ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

КIуэкIуэ  Казбек  хэтщ Урысеймрэ  Белоруссиемрэ  хыхьэ  щIыналъэхэм  я   VII   Зэхуэсышхуэм

2020-09-29

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советымрэ Беларусым и Лъэпкъ зэхуэсымрэ я нэIэ щIэту фокIадэм и 28, 29-хэм Москварэ Минскрэ щокIуэкI Белоруссиемрэ Урысеймрэ я щIыналъэхэм и VII Зэхуэсышхуэр. Абы и лэжьыгъэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрыр  яхэтщ  Урысейм  узыншэу псэуным  гулъытэ  нэхъыбэ щыхуащI  и  щIыналъитхум

2020-09-29

 • Урысей хъыбарегъащIэ агентствэм и IэщIагъэлIхэм зэхалъхьэжащ узыншагъэм зэран хуэхъу хьэл мыхъу мыщIэхэм защыдзеинымкIэ къэралым бжьыпэр щызыIыгъхэр къэгъэнэIуэным хуэунэтIауэ ирагъэ кIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мэзхэр къабзэу гъэ щIэгъэкIыным хуэунэтIауэ

2020-09-29

 • Жыгхэр хъуа хъун, бэгъуэн пап щIэ мэзхэм зэпымыууэ уи нэIэ ятетын зэрыхуейр зым и дежкIи щэхукъым. Аращи, республикэм и мэз IуэхущIапIэхэм агротехникэм къигъэув лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-09-29

 • Уаз
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ
 • мулид мазэр къоблагъэ
 •  Мухьэмэд бегъымбар лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) къыщалъхуа махуэр мы гъэм октябрым (жэпуэгъуэм) и 29-м тохуэ. Ар муслъымэн псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэщ.
 • Муслъымэн къэралхэм нэхъыбэрэ Алыхьым зэрыхуэпщылIыным, ЛIыкIуэ лъапIэм сэлэуат къызэрыхуахьыным  хущIокъу мулид мазэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Абыхэм я псэхэр Апсны уафэгум щхьэщосыкI

2020-09-29

 • Зи гугъу сщIыну цIыхубзыр Апсны щIыналъэм щыпсэууэ зымыцIыху цIыкIуми инми яхэту къыщIэкIынкъым. Абы тепсэлъыхьу зэхэпхынущ Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэри, абыхэм я адэ-анэхэри. КъыщацIыху ар Урысейми, хамэщI щы псэу ди лъэпкъэгъухэми. «Зауэ блэкIам и акъужьыр къы зыпыжьыукI бзылъхугъэщ, зэбгъэцIыхумэ игъуэт», жаIэу и цIэр къыщраIуэм, «Хэт хъуну, сыт хуэдэ фIыщIэ бгъэдэлъыр, щхьэ сепсэлъэн хуей», жысIэу сыщIэупщIэжат. Жэуапу игъуэтыжам гущIэм зрегъэгъазэ: «Пщэдджыжь къэс мы уафэгумкIэ тщхьэщысыкI ди зауэлIхэм я псэ налъэм къыхахыурэ зэIуаща фащэ щыгъщ абы. УщепсалъэкIэ къыбгурыIуэнущ, узыщымыгъуазэри и псалъэм фIэкIыпIэ имыIэу къыхэпхынущ», — жаIащ. НэгъуэщI сыт къыпадзыжын хуейт апхуэдэ псалъэр зыхуагъэфащэ бзылъхугъэр нэIуасэ къэпщIын щхьэкIэ? Сызытепсэлъыхьыр «Мамырыгъэмрэ захуагъэмрэ я телъхьэ абхъаз анэхэр» зэщIэхъееныгъэм и гуащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ емышыж Кичбэ Гулищ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  къалащхьэр  нэхъ дахэхэм   халъытэ

2020-09-29

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI УФ-м хыхьэ щIыналъэ-хэм я къалэ нэхъыщхьэхэм я  Интернет-зэпеуэ. Абы щызэхуоплъ щIыпIэм и дахагъым, ар цIыхухэм я псэупIэ тыншу зэрыщытым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал гъунапкъэхэм ирагъэкIынукъым

2020-09-29

 • Урысейм и Суд приставхэм я феде ральнэ къулыкъущIапIэм (ФССП) Къэ бэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ Управленэм, хабзэ хъуауэ, и электрон сайтымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я Iэ малхэмрэ къигъэсэбэпу хэIущIыIу ещI щIыналъэм и цIыхухэм ящыщу ятын            хуей ахъшэ щIыхуэ къызытенахэм ятеу хуа дэфтэрхэр. А Iуэхугъуэм тещIыхьауэ ФССП-м иригъэкIуэкIхэм я  щапхъэщ «Узнай о своих долгах» акцэри. Сату щащI центрышхуэхэм, аэропортхэм, гъущI         гъуэгу вокзалхэм ди щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэми къыщищIэфынущ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ Iэмал имыIэу итын хуей ахъшэхэмкIэ телъ щIыхуэр зыхуэдизыр. Абдеж дыдэми щIыхуэр щызытригъэкIыж хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Мураду пщIыр къохъулIэу упсэуну!

2020-09-29

 • Дол Анатолэ Iэбисал и къуэм и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъури, ди гуапэу дохъуэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Джэду  Iэниуар спортым  хокIыж

2020-09-29

 • Европэм щэнейрэ и чемпион, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олим пиадэм бэнэкIэ хуитымкIэ абы и финалым нэса Джэду Iэниуар спортым зэрыхэкIыжыр иджыблагъэ хэ IущIыIу ищIащ. «Къэбэрдей къап лъэнкIэ» зэджэу щыта, Псыгуэнсу щыщ бэнакIуэ цIэрыIуэм и текIуэ ныгъэ инхэмкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, дяпэкIэ дэрэжэгъуэ къыдитыжынукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зыхуей хуэзэу яухуэ

2020-09-29

 • Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуа жэм дащIыхь сабий нэхъ цIыкIухэр зэкIуэлIэну гъэ сапIэ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыналъэ адми нистрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Улымбащ Лерэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Проект

Псыжь и Iуфэм щызэжьэхоуэ

2020-09-29

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ тхьэмахуэ блэкIам щыIа джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хэтакъым. Абы зигъэпсэхухукIэ зэпеуэм гъэщIэгъуэн куэд къыщыхъуащ икIи ди щIалэхэр увыпIищкIэ турнир таблицэм къыщекIуэтэхыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ФокIадэм и 28-р Адыгэ фащэм и махуэщ

2020-09-26

Дахэщ, зэкIужщ, дуней псор зэхъуапсэщ ди лъэпкъ фащэр!

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и судыщIэхэм я квалификацэ коллегием хагъэхьэну жылагъуэм къыбгъэдэкI кандидатурэхэм ехьэлIа жэрдэмхэр КъБР-м и Iэтащхьэм къызэрыIих пIалъэм къызэрыщIагъум теухуа хъыбарегъащIэ

2020-09-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и судыщIэхэм я квалификацэ коллегием хагъэхьэну жылагъуэм къыбгъэдэкI кандидатурэхэм ехьэлIа жэрдэмхэр ­КъБР-м и Iэтащхьэм къызэрыIих махуэ 30 пIалъэр 2020 гъэм фокIадэм и 26-м зэрикIам къыхэкIыу, абы 2020 гъэм ­жэпуэгъуэм и 30 пщIондэ къыпащэ.
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и судыщIэхэм я квалификацэ коллегием жылагъуэм и лIыкIуэхэр зэрыхагъэхьэ щIыкIэм и IуэхукIэ» 2002 гъэм бадзэуэ­гъуэм и 19-м №43-РЗ-м щIэту къащта Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Законым ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и судыщIэхэм я ква­лификацэ коллегием жылагъуэм и лIы­кIуэу щытыфынущ Урысей Федерацэм и цIыхухэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм сыт щыгъуи щып­сэухэр, зи ныбжьыр илъэс 35-рэ ирикъуахэр, юридичес­кэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зиIэхэр, зыгъэпудыну Iуэхугъуэхэр зымылэжьахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХуэдищкIэ щIрагъэгъу

2020-09-26

 • Агропромышленнэ ком­п­лексым къилэжьахэр нэ­гъуэщI къэралхэм хуегъэ­шэнымкIэ дэIэпыкъуныгъэм нэгъабэ хухаха мылъ­кум хуэдищкIэ щIыналъэм щыщIрагъэгъуащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм къыIихыу щIидзащ «Дунейпсо зэдэ­лэжьэныгъэмрэ экс­пор­тым­рэ» лъэпкъ проектым хыхьэ «Агропро­мыш­леннэ комплексым ­къилэжьхэр нэ­гъуэщI къэ­ралхэм егъэшэн» щIыналъэ про­граммэм ипкъ иткIэ мэкъумэш унэтIыныгъэ зиIэ щIыхэм псы щIагъэхьэн ­папщIэ ­субсидиехэр къе­Iызыхыну хуейхэм я лъэIу тхылъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабийхэм я узыншагъэм хуосакъ

2020-09-26

 • 2020 — 2021 гъэ еджэгъуэщIэр ди къэралым и ­еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт школхэм, гъэсапIэ­-хэм зэрыщаублэжрэ мазэм нэсащ. УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм, «Роспотребнадзор»-м я унафэщIхэм ипэкIэ зэрыжаIам тету, IэнатIэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм я нэхъыбапIэр махуэрыеджэ мардэм тещIыхьауэ зэфIах: сабий, ныбжьыщIэ ­минхэр пщэдджыжь къэс щызэхохьэ университетхэм, школхэм, садхэм.
 • Ди республикэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ ­IэнатIэм и дэтхэнэ IуэхущIапIэми ткIийуэ щагъэзащIэ «Роспотребнадзор»-м абыхэм къахуигъэува санитар-эпидемиологие мардэ псори. ЕджакIуэхэми адэ-анэхэми зэхэщIыкI лъагэ къакъуэкIащ: абыхэм ­къагуроIуэ лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным мы зэманым щыщыIэ апхуэдэ гугъуехьхэр, щыщIэныгъэхэр, лъэпощхьэпо зэмылIэужьыгъуэхэр Iэмалыншэу зэры­щытыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха