ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Япэ уэзджынэм и гуфIэгъуэшхуэ

2022-09-01

  • Ди щIыналъэм и махуэ нэхъ дахэхэм ящыщщ нобэрейр. Дыщыпсэу къэралышхуэм и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ ЩIэныгъэхэм я махуэр. БлэкIа илъэситIым, коронавирус узыфэ зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм дуней псом зыщиубгъуауэ щыщыта лъэхъэнэ гугъум, хуэмыдэу фокIадэм и 1-м гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр Iэтауэ дэнэкIи щокIуэкI. Республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я уэрамхэм нышэдибэ къыдыхьащ удз гъэгъа Iэрамэ дахэхэр зыIыгъ, екIуу хуэпа ныбжьыщIэхэр. Ахэр хуопIащIэ я школхэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, я япэ дерсхэм. Псом хуэдэжтэкъым махуэшхуэр нэхъыбэу зыхуэщIа сабийхэу япэ дыдэу япэ классым кIуэхэм яIэ гукъыдэжым и инагъыр. Апхуэдэ цIыкIухэм я бжыгъэр ди республикэм мы гъэм мин 13-м щы-щIегъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр – нобэ

2022-09-01

  • Дэ дыщопсэу илъэсищэ гъуэгуанэ къызэзынэкIа, гъащIэм декIуу зызыужь, лъэпкъ куэд зэгурыIуэрэ-зэдэIуэ-жу щызэхэс хэку телъыджэ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм нобэ иIэ ехъулIэныгъэхэр щынэрылъагъущ цIыхухэм я псэукIэр зэрефIакIуэм, ахэр псэун щхьэкIэ зыхуей Iэмал псори хэгъэгум къызэрыщызэгъэпэщам, нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ я зэхуаку пщIэ дэлъу, зи къару илъыгъуэр лажьэу, щIалэгъуалэр еджэу, сабийхэр гъащIэм щыгуфIыкIыу зэрыпсэум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Насыпым и къалэ

2022-09-01

  • ФокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым махуэшхуэ куэд щагъэлъапIэ хабзэщ. Абыхэм ящыщ зыщ Налшык и махуэри. Тхыдэ дэфтэрхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуа, щIыхьрэ пщIэрэ зыхуащI, зыми емыщхь теплъэ дахэ зиIэ ди Налшык 1921 гъэм фокIадэм и 1-м хъуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областым и къалащхьэ. 1936 гъэм и дыгъэгъазэм и 5-м областыр республикэ хъуа нэужь, ар къалъытащ КъБАССР-м и щыхьэру. 1991 гъэм и фокIадэм къыщыщIэдзауэ Налшык КъБР-м и къалэ нэхъыщхьэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубэм я арэзыныгъэр  республикэм и фащэщ

2022-09-01

  • Иджыпсту дызэрыт илъэсыр тхыдэм къыхэнэнущ, ныбжьэгъугъэкIэ къыдгуэмыхьэ къэралхэм дызыхагъэт дэкъузэныгъэхэмкIэ. Абы гугъуехь зыкъом къыпэкIуэнущ мы гъэмрэ илъэс гъунэгъухэмрэ. Ауэ санкцэхэм хэщIыныгъэншэу къапекIуэкIыным егупсысащ ди унафэщIхэр икIи Iуэху нэхъыщхьэхэр ягъэбелджылащ. Абыхэм ящыщщ экономикэм и зэпIэзэрытыныгъэр къызэгъэпэщыныр, лэжьапIэ IэнатIэхэм я бжыгъэхэм кIэрымыгъэхуныр, цIыхухэм ядэIэпыкъуныр. А Iуэхухэм папщIэ оперативнэ штаб къызэрагъэпэщауэ мэлажьэ. Унафэр зыIэщIэлъхэр иджыпсту нэхъыбэу зяужь итхэм ящыщщ нэгъуэщI щIыналъэхэм къыщащэхуу щыта продукцэр ди деж къыщыщIэгъэкIыным и лъэныкъуэкIэ Iэмалу щыIэр къэгъэсэбэпыныр. Ар лэжьапIэ IэнатIэхэр хъумэнымкIи, IэнатIэщIэхэр къызэIухынымкIи сэбэп хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзылъхугъэм  и пщIэр къэзыIэт

2022-09-01

  • 2022 гъэм щегъэжьауэ Урысейм «Анэ-лIыхъужь» цIэ лъапIэр бзылъхугъэхэм щрату щIадзэжынущ. Абы теу-хуа унафэр къэралым и Президентым къыдигъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мамырыгъэ  фиIэну!

2022-09-01

  • Пензэ областым къикIа Радаевэ Ольгэ «Новое время» газетым и редактор нэхъыщхьэщ. «Си щIыналъэ» фестивалым хэту абы игъэхьэзыра «шэрхъ репортажри» зытеухуар Гуэл щхъуантIэхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Дыщэм къикъутэрт…

2022-09-01

  • Газетхэр тотхыхь Ставрополь крайм и ГИБДД-м и унафэщIу щыта Сафонов Алексей и Iуэхум. Иджы абы хоплъэ судыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Бжьыхьэ-2022»

2022-09-01

  • Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту мы махуэхэм къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ телъыджэ. Абы ди щIыналъэм, абы и тхыдэм, щIыуэпсым, цIыху цIэрыIуэхэм я сурэтхэр щыкуэдт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лэжьыгъэм и къуэпс мыкIуэд

2022-09-01

  • Лэжьыгъэр зыгъэдахэр абы пэрыт цIыхурщ. Уи лэжьэгъухэм фIыуэ укъалъагъун, укъалъытэн щхьэкIэ, уи къалэныр къепхьэлIэныр мащIэщ — уи гур къабзэу, зэIухауэ дэтхэнэми ухущытын хуейщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Тэрчыр» къиуащ

2022-09-01

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIуиянэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол