ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм,  Къэрэшей-Шэрджэсым щыпсэухэм Путин Владимир ехъуэхъуащ республикэхэр илъэси 100 зэрырикъумкIэ

2022-09-22

 • Москва Кремлым и Уардэунэм щекIуэкI гуфIэгъуэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ УФ-м и Президент Путин Владимир. Абы жиIащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ  Казбек:  Республикищым я махуэшхуэр къэралым и къалащхьэ Москва зэрыщаIэтыр и щыхьэтщ лъэпкъыбэу щыт Урысейр зэрызэкъуэтыр

2022-09-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Адыгэ Республикэм къэралыгъуэ зэрагъуэтрэ илъэси 100 щрикъум       и щIыхькIэ Москва и Кремлым и Уардэунэм зэхэту къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ концертым. Абы кърагъэблэгъахэм фIэхъус псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ КIуэкIуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псы Iэрышэм и даущ макъ

2022-09-22

 • Дамэпкъыпэм хупедзэкIауэ телъ данэпс IэлъэщI хужьыбзэм нэхъри къигъэнэхурт арыншами нурыр къызэрыщ нэгу мыцIыху гупсысэхыр.
 • — Уэрат къэслъыхъуэр, — хуэму си Iэблэр къиубыдри, лъэныкъуэкIэ сыIуишащ абы, щэху гуэр къызихьэлIэну зэрыхуейр къызигъащIэу. Пэублэ псалъэми кIыхь зригъэщIакъым — зэуэ къызбгъэдилъхьащ и гур зэрыгъу Iуэхум и купщIэр, сегупсысыну Iэмали къызитрэ, си жэуапми пэплъэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэмыгъуэщэжын  лъагъуэ

2022-09-22

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым актёр IэзагъэмкIэ и егъэджакIуэу щыта Мэшыкъуэ Феня Сэрал и пхъур псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым сэбэп яхуэхъуа дохутыр

2022-09-22

 • «Нэращ цIыху Iэпкълъэпкъым и пкъынэ нэхъ къабзэ дыдэр. ЦIыхум и дахагъэмрэ гуакIуагъэмрэ къызытещыр аращ. «Нэм япэ псэр ихуэ», — жеIэ адыгэ псалъэжьми, нэхэм ямылъагъужу кIыфIыгъэм къыхэнэныр дэтхэнэм и дежкIи зэрышынагъуэр щIигъэбыдэу. Апхуэдэ гузэвэгъуэм ар къебгъэлу дэIэпыкъуэгъу ухуэхъуфыныр насыпышхуэщ. И Iэпэр яIыгъыу сымаджэщым къаша, операцэ ящIу зи нэхэр къэплъэжа цIыхум и гуфIэгъуэр плъагъуныр куэд и уасэщ», — жеIэ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат, офтальмолог АфIэунэ Анатолэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъэ  дызыхуэкIуэм  бащэкIэ  дыщогугъ

2022-09-22

 • ДызэрыщыгъуазэмкIэ, Малкэ къуажэр лажьэ-шхэжу къэгъуэгурыкIуэ жылэ узыншэщ. ЛэжьакIуэфI куэд нэхъапэми дэсащ: Совет зэманым щIэмычэу даIущIэу щытащ абыхэм, ноби зи гуащIэдэкI хьэлэлкIэ псэуж, адыгагъэр, цIыхугъэр щытепщэ унагъуэ куэд абы зэрыщыбгъуэтынум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэм  ухэзыгъаплъэ  гъэлъэгъуэныгъэхэр

2022-09-22

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ лэжьыгъэ телъыджэхэр — скульптор, сурэтыщI Тхьэзэплъыж Руслан и IэдакъэщIэкIщ нэри псэри дэзыхьэхыр. Ар къызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъуам иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм ящыщ зыуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Налшык  удз  гъэгъахэм  я  къалэ  хъуащ

2022-09-22

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Правительствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ удз гъэгъахэр щагъэлъагъуэ Iуэху дахэ. Мы гъэм абы фокIадэм и 17 — 18-хэм пащащ. Ар къызэригъэпэщащ къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа Нальчик» институтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Нэхъ мащIэху, нэхъыфI?

2022-09-22

 • «Динамо» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:4 (1:1). Ставрополь. «Динамо» стадион. ФокIадэм и 19. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Колтунов (Дон Iус Ростов). Ежак (Сочэ). Туркин (Астрахань)
 • «Динамо»: Зернаев, Вагабов, Ярцев, Кабулов, Джиджоев (Кусаев, 66), Гайдаров, Пучков, Кобесов, КIурашын (Засеев, 88), Суанов, Бигулаев (Кочканян, 90).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол