ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2022

ЩIыналъэ нэхъыфIхэр ягъэпажэ

2022-10-29

 • Иджыблагъэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ 2021 гъэм къалэ округхэмрэ муниципальнэ щIыналъэхэмрэ я администрацэхэм я лэжьыгъэм и фIагъыр къызэрапщытэжам кърикIуахэм. ЗэIущIэм къыщаIэтащ муниципалитетхэм я зэфIэкIым хэгъэхъуэным, ахэр къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм зэрадэлажьэм зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыжу

2022-10-29

 • Адыгэ литературэм и классик, усакIуэ икIи тхакIуэ, егъэджакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 122-рэ зэрырикъум теухуа пэкIу дыгъуасэ екIуэкIащ. Ар къыщызэрагъэпэщащ усакIуэшхуэм и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и пщIантIэм дэт и фэеплъым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ТекIуахэр ягъэлъапIэу

2022-10-29

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм щыхэплъэжащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэща «На исторической родине: Кабардино-Балкария — республика дружбы и согласия» зэпеуэм кърикIуахэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм дыгъуасэ щагъэлъэпIащ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ КIэхумахуэ ФатIимэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ШколакIуэхэм я бжьыхьэ зыгъэпсэхугъуэм хуагъэхьэзыра тыгъэ

2022-10-29

 • «Iуащхьэмахуэ», «Архъыз» курортхэр школакIуэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэм-рэ бжьыхьэ зыгъэпсэхугъуэхэмкIэ йохъуэхъу икIи «НакIуэ, зытплъыхьынщ» тарифыр тыгъэ хуащI. Бгы курортхэм я хьэщIэхэу илъэс 18-м щIимыгъуахэм кIапсэ гъуэгухэм я билетыр къащэхуфынущ соми 100-кIэ. Акцэр жэпуэгъуэм и 29-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 6 пщIондэ екIуэкIынущ. Билетыр къыщыпщэхуфынур кассэхэм я закъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Семэн Жаннэ:  Ди къалэн нэхъыщхьэр хэкум дыхуэсэбэпынырщ

2022-10-29

 • Ди газетымкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIащи, иджыблагъэ Адыгей Республикэм къыщызэрагъэпэщащ «Дохутырхэм я хасэ» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ. Хасэм щылэжьэнущ сымаджэщхэм, институтхэм щыIэ дохутыр лъэрызехьэхэр. Абы и унафэщIыр медицинэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, IэщIагъэм зэпымыууэ щыхурагъаджэ Урысей медицинэ академием (РМАНПО) сабий нейрохирургиемкIэ и кафедрэм и профессор, Сабий хирургиемрэ травматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщI Семэн Жаннэ Борис и пхъурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэхэр зочэнджэщ

2022-10-29

 • Иджыблагъэ Ставрополь щIыналъэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я еплIанэ хэгъэгузэхуаку фестиваль. «Зэныбжьэгъугъэм и псынащхьэ» зэхыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь щIыналъэм я лIыкIуэхэр хэтащ абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ПщыукI Хьэсэн  и хъыбар

2022-10-29

 •  Зы пщэдджыжь гуэрым губгъуэм шууэ ситу, шыгу зэщIэщIа ису ПщыукI Хьэсэн сыIуощIэ:
 • — Уа, гъуэгужь апщий, тхьэмадэ махуэ!
 • — Уа, дызэдежьэ апщий, шынэхъыщIэ! — сигъэгушхуэу жэуап къызетыж. ЗекIуэлI хабзэу шу дэгъазэри согъэзащIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И адыгэбзэм малъхъэдису узэщIешэ

2022-10-29

 • Япэ дыдэу Къармэ Iэсят и усэхэр зэуIуу, зы газет напэкIуэцI иубыду «Адыгэ псалъэм» къыщытехуам, си Iупэр зэтемыхьэу сыщыгуфIыкIыу, зы мылъкушхуэ гуэр къысхэхъуауэ къысфIэщIу, дамэ стетамэ сылъэтэным хуэдэу, сыкъызэщIиIэтэу седжащ, пхуэмыIуэтэщIыным хуэдэу гухэхъуэгъуэ ини згъуэтащ. И бзэр къулейт, телъыджэт, малъхъэдисым хуэдэу узэщIи-шэу. И IэдакъэщIэкIхэр адрей усакIуэхэм яйм жыжьэу ещхьтэкъым. Уеблэмэ языныкъуэ псалъэхэм къарыкIыр къызгурымыIуэу, псалъэгъэнахуэр къэсщтауэ щIэспщытыкIырт. Абдежым хьэкъ сщыхъуащ ди Къэбэрдей усыгъэм талантышхуэ зыбгъэдэлъ, ди лъэпкъ усыгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIыну бащэкIэ узыщыгугъ хъун бзылъхугъэ къызэрыхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГушыIэрэ ауанрэ

2022-10-29

 • «Дохутырхэ, сыныволъэIу мы щIалэр ажалым къевгъэлыну», — къытригъэзэжурэ лъаIуэрт сымаджэщым яфIыщIыхьа щIалэр.
 • «Мыр, дауи, уи къуэшу е уи ныбжьэгъуфIу къыщIэкIынщ, апхуэдизу ущыхуэгузавэкIэ», — ягъэщIэгъуащ операцэм зыхуэзыгъэхьэзырхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бжьыхьэ гупсысэ

2022-10-29

 • Бжьыхьэр мэщхъыщхъ. Мэгупсысэ… Мэпсалъэ… Тхьэмпэр жьым ипхъэнкIыхукIэ, къыщIощыжыр уи теплъэр. Уи нитIыр… Уи плъэкIэр… Бжьыхьэм уи макъыр ецIыху. Нэху щыхукIэ, бжьыхьэр уи макъым щIодэIу. Бжьыхьэм и пшэплъхэр щIыIэщ. Уи псэр зыхъумэ уафэм си гур аргуэру щыIэщ. Сигу щIыIэр. Уи гурщ сигу щIыIэм хуабапIэу иIэр. Бжьыхьэм си щэхур ещIэ… Тхьэмпэ пыщэщыр зи куэщI бжьыхьэм сэ зызогъэщIыр… Сигу хэщIу… Жьыбгъэр къысщхьэщоувэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-10-29

 • Сабийхэм папщIэ
 • СурэтыщI
 • Итщ ди хадэм бжьыхьэр,
 • Жыгхэр кърелэкI.
 • Сэри сыкIэлъохьэр,
 • Къыздэсщтауэ лэч.
 • ИщIэр сфIэдахащэу
 • Бжьыхьэми солъэIу:
 • «Къысхуэгъанэ, дыщэ,
 • Сэри злэну тIэкIу!»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2022-10-29

 • Гъэ къэс нэхъыбэ мэхъу
 • 2022 — 2023 гъэ еджэгъуэм адыгэбзэмрэ адыгэ щэнхабзэмрэ хамэ къэралхэм я еджапIэ нэхъыщхьэхэм щаджыну ныбжьыщIэ 30 щIэтIысхьащ.
 • Апхуэдэ Iэмал хэхахэр адыгэ щIэблэм щаIэщ Къайсэр Эрджияс университетымрэ Дюзджэ къэрал университетымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

ЕрыскъыхэмкIэ къэгъэлъэгъуэжа тхыдэ

2022-10-29

 • Адыгэ шхыныгъуэхэр зэрыт тхылъ екIур зи IэдакъэщIэкIыр Тыркум щыпсэу адыгэ бзылъхугъэ Щанэ Айчэщ. Тхылъым и теплъэмрэ и лъапIагъымрэ хуэдэщ абы щызэхуэхьэса тхыгъэхэри. Адыгэ шхыныгъуэхэм я пщэфIыкIэмрэ халъхьэхэмрэ нэмыщI, тхылъым сурэт дахэхэр ихуащ. А псоми егугъуу, егупсысауэ, купщIэшхуэ иIэу игъэхьэзыращ хэхэс хъуа и лъэпкъым гууз-лыуз хузиIэ Айчэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Антарес»-м и зэфIэкIыр

2022-10-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и чэзу зэIущIэр Налшык къалэ дэт «Антарес» егъэджэныгъэ центрым иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ. «Гъуазджэм, спортым, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм къыщыхэжаныкI сабий зэчиифIэхэр къыхэзыгъэщ икIи абыхэм щIэгъэкъуэн яхуэхъу «Антарес» щIыналъэ центрымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэ IэнатIэмрэ» — арат зэIущIэр зытеухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Лэжьыгъэм къыхуихьа пщIэм добжьыфIэ

2022-10-27

 • БлэкIа совет лъэхъэнэм цIыху щэджащэ куэд къыщыхъуащ, ди нобэм гъуазэу ялъытэрэ пщIэшхуэ хуащIу. Апхуэдэхэм ящыщщ РСФСР егъэджэныгъэмкIэ и отличник, Джэрмэншык къуажэм щIыхь зиIэ и цIыху, мы махуэхэм зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ ЛIуп Нурхьэлий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ