ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Шэрджэс Бэллэ и къулыкъущIэ

2020-10-29

 • Урысей Федерацэм бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ, связымрэ массовэ коммуникацэмкIэ и министрым и къуэдзэу ягъэуващ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ адыгэ пщащэ Шэрджэс Бэллэ. Апхуэдэ унафэм жэпуэгъуэм и 23-м Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Иджы Бэллэ и нэIэ щIэтынущ къэралым медиаIэнатIэхэмрэ интернетымрэ зэрызыщиужьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-10-29

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021   гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Тхьэбысым  Умар  и  уэрэдхэр  утыку  кърахьэ

2020-10-29

 • Щэкlуэгъуэм (ноябрым) и 2-м сыхьэт 18-м щlидзэу Лъэпкъхэм я Унэу Санкт-Петербург къалэм дэтым щекlуэкlынущ уэрэдус цlэрыlуэ Тхьэбысым Умар и lэдакъэщlэкlхэр щызэхуэхьэса «Уэрэдыр зигъэгъусэ»  тхылъым и «лъэтеувэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ литературэм и вагъуэ

2020-10-29

 • ЦIыху цIыкIуу щыIэр насыпыфIэ зыщI
 • Усыгъэм и жэнэтым сфIощI уэ сипшэу
 • ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и  къуэр
 • къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу
 • Адрейхэм я гъуэгур къегъэнэху
 • Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий и гъащIэ гъуэгу кIэщIыр уи нэгу къыщIэбгъэхьэжмэ, абы псэукIэ тынш и натIэ итауэ пхужыIэнукъым: сабиигъуэ хуэмыщIа, пэжымрэ щIэныгъэмрэ хьэзаб пылъу къащыкIэлъикIухьа щIалэгъуэ, и псэугъуэ дыдэу Бобруйск дэт фашист гъэрыпIэм щиуха гъащIэ кIэщI. ИтIани, Алий и IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэсыжа усэ тхылъитIыр къапщтэрэ, къызэрымыкIуэу бзэ тынш дыдэкIэ тха абы и усэхэмрэ  поэмэхэмрэ укъеджэмэ, щхьэхуимыту уогупсыс: «И насыпщ и лъэпкъыпсэм, мылIэжыну и Хэкум апхуэдэ сурэт телъыджэ къыхуэзыгъэнэфам».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Хэти  и  кIэрэмашэщ, хэти  и  кIэрэшарэщ»

2020-10-29

 • (Беслъэней  адыгэбзэм  и  псалъалъэ)
 • Беслъэнейхэр адыгэ лIакъуэхэм языхэзщ, Лабэ, Хуэдз, Уарп, Тэджэнышхуэ, Тэджэн цIыкIу псыежэххэм я Iуфэм щыпсэуащ. Беслъэней щIыналъэм и ищхъэрэкIэ мэхъуэшхэр, и къухьэпIэмкIэ мамхэгъхэр, и ипщэ лъэныкъуэмкIэ абазэхэр, и къуэкIыпIэмкIи къэбэрдейхэр щысу, ахэр я гъунэгъуу къекIуэкIащ. Я бзэр къэбэрдей адыгэбзэм пэблагъэщ, ауэ пасэрей адыгэбзэм и нэщэнэ куэд зэрихъумам къыхэкIыу кIахэ адыгэ диалектхэм техуэ щхьэхуэныгъэ Iэджи иIэщ. Беслъэнейхэм я псэлъэкIэр къэбэрдей адыгэбзэмрэ кIахэ адыгэбзэмрэ я зэпылъыпIэм щызекIуэу, абыхэм я лъэмыжу къалъытэ, арэзы удэмыхъунуи щыткъым. Беслъэнейхэр Урыс-Кавказ зауэм хэкIуэда лъэпкъхэм ящыщщ, нобэ абыхэм ящыщу Хэкум къинар къуажитхум дэсщ. А къэна мащIэри зэбгрыдзащ: Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм Беслъэнейрэ ВакIуэжылэкIэ зэджэ къуажитIыр итщ, Ермэлыхьэблэ пэмыжыжьэу Бэчмырзейрэ Кургъуэ-къуейрэ зи фIэщыгъэ жылитIым уащыхуэзэнущ, Адыгэ Республикэм УлапэкIэ зэджэ къуажэр щыIэщ. Нэхъыбэр Тыркум икIыжащ, ахэр иджыкIэ нэхъ зэуIуу щыпсэури Чорумрэ Амасиерэ епха щIыпIэхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэрахабзэу, 0:2-кIэ   къыщIадзэ

2020-10-29

 • «Кубань» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:2 (2:0). Краснодар. «Кубань» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыху 400 еплъащ.
 • Судьяхэр Шафеев (Волгоград), Валеев (Дон Iус Ростов), Циклаури (Мэзкуу).
 • «Кубань»: Баринов, Черов (Сидоров, 72), Ерохин, Акопян, Овсиенкэ, Абдокъуэ (Чабанов, 66), Шабичев (Шульгин, 46), Каюмов (Горбатюк, 90+2), Гъурф, Грузнов, Мамты (Соловьёв, 81).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Тебэрды, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Дэхъу (Джатэрывэ, 54), Бахъсэнокъуэ (Апажэ, 90), Пащты, Хьэшыр (Дзэмыхь, 81), Iэпщацэ (Уэрэзей, 66), ХъутIэ (Багъэтыр, 51).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол