ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2022

КIуэкIуэ Казбек республикэм исхэм захуигъэзащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуауэ

2022-09-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуауэ республикэм исхэм захуигъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гуапэу зэхущытыну къыхураджэ

2022-09-06

  • ФокIадэм и 3-м, Терроризмэм пэщIэтыным и махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зыт Налшык къалэ илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ пэкIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ТекIуэныгъэм и диктантым  жылэр зэкъуегъэувэ

2022-09-06

  • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтыр иджыблагъэ зэрыкъэралу ятха «ТекIуэныгъэм и диктантым» и зы утыкушхуэ хъуат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хэкум и цIэр фIыкIэ зыгъэIу

2022-09-06

  • Гуп зыгъэгупыр гуп и уасэщ, жеIэ адыгэм. Ар Шал Хъусен ехьэлIамэ, лъэпкъпсо игъэбжьыфIэрэ хэкум и цIэр фIыкIэ игъэIуу дунейм тетщ. Лъэныкъуэ куэдкIэ зэчий зыбгъэдэлъ щIалэ жыджэрым къигъэщIа илъэс бжыгъэр Iуэхугъуэ дахэхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ. Курыт еджапIэм щыкIуэм щегъэжьауэ фIыуэ зэреджэм нэмыщI, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм хэту, сыт хуэдэ школ зэхыхьэри нэхъ екIу зэрыхъуным хущIэкъуащ. Абы иужькIэ экономист, юрист IэщIагъэхэм зэрыхуеджэм хуэдэурэ, зэчийкIэ Тхьэр къыхуэупсати, макъамэ щIэныгъи зригъэгъуэтри, республикэм и щэнхабзэ утыкум «вагъуэ» пашэу къиуващ. Хъусен и уэрэд жыIэкIэр куэдым ягу дыхьэну хунэсащ, нэхъ гъунэгъуу къэзыцIыхухэр и пэжагъымкIэ, нэшхуэгушхуэу, цIыху зэтету зэрыщытымкIэ къыдихьэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

 Сэралъп Мадинэ и  арт-центрыр илъэси 10 ирокъу

2022-09-06

  • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и ихьэпIэм илъэсипщI ипэкIэ иращIыхьа унэ дахэшхуэр зищIысыр а зэманым куэдым къагурымыIуами, иджыкIэ «Сэралъп Мадинэ и арт-центрыр» щэнхабзэ IуэхущIапIэ псоми ефIэкI, зэхыхьэ щхьэпэ куэд щекIуэкIыу зэрыщытыр дэтхэнэми къыбжиIэфынущ. Абы зэ нэхъ мыхъуми щымыIауэ ди щIыналъэм исыр зырызыххэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкI гъуэгу

2022-09-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт къыщызэIуахащ. «Къэбэрдей-Балъкъэр. ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкI гъуэгу» зыфIаща музей пэхуэщIэм (проектым) утыкум кърихьащ ди щIыналъэм къикIуа тхыдэ гъуэгуанэр къызытещыж хьэпшыпхэр, Iэмэпсымэхэр, сурэтхэр, тхылъымпIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Журналым   къытхуиIуатэр

2022-09-06

  • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр — 2022 гъэм и еплIанэ номерыр — дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дунейпсо рекорд Бахъсэн  щIыналъэм щагъэув

2022-09-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ Бахъсэн щIыналъэм къыщызэрагъэпэщащ шу зекIуэ. Дыгулыбгъуей къуажэр къежьапIэ зыхуэхъуа гупым хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Дагъыстэным, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием, Адыгейм, Шэшэным, Ставрополь крайм къикIа шухэр. КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэмрэ Мэкъумэш хозяйствэмкIэ министерствэмрэ даIыгъыу ар къызэригъэпэщащ Бахъсэн къалэ администрацэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пашэхэм  гъунэгъу яхуохъу

2022-09-06

  • «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Мэхъэчкъалэ. Исинбаевэм и цIэр зезыхьэ «Труд» стадион. ФокIадэм и 3. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол