ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2022

Лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр къапщытэ

2022-08-30

 • КIуэкIуэ Казбек мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Прохладнэ районхэм. А щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр и гъусэу абы къипщытащ егъэджэныгъэ IэнатIэм, гъуэгу ухуэныгъэм, псыкIэ цIыхухэр къызэгъэпэщыным епха лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Япэ  макъамэ фестивалыр  зэхуащIыж

2022-08-30

 • Налшык и Театр щхъуантIэм шыщхьэуIум и 27-м щызэхуащIыжащ Kavkaz Music Fest япэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. Проектыр гъэзэщIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ Налшык къалэ администрацэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гугъэмрэ гъащIэмрэ зэIэпэгъущ

2022-08-30

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЗыужьыныгъэмкIэ и утыкум («Точка кипения») Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Урысейр зэфIэкIхэм я щIыналъэщ» къэралпсо пэхуэщIэ (проект) иным ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща IэщIагъэхэмкIэ центрым и лэжьэкIэ хъунум, гъэпсыкIэу иIэнум, ар зыхуэунэтIауэ щытынум теухуа Iуэху утыку кърахьащ, ахэр пхыгъэкIыным икIи къэщтэным ехьэлIа «Iэнэ хъурей» зэхашащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

«Пушкиным и картэр» мэлажьэ

2022-08-30

 • «Пушкиным и картэкIэ» зэджэр зыIыгъхэм я бжыгъэр цIыху мелуанихым нэблэгъащ. Ар зи ныбжьыр илъэс 14-м щегъэжьауэ 22-м нэс щIалэгъуалэм я бжыгъэм нэхърэ нэхъыбэ мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэрылъагъум  и гъунапкъэ

2022-08-30

 • «Гъэмахуэ псом зывгъэпсэхуауэ фыкъыдэкIыжащ. Иджы фымыпIащIэу нотэхэр къыдэфхи, иужь дыдэу зэдгъэщIа уэрэд цIыкIухэр къэдвгъэпщытэжыт, фщIэжу пIэрэ?» ЕгъэджакIуэм жиIэнур и кIэм нимыгъэс щIыкIэ, ар зэхэзыха цIыкIухэм зэпеуэу я Iэхэр къаIэт…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2022-08-30

 • Адыгэ  муслъымэн  тхыдэ
 • Къуэши Iэсхьэд  ефэнды цIэрыIуэт
 • Мударей (Тырку, Узун-Яйла) дэса еджагъэшхуэхэм язщ Мысырым дин щIэныгъэ щызригъэгъуэтауэ илъэс тIощIрэ тхукIэ къуажэм къалэн щызыгъэзэщIа Къуэши Iэсхьэд ефэндыр (1883 — 1944). Абы теухуа хъыбарыр и пхъурылъху Дыджэш Уэзкъан жедгъэIэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

СурэтыщIымрэ  гъуазджэм  дихьэххэмрэ  губгъуэм  щызэхуозэ

2022-08-30

 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм и губгъуэм зэIущIэ телъыджэ щекIуэкIащ тхьэмахуэ кIуам. Гъуазджэм дихьэх щIалэгъуалэмрэ нэхъыжьыIуэхэмрэ махуэщIэм абдежым щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием и член-корреспондент Црым Руслан и гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«Бгы къабзэхэр-2022» щIыуэпс   зэхьэзэхуэр зэфIэкIащ

2022-08-30

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэрагъэпэща «Бгы къабзэхэр-2022» щIыуэпс зэхьэзэхуэр и кIэм нэблэгъащ. Илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэ дахэм мы гъэм цIыхушхуэ кърихьэлIащ, уеблэмэ щIыуэпс жэрдэм зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыхалъхьэ утыкушхуи хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Топ зырызкIэ зохъуэж

2022-08-30

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мейкъуапэ) — 1:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 27. ЦIыху 300 еплъащ.
 • Судьяхэр: Ануфриев (Мэзкуу), Багдасаров (Владикавказ), Туркин (Астрахань).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, Мэкъуауэ З., Ольмезов, Далиев, КIэдыкIуей, Хьэшыр А. (Топурия, 78), Дэхъу (Къумыкъу, 65), Масленников, Торосян (Ашуев, 78), ЛIуп (Жангуразов, 84), ХъутIэ (Черткоев, 65).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мамырыгъэрщ зыхуэунэтIар  къалэн пыухыкIахэр

2022-08-27

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэу Херсон областым щыщ Скадовск къалэм щыхьэщIауэ иджыблагъэ къэзыгъэзэжахэм. Делегацэр Херсон областым кIуауэ щытащ Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Кавказ макъамэхэр щоIу

2022-08-27

 •  Налшык и Театр щхъуантIэм шыщхьэуIум и 25-м япэу къыщызэIуахащ KAVKAZ MUSIC FEST щэнхабзэ зэхыхьэшхуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Тэмэму дыпсэун папщIэ

2022-08-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым терроризмэмрэ экстремизмэмрэ епха щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным гулъытэшхуэ щыхуащI. Абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр къызэрагъэпэщ «КъБР-м терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтын» къэрал программэм къыщыгъэлъэгъуахэм тету. 2022 гъэр къызэрихьэрэ, КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэми унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэкIэ гуэшауэ лэжьыгъэхэр ирегъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ ныпхэр  щохуарзэ

2022-08-27

 • «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» зыгъэпсэхупIэхэм я лэжьакIуэхэри хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Iуащхьэмахуэ дэкIуея гупышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къыддеджахэм дрогушхуэ

2022-08-27

 • Тыншкъым илъэситхукIэ дызэдеджауэ, иужькIи куэдрэ дызэхуэзауэ, фIыуэ дызэрылъагъууи щытауэ, иджы мыпсэужхэм уатетхыхьыну. Ауэ дэ нэгъуэщIу дегупсысащ а Iуэхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Бэр зышхар

2022-08-27

 • А лъэхъэнэм нэчыхьытх ягъакIуэр лIы зыбгъупщIт. ПщыкIущым щIигъуамэ, емыкIущ апхуэдиз бгъэкIуэну, жаIэрт. Гъэмахуэмэ — шыгукIэ, шитI щIэщIауэ, щIымахуэмэ — шы IэжьэкIэ. Зытесыну мэкъур иралъхьэрт, щIакIуэхэр трагъэубгъуэжырти, я лъакъуэхэр ибгъумкIэ едзыхыжауэ, уэршэру е уэрэд къыхадзэурэ, и псалъэхэр зыщIэм «нокIуэ!» жраIэу, зэпадзыжурэ, гъуэгум «пкIэлъей» ирадзырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха