ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Iэтащхьэр щыIащ республикэм  и щIыналъэ зыбжанэм

2022-09-27

 • БлэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ къызэхикIухьащ муниципалитет зыбжанэ. Ар Бахъсэн къалэ округым, Тэрч, Прохладнэ, Бахъсэн районхэм щыIащ. Республикэм и Iэтащхьэр жылагъуэ щхьэхуэхэм щыпсэухэм яхуэзащ икIи мобилизацэм хэхуа дзэ къулыкъущIэхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыным и лъэныкъуэкIэ зэфIагъэкIыну я мурадхэм теухуауэ цIыхухэр зыщIэупщIахэм жэуапхэр яритащ. Апхуэдэу абы фIыщIэ яхуищIащ ди цIыхухэр зэщIэгъэуIуауэ зэрыщытым, къэралым къылъыкъуэкIа гугъуехьхэр къазэрыгурыIуэм папщIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм район администрацэхэм я унафэщIхэм я пщэ ирилъхьащ дзэм яшахэм я унагъуэхэм зэпымыууэ я нэIэ трагъэтыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Хэкупсэ къэгъэхъуныр ягъэнэхъапэ

2022-09-27

 • Урысей Федерацэм илъэс 20-м нэблэгъауэ щагъэлъапIэ ГъэсакIуэм и махуэр. Къэрал зыужьыныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а IэнатIэм и щытыкIэм иджыри гу лъозыгъатэ махуэшхуэр 2004 гъэ лъандэрэ фокIадэм и 27-м жылагъуэм щаIэт. Ар нобэрей махуэм щIытехуэм и щхьэусыгъуэр тхыдэм къыхощыж. Илъэси 160-м нэблагъэ ипэкIэ, 1863 гъэм, егъэджакIуэ Симонович Аделаидэ Петербург япэ дыдэу къыщызэIуихауэ щытащ илъэси 3-8-хэм ит сабийхэм папщIэ гъэсапIэ. ЦIыкIухэр зэрыщаIыгъым, зэрыщагъэджэгум къыдэкIуэу, абыхэм ирагъащIэрт тхэкIэрэ бжэкIэрэ, дыкъэзыухъуреихь дунейм теухуа пэщIэдзэ щIэныгъэ иратырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГуащIэм и лъэужь

2022-09-27

 • Хъуапсэрэ псэ зыIутрэ, жиIащ адыгэм. ЦIыхум и гъащIэр зэрыщыту хъуапсэу зэрызыхэлъым и щыхьэтщ абы зэпымычу зыгуэр къилъыхъуэу, къыдэхъуну зыхущIэкъу и гухэлъхэм я хэкIыпIэхэр зригъэзахуэу, и гуращэхэр зэпилъытэу зэрыщытыр. ГъащIэ гъуэгур гъэшыпIэ защIэщ, уеуэкIамэ, къыппэплъэр умыщIэу, къыппэщылъым ущымыгъуазэу. Ауэ щIэныгъэм и лъагъуэ теувам хьэкъыу и фIэщ мэхъу, сыт хуэдиз гугъуехь пыщIами, а гъэшыпIэм абы зы хьэлэмэт гуэр къызэрыщыпэплъэр, зы фIыгъуэ гуэр зэрыщыIэр. Мы тхыгъэр зытеухуа Нэгъуей Беслъэн и гъащIэ гъуэгур тынш дыдэу щымытами, зыIууэ гугъуехьхэр къызэрызэринэкIынур зи фIэщ хъухэм ящыщт, ар къэгъэнауэ, зи хъуэпсапIэхэр ерыщу зыIэрызыгъэхьэхэм, абы шыIэныгъэшхуэ хэлъу хуэкIуэхэм языхэзт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ислъамым и нур

2022-09-27

 • Дин щэнхабзэ
 • Къашыргъэ Мухьэмэд ефэнды
 • Япэ Iыхьэ
 • Iузуняйлам нэхъ щIэныгъэлIышхуэу исахэм яз, Мударей щыщ хьэжы Алий Мэкъсуд Ефэндым и гъэсэнхэм ящыщу нэхъ ефIэкIуа дыдэхэм хабжэрт Къашыргъэ Мухьэмэд ефэндыр (1888 — 1955). Езыр Тыркум хыхьэ Мэрэш къалэм и Iэгъуэблагъэм ис адыгэ къуажэхэу ДжылахъстэнейкIэ зэджэ щIыпIэм, Анзорейм щыщт. Мухьэмэд ефэндым теухуа хъыбарыр и къуэрылъху Къашыргъэ Джэнан щхьэмахуэм тхыгъэу къытхуигъэхьащи, дывдэгуэшэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зи пшынэр шэрашэ ПщыхьэщIэ Мухьэжыр къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

2022-09-27

 • Пшынауэ Iэзэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист ПщыхьэщIэ Мухьэжыр и пшынэм къригъэкI къафэ зэпIэзэрытым е ислъэмей псынщIэм ущедаIуэкIэ, плъэмыкIыу уи нэгу къыщIы-хьэрт Къэбэрдей-Балкъэрым и щIыуэпс дахэр, бзылъхугъэ зэкIужхэр, щауэ къуданхэр, дадэ жьакIэху Iумахуэхэр… КъигъэщI дахагъэмкIэ а псом узэрыхишэр имыщIэми ярейуэ, тIэкIуи къыпыгуфIыкIыу, пшынэ еуэным гугъуехь лъэпкъ хэмылъ хуэдэ щыст езыр… Псэужамэ, фокIадэм и 25-м абы и ныбжьыр илъэс 90 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛэжьыгъэкIэ  гъэнщIа гъащIэ

2022-09-27

 • УсакIуэ, публицист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и Журналистхэми ТхакIуэхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт Джэрыджэ Арсен КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым щеджащ 1965 — 1970 гъэхэм. И япэ усэхэр ихуащ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «ЩIалэгъуэ ауз» тхылъым. «Жэщ уэрамхэр», «Сэ еджэкIэ зызогъащIэ», «Си шыпхъу цIыкIуу Дахэуэс», «Уэрамыщхьэ» усэ тхылъхэр, нэгъуэщIхэри къыдигъэкIащ, адыгэ спортсмен цIэрыIуэхэм теухуа тхылъышхуитI игъэхьэзыращ. Ар щылэжьащ Шэджэм район газетым, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская неделя» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ» журналым, радиом, телевиденэм ЩэнхабзэмкIэ министерствэм. Мы зэманым «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редакторщ. Джэрыджэ Арсен и ныбжьыр фокIадэм и 26-м илъэс 75-рэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Щхьэж и пIэм къонэж

2022-09-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 25. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр: Привалов (Сочэ), Гаджигусейнов (Мэхъэчкъалэ), Багдасаров (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, Ольмезов, Далиев, Белоусов, Лелюкаев, Хьэшыр, Торосян (Жангуразов, 46), Масленников, Ашуев (ЛIуп, 79), Дэхъу (Къумыкъу, 59), ХъутIэ (Топурие, 59).
 • СКА: Саутин, Сухарев, Пономаренкэ, Ерохин, Мэшыкъуэ, Каменщиков, Третьяков, Котельников, Коробов (Стрельчук, 68), Воротников, Рзаев.
 • Топхэр дагъэкIащ: Котельниковым, 15 (0:1). Ашуевым, 52 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Торосян, Котельниковым, Коробовым, Пономаренкэм, Мэшыкъуэм, Ольмезовым.
 • Пенальти худэгъэкIакъым Коробовым (56-нэ дакъикъэ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол