ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Телечэщанэр  къызэщIагъэблэж

2022-09-08

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу зэрагъэпэщыжащ щыхьэрым дэт телечэщанэ цIэрыIуэр, идз нэхугъэри щIэрыщIэу къызэщIагъэблэжащ.

  • Телечэщанэм и нэхур пагъэнащ, ар къызыпкърыкI техникэщIэм и лэжьыгъэри яутIыпщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Урысейм телевиденэмрэ радиомрэ я лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ и къэрал IуэхущIапIэм и унафэщIым ухуэныгъэхэмрэ къэрал программэхэр гъэзэщIэнымкIэ и япэ къуэдзэ Адамов Олегрэ.
  • КIуэкIуэ Казбек телечэщанэм и уэздыгъэ нурыбэр щыщIигъанэм ар щIыналъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэу зэрыщытыр къыхигъэщащ. «Ныбжьэгъухэ, хьэщIэ лъапIэхэ, пщIэ зыхуэсщI налшыкдэсхэ! Нобэ ди махуэшхуэщ, дызэрыгушхуэ телечэщанэм теплъэщIэ игъуэтыжам хуэдэщ — Налшык къалэр къызэрацIыхуж, абы и фэр ираплъу къыдэгъуэгурыкIуэ дамыгъэр щIэрыщIэу икIи нурыбэу къызэщIэблэжащ. Урысейм телевиденэмрэ радиомрэ я лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ и къэрал IуэхущIапIэмрэ абы и унафэщI Романченкэ Андрейрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым тыгъэ лъапIэ къыхуащIащ. Гуапэ тщымыхъуу къанэркъым Романченкэ Андрей ищIа жэрдэмыр щIыналъэм и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум хуэзэу зэрызэфIэкIар, къалэр нэхъ щIэращIэ, нэхъ дахэ ищIу. Дэри тхузэфIэкI къэдгъэнэнукъым дыщыпсэу лъахэр нэхъри едгъэфIэкIуэн, абы исхэм я псэукIэр къэтIэтын папщIэ. Иджыри къыздэсым къалэмрэ и Iэгъуэблагъэмрэ зэIузэпэщ ящIу къызэрекIуэкIам ужьых иIэнукъым, дяпэкIи жыг хадэ мыинхэр дгъэтIысынущ, лъэс лъагъуэхэр тщIынущ, гъуэгущIэхэр тетлъхьэнущ. Ди щыIэкIэр гупсэху хъуныр, псом хуэмыдэу къытщIэхъуэ щIэблэр зытет дунейм хуаIэ фIылъагъуныгъэр нэхъри гъэкууныр зи IэмыщIэ илъыр дэращи, абы Iэмалу щыIэр етхьэлIэнущ», – жиIащ Iуэхугъуэ дахэм игу зэрыхигъахъуэр къыхэщу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
  • Телечэщанэр зэгъэпэщыжыныр, техникэщIэкIэ узэдыныр, уэздыгъэр нурыбэу зэщIэблэу утIыпщыныр, абы хэлъ тхыпхъэр зэхэлъхьэныр зи пэхуэщIэр (проектыр) Урысейм телевиденэмрэ радиомрэ я лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ и къэрал IуэхущIапIэращ. Апхуэдэу къыхэгъэщын хуейщ метри 180-рэ зи лъагагъ телечэщанэм епха лэжьыгъэхэр мы гъэм и мазае лъандэрэ зэпыу имыIэу зэрекIуэкIар.
  • теле-радионэтынхэр къэзыт ухуэныгъэр къэгъэщIэрэщIэжын зэрыхуейм и закъуэкъым телечэщанэр зэгъэпэщыжыныр зи жэрдэм Романченкэ Андрей пэхуэщIэр сыт хуэдэ Iуэхугъуэми япэ игъэщыныр, щIыналъэм и махуэщIым ирихьэлIэу утIыпщыныр къызыхэкIар. Ар хущIэкъуащ ныбжьыфI зиIэ телечэщанэр IуплъэгъуафIэ ищIыжыну, абы и теплъэмкIэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и пщIэр къиIэтыну, къалэм и дамыгъэхэм ящыщ зыр цIыху кIуапIэ ищIыну.
  • Адамов Олег и псалъэм къызэрыхэщамкIэ, телечэщанэр зыIыгъ пкъыгъуэхэр зэрахъуэкIащ, лъабжьэр ягъэбыдащ, екIуэлIапIэхэр нэхъ шынагъуэншэ ящIащ. КъищынэмыщIауэ, абы и лъагагъ псори къызэщIэзыгъэнахуэ нурыбэри плъыфэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ джэгуу, щIыналъэм и щIыдэлъху лъэпкъитIым – адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ – я тхыпхъэ зэхэухуэнэкIэр къыхэщу ягъэпсащ.
  • — Телечэщанэр щаухуар 1968 гъэращ. Кавказ Ищхъэрэм ит мыпхуэдэ ухуэныгъэхэм ящыщу мыращ нурыбэ зэщIэблэ япэу зиIэ хъуар. Абы и къэщIэрэщIэжыным къыдэкIуащ телечэщанэм игъэзащIэ къалэнхэр нэхъыбэ зэрыхъуар, и гуащIагъми хэпщIыкIыу къызэрыхэхъуар. ДяпэкIи абы и зэщIэблэкIэм, идз тхыпхъэхэм зыпхуегъэхъуэжынущ, программэ щхьэхуэ иIэу мэлажьэри, щIэхэр хэбгъэхьэ хъунущ. Ди фIэщ мэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ди лэжьыгъэр ягу зэрырихьынур. Телевиденэр щIыналъэм цIыхуу исым я процент 99,9-м ялъоIэс. ЩIыпIэ радиоми апхуэдэу зедгъэубгъуну ди мурадщ. IитIыр зэрымытхьэщIмэ, зэрыщIэркъым, жыхуаIэращи, ди гуращэхэмкIэ дызэлъэIэсащ, лъэныкъуитIри зыхущIэкъу Iуэхугъуэхэр къадэхъуащи, уи гур химыгъэхъуэнкIэ Iэмал иIэкъым, – жиIащ Адамовым.
  • Апхуэдэу Адамов Олег къыхигъэщащ нурыбэм плъыфэ зэщIэжьыуэ мин 17-м щIигъу зэриIэр, абы и къуэпсым джэгукIэ мин бжыгъэ зэригъуэтыр.
  • — Архитектурэ и лъэныкъуэкIэ, сурэтрэ тхыпхъэу къищIыкIхэм я IуэхукIэ уеплъмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и телечэщанэм хуэдэ щыIэкъым. ЩIыпIэм къакIуэхэм ар я плъапIэу зэрыщытынум шэч хэлъкъым, псом хуэмыдэу ухуэныгъэр ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и гъунэгъуу, щыхьэр уэрамышхуэм и ублапIэм зэрыщытым ар малъхъэдис къарукIэ еузэд, уардэу къалэм къызэрыщхьэщытым ар къэгъуэтыгъуафIэ ещI, – жиIащ къулыкъущIэм.
  • ШУРДЫМ Динэ.