ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Тэрч къалэм сабий садыщIэ къыщызэIуах

2020-10-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 3-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Тэрч муниципальнэ щIыналъэм щыIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек  хэтащ Налшык  шахмат еджапIэ къызэрыщызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэм

2020-10-06

 • Налшык къалэм и Къэбэрдей уэрамым лъэсу къыщыпкIухь хъу и Iыхьэм хуэзэу жэпуэгъуэм и 3-м къыщызэIуахащ «Каисса» зыфIаща шахмат еджапIэр. Абы теухуа гуфIэгъуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м Шахматхэмрэ шашкэхэмкIэ и федерацэм, къэрал властым, республикэм и жылагъуэм я лIыкIуэхэр, спорт школым и гъэсакIуэхэмрэ абы щеджэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Хабзэ зэрыхъуауэ

2020-10-06

 • Жэпуэгъуэм и 7-м къыщыщIэдзауэ махуищкIэ Москва щекIуэкIынущ ди къэралым и мэкъумэш-промышленнэ комплексым и продукцэм цIыхухэр щыгъуазэ щыхуащI, «Бжьыхьэ дыщафэ-2020» зыфIаща 22-нэ урысейпсо гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-10-06

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Гулъытэ зэи  щремыщIэ

2020-10-06

 • Хабзэ хъуауэ, жэпуэгъуэ мазэм дэнэкIи щагъэлъапIэ Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэр. ПщIэрэ нэмысрэ сыт хуэдэ зэманми зыхуэщIыпхъэ нэхъыжьхэм гулъытэ хэха къызэралэжьым иджыри зэ дрегъэгупсыс абы. Нэхъыжьхэм тхузэфIэкI псомкIи защIэдгъэкъуэн хуейщ дапщэщи, ди псалъэ гуапэ нэхъыбэрэ зэрызэхедгъэхыным, я гъащIэр, я псалъэ Iущыр ди дежкIэ зэрылъапIэр зыхедгъэщIэным, я гукъыдэжыр къызэрытIэтыным дыхущIэкъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шурдым  Гъэзалий ящыгъупщэркъым

2020-10-06

 • Ди республикэм и къалащхьэ Налшык мы махуэхэм щекIуэкIащ «Электролит гъэткIуахэмрэ быдэхэмрэ я физическэ химиемрэ электрохимиемрэ» («Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых электролитов») фIэщыгъэр зиIэ XVIII Урысейпсо конференц, хамэ къэрал къикIа лIыкIуэхэри хэту. Ар зэхашащ ЩIДАА-м и академик, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзалий Къасбот и къуэм (1934 — 2019) и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Я  гур дыхохъуэ

2020-10-06

 • Мы лъэхъэнэм дэнэкIи щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. Я IэщIагъэм  епха махуэшхуэмкIэ егъэджакIуэхэм йохъуэхъу я нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэр, ныбжьэгъухэр, благъэхэр. Я унэтIакIуэхэр ящыгъупщэркъым курыт школхэр нэхъапэIуэкIэ къэзыухахэми. Абы и щапхъэщ Налшык и зыгъэпсэхупIэ паркым тхьэмахуэ махуэм щыIа зэхуэзэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХамэщIым  щыдыгъэ,  хэкужьым щывагъуэ

2020-10-06

 • … ЦIыхухэм хуитыныгъэ щагъуэтым деж зэхуэдэ мэхъу. Зэхуэдэхэр зэкъуэшщ. Динри лъэпкъыцIэри мэкIуэдыж. Псори щхьэхуитщ! Псори зэхуэдэщ! АтIэ, къызжефIэт: лъэпкъ, дин зэхэгъэж пщIы хъурэ абы иужькIэ? Фи бзэ зэтемыхуэмэ, эсперанто зэвгъащIэ. Фызэгухьэ. ФIыуэ фызэрылъагъу. Сэ сIэта «лъэпкъымрэ динымрэ я зэхуэдэныгъэ» бэракъым къыщIэмыувэр хэт щыщми, гущIэгъуншэщ икIи ябгэщ! Дэ псоми ди лъэпкъри ди динри зыщ — ар ЩIы хъурейм цIыхуу тетырщ… ИIэт, къуэшхэ, IэплIэ зэхуэфщIыт! Диныр, лъэпкъыгъэр хьэкIэкхъуэкIэхэмрэ цIыхулышххэмрэ къахуэвгъанэ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Лъэпкъ щIэжым и  джэ  макъ

2020-10-06

 • ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ, жеIэ адыгэ псалъэжьым. Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъы-хъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ. Мылъкутегъуатэ ищIын щхьэкIэкъым, атIэ зыщыщыр, зи хэтыр къищIэн, зыхэпсэукI дунейми нэхъыфIу къыщацIыхун щхьэкIэщ и къуэпсхэр къыщIилъыхъуэр. Апхуэдэ Iуэхур пщэрылъ зыщызымыщIыжа, абыкIэ зэмыупщIыжа щIагъуэ тхакIуэхэм къахэкIагъэнкъым. Ар икIи гурыIуэгъуэ хуэдэщ. ТхакIуэр зытепсэлъыхьыр, зи гугъу ищIыр, зи щхьэфэ иIэбэр гупсысэ пыухыкIам и шыбзэм фIэкIыпIэ имыIэу щIегъэкI, дуней лъагъукIэ гуэрым и щапхъэм ирегъэзагъэ, зыдищIэжми къыфIэмыIуэхуми, лъэпкъ нэщэнэ пыухыкIахэмкIэ еузэд. Къаплъэ нэхърэ къиплъ, жыхуаIэм ещхьу, тхылъеджэр щыщIэупщIэ куэдрэ къыхокI, псалъэм папщIэ, тырку дунейм къыхэхъукIамэ, абы и литературэм щIапIыкIамэ, дэнэ тхакIуэм адыгэ нэщэнэхэр къыздрихыр, адыгэ IуэрыIуатэм и уней пкъыгъуэхэр щызэригъэкъур, адыгэ хабзэм и курыхым щыгъуазэ зыщыхуищIыр, жиIэу. Бэчыжь Лейлэ шэрыуэу зэрыжиIащи, лъэпкъ щIэжым и джэ макъ къыпхыIукIращ, езы тхакIуэр щтэIэщтаблэ щищIыж къыхэкIыу, апхуэдэ «хъуаскIэхэр» къызэпхезыгъэдзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Шагъдийм  и  тхыдэ

2020-10-06

 • Шыр Алыхьталэм цIыхум япэ къигъэщIри, тыгъэ къыхуищIащ, ар дунеягъэкIэ зыхуей псоми нэхъ нэгъэсауэ лъэIэсын, и пщIэр иIэтын, и гъащIэмрэ и напэмрэ ихъумэжын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэхур и кIэм нэсыпауэ

2020-10-06

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) – 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп къыхэхар  ягъэбелджылы

2020-10-06

 • Мыгувэу щыIэну Кавказ лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым ягъэкIуэну Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхар «Спартак» республикэ стадионым иджыблагъэ щагъэбелджылащ.

 

 • Жэпуэгъуэм и 1-м Налшык къыщызэхуэсат КъБР-м и щIыналъэ псоми къикIахэр. Ахэр зэпеуащ Кавказ лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым и программэм хыхьэ лIэужьыгъуэ зыбжанэкIэ.
 • Зэныкъуэкъуныгъэ гуащIэхэм яужькIэ хьэлъэ къэIэтынымкIэ зэхьэзэхуэм щытекIуащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм къикIа Аслъэн Ахьмэдрэ Прохладнэ къалэм щыщ Скибэ Владиславрэ. Шэджэм районым и лIыкIуэ КIэбышэ Рустам абыхэм къакIэлъокIуэ.
 • Дзэлыкъуэ щIыналъэхэм щыщхэм къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым хьэ-лъэ гъэIэпхъуэнымрэ троеборьемри. Абыхэм тIуми бжьыпэр щиубыдащ хуабжьу зэрыкъарур къэзыгъэлъэгъуа Щоджэн Iэниуар. Джылахъстэней щIалэ Къаншокъуэ Робертрэ Аруан куейм икIа Къурашэ Ахьмэдрэ етIуанэщ.
 •  Шабзэ гъэуэнымкIэ Iэзагъ ин къагъэлъэгъуащ налшыкдэсхэу Кулюшинхэ Александррэ Натальерэ. Абыхэм цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я зэпеуэм пашэныгъэр къыщахьащ.
 • АрмспортымкIэ нэхъ лъэщащ Тэрч къикIа Iэтэ Аскэр (килограмм 80-м щIигъухэм я деж), Бахъсэн къалэм щыщ Беслъэней Аслъэн (кг 65-м нэс), Бахъсэн щIыналъэм и лIыкIуэ Шыбзыхъуэ Елдар (кг 80-м нэблагъэ) сымэ.
 • Я хьэлъагъ елъытауэ бгырыпхкIэ зэбэнахэм ятекIуащ Лэскэн щIыналъэм икIа Щхьэгуэш Аслъэнбэч (килограмм 68-м нэблагъэ). Шэрэдж районым икIахэу Мысост Мырзэбэчрэ Мокаев Мусэрэ щынэхъыфIащ килограмм 80-м нэблагъэхэмрэ щIигъухэмрэ я зэпеуэм.
 • КIапсэкIэ зэпекъунымкIэ, мини-футболымкIэ, къызэдэжэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхар нэхъ иужьыIуэкIэ ягъэбелджылынущ.
 • Жыласэ Замир.

Зыхыхьэхэр: Кавказ-2020