ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

Зэманым екIуу зеужь

2022-09-13

 • УФ-м и Президент Путин Владимир и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъумкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • Республикэр къызэрызэрагъэпэщар урысей къэралыгъуэр гъэбыдэнымкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я къэкIуэнум дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэхъэнэ хъуащ. Фэ фхуэфащэу фригушхуэ хъунущ Хэкум и хахуагъэ, лэжьыгъэ гъуэгуанэм лъэужь гъуэзэджэхэр къыхэзына, щIэныгъэм, гъуазджэм, егъэджэныгъэм зэфIэкIышхуэ хэзылъхьа фи лъахэгъухэм я щIэблэ куэдым я цIэмрэ я зэфIэкIхэм-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зэкъуэтыныгъэр я гъуазэу

2022-09-13

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ
 • федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий КъБР-р къызэрызэрагъэпэщрэ
 • илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъапIэм ирихьэлIэу къигъэхьа хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЮбилеймкIэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ — си гуапэу сынывохъуэхъу!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысейм и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъумкIэ къызэрехъуэхъуам папщIэ КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ хуищIащ

2022-09-13

 • Ди республикэм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм я цIэкIэ ди Президент Путин Владимир фIыщIэ ин хуэсщIыну сыхуейщ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ гуапэу къызэрыдэхъуэхъуам папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэтащхьэхэм  я зэIущIэ

2022-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ щIыналъэм щыхьэщIэ, Абхъаз Республикэм и лIыщхьэ Бжание Аслъэнрэ пэIудзауэ зэIущIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгейм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  и къулыкъум зэрыпэрыхьамкIэ  КIуэкIуэ Казбек йохъуэхъу

2022-09-13

 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу фокIадэм и 11-м хахыжа КъумпIыл Мурат лъэпкъым и къэкIуэнум зэрыхуэлэжьэнумкIэ псалъэ быдэхэр итащ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек абы ехъуэхъуащ и къулыкъум зэрыпэрыхьамкIэ. «УФ-м и Президент Путин Владимиррэ республикэм и Къэрал Советым и депутатхэмрэ къуагъэза дзыхь лъагэр, Адыгейм и цIыхубэм къыпхуаIэ гугъэхэр бгъэпэжыну сынохъуэхъу», — щыжеIэ хъуэхъу тхыгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Нобэрей мардэхэм тету

2022-09-13

 • Лениным, Кулиевым, ЩоджэнцIыкIум я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм я автомобиль зекIуапIэхэр къызэIуахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэщIэхэр куэду кърагъэблэгъат

2022-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и илъэси 100-р щагъэлъапIэ махуэхэм Налшык щыIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэр. Гупым я пашэт Санкт-Петербург и Парламентым и УнафэщI Бельский Александр. Абы щIыгъут и къуэдзэ, депутат Шишкинэ Маринэ, депутат Гарнец Валерий, къалэм и Хабзэубзыху Зэхуэсым и Аппаратым зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм и унафэщI Ахадовэ Наргис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Республикэм и къэралыгъуэр дэни щызэдаIэт

2022-09-13

 • ФокIадэм и 9 — 11-хэм Налшык къалэм уэрэдрэ къафэкIэ гъэнщIа щэнхабзэ зэхыхьэ гуапэхэр щекIуэкIащ, Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей уэрамыр нэхъри йофIакIуэ

2022-09-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек пщэрылъ къазэрыщищIам ипкъ иткIэ, гуфIэгъуэ щIыкIэм тету къызэIуахащ Налшык — Май автомобиль зекIуапIэм къагъэщIэрэщIэжа и Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джылахъстэнейхэм  я дэрэжэгъуэт

2022-09-13

 • Щэбэт, тхьэмахуэ махуэ блэкIахэм республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ КъБР-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур. Налшык щекIуэкIа дауэдапщэ инхэм къищынэмыщIауэ, районхэми гуфIэгъуэ зэхыхьэ дахэхэр щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бахъсэн щIыналъэр   махуэшхуэм добжьыфIэ

2022-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэмрэ Бахъсэн щIыналъэмрэ къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум ирихьэлIэу гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ щызэхэтащ щIыпIэ унафэр щызэрахьэ къулыкъущIапIэм и утыкум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тыгъэ лъапIэхэр хуащI

2022-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур ди щIыналъэм и щIыпIэ псоми Iэтауэ щагъэлъапIэ. БлэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм дэнэ-кIи къыщызэрагъэпэщащ гуфIэгъуэ зэхуэсхэр, щэнхабзэ зэIущIэхэр, гуфIэгъуэ пшыхь гукъинэжхэр. ЦIыхуищэхэр зыхэта апхуэдэ Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьащ къызэринэкIа илъэси 100-м къриубыдэу ди республикэм, лъэпкъ экономикэм и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэм и цIыхубэм ягъуэта зыужьыныгъэхэм, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ лъагэхэм, къэкIуэнум хуаIэ мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ. Апхуэдэу я цIэхэр къыщраIуащ лъэпкъым и цIыху пажэхэм, щагъэлъэпIащ ди нэхъыжьыфIхэр, щагъэгушхуащ щIалэгъуалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и нэщэнэ

2022-09-13

 • Мы махуэхэм ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур. ЩIыналъэм хыхьэ щIыпIэ псоми зэдэууэ щаIэтащ а гуфIэгъуэр, ди цIыхухэр зэрызэкъуэтыр, мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ я телъхьэу зэрыщытыр къагъэлъагъуэу. Къэралыгъуэм и махуэм дэнэкIи къыщызэрагъэпэщащ зэхыхьэ гуапэхэр, щагъэлъэпIащ нэхъыжьыфIхэр, лэжьыгъэм къыхэжаныкI IэщIагъэлIхэр, щагъэгушхуащ къэкIуэнур зей щIалэгъуалэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыхьэнэ ин зиIэ пIалъэ

2022-09-13

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэми екIуу щагъэлъэпIащ КъБР-р къызэрызэрагъэпэщрэ лIэщIыгъуэ зэрырикъуар. Iуэхум хэтащ щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Джатэ Руслан, щIыпIэ самоуправленэмкIэ советым и Iэтащхьэ Елчэпар Мухьэ-мэд, профессор, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт, КъБР-м и Парламентым и депутат, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Бжьахъуэ Ранетэ, КъБР-м и Парламентым и депутат ХьэIупщы Арсен, щIыналъэм и нэхъыжьыфIхэр, щIалэгъуалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

3D-мэппинг шоур сыт и уасэт?!

2022-09-13

 • 3D-мэппинг шоум къигъэлъагъуэм утетхыхьыжкIэ е утепсэлъыхьыжкIэ, пэжыр жытIэнщи, уи нэгу къыщIигъэхьэнур мащIэщ — абы уеплъын хуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха