ. Абыхэм ящыщщ зи гугъу тщIыну бзылъхугъэри — Налшык къалэм полупроводник Iэмэпсымэхэр къыщыщIагъэкIыу дэта заводым зэфIэкI лъагэхэр къигъэлъагъуэу илъэс 25-кIэ щылэжьа Щокъул Светланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэмзэ покер егъэзащIэ

2022-09-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ етIуанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр блэкIа щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыкIураш

2022-09-29

 • Таурыхъ
 • Нэхъ иныр уэ къащIэ
 • ЗэшитI псэурт, зыв яIэу. Выр нэхущым деж псафэ дахуащ зэшитIым. Выбжьэм кIапсэ ирадзэри, кIапсэ кIапэр шынэхъыжьым иубыдащ. Выуэч къищтэри, шынэхъыщIэр вым иужь иуващ. Шэджагъуэ нэблэгъауэ, гъуэгум зы шу къащыIущIащ. Шур щыблэжым, шынэхъыжьыр елъэIуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха