ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2022-09-08

  • ФокIадэм и 6-м Налшык щрагъэжьащ махуэ зыбжанэкIэ екIуэкIыну «Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» ХХХ лъакъуэрыгъажэ зэпеуэр. Километр 910-рэ зи кIыхьагъ дунейпсо мыхьэнэ зиIэ зэхьэзэхуэм и гъуэгуанэр щыпхрашащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъиплIым.

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щызэхуэсат Мэзкуу, Тюмень, Самарэ, Новосибирск, Свердловск, Киров, Пензэ, Псков областхэм, Ставрополь, Краснодар, Забайкальскэ крайхэм, Мэзкуу, Санкт-Петербург къалэхэм, Белоруссиемрэ Къэзахъ- станымрэ къикIа спортсменхэр. Псори зэхэту 120-рэ хъурт. Абыхэм ящыщщ лъакъуэрыгъажэ спортым и вагъуэхэу Рикунов Пётр, СтIаш Мамыр, Евтушенкэ Александр, НыкI Артём, Страхов Дмитрий, Некрасов Константин сымэ.
  • Зэхьэзэхуэр къыщызэIуах гуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, Урысейм лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ и федерацэм и генеральнэ унафэщI, шоссемрэ трекымрэ къыщызэдэжэхэм тхуэнейрэ СССР-м и чемпион хъуа Кучерявый Юрий, КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, иджырей къызэдэжэр зыхуагъэпса Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ япэ олимп чемпион Шыхъуэ Борис.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыбгъэдэкIыу зэхьэзэхуэм хэтхэм захуигъэзащ Хъубий Марат. «Мыхьэнэшхуэ зиIэщ иджырей къызэдэжэр КъБР-м и къэралыгъуэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу зэрекIуэкIыр. Шэч лъэпкъ хэлъкъым республикэм лъакъуэрыгъажэ спортым зыщиужьыным сэбэп зэрыхуэхъунум. Зэхьэзэхуэм хэтхэм ехъулIэныгъэ, псынщIагъэ къагъэлъэгъуэну ди гуапэщ», — жиIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэм.
  • Къызэдэжэр Iыхьэ Iыхьэурэ зэхэтынущ икIи фокIадэм и 16-м Мейкъуапэ щызэхуащIыжынущ. Къыхэдгъэщынщи, «Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» махуэ куэдкIэ екIуэкI лъакъуэрыгъажэ зэпеуэр Адыгейм и япэ президент Джэрым Аслъэн и жэрдэмкIэ щызэхаублауэ щытар Мейкъуапэщ. Ар хухахат Адыгэ Республикэм и къэралыгъуэр илъэс щрикъум. 1994 къыщыщIэдзауэ ар йокIуэкI лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ Урысейм и чемпионатым хэту.
  • Къызэдэжэм и япэ Iыхьэу Налшык — Прохладнэ — Налшык зэпеуэм и кIыхьагъыу щытащ километри 107-рэ. ПэщIэдзэ махуэм нэхъ жыджэру къыщыщIэкIащ Белоруссием къикIа Марчук Денис. Абы къыкIэлъокIуэ Свердлов областым щыщ Вьюношев Михаилрэ Самарэ областым и лIыкIуэ Докучаев Михаилрэ.
  • ЕтIуанэ къызэдэжэ махуэм спортсменхэм къызэпачащ километри 104-рэ зи кIыхьагъ Налшык — Безенги гъуэгуанэр.
  • Тхыгъэри сурэтхэри Жыласэ Замир ейщ.