ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-31

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Къэжэр Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)

 • 8.40 «Лъабжьэхэмрэ дамэхэмрэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын. Телефильм (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.40 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 18.05 «Хъуромэ джэгу». «Бзэрабзэ» гупым и концерт. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Чэзу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБКъУ-м и япэ ректору щыта Бэрбэч ХьэтIутIэ (12+)
 • 21.10 «Абы и псалъэр». ТхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБКъУ-м и япэ ректору щыта Бэрбэч ХьэтIутIэ (12+)
 • 7.10 «Абы и псалъэр». ТхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Чэзу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 8.50 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 9.15 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.15 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.45 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Хъуромэ джэгу». «Бзэрабзэ» гупым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Жьэгу». Тебердиевхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Дохутыр ГъукIэлI Сакинэ (Германие) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». Дохутыр ГъукIэлI Сакинэ (Германие) (12+)
 • 6.50 «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Жьэгу». Тебердиевхэ я унагъуэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (6+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.15 «Телестудио»: адыгэбзэ.   87-нэ дерс (12+)
 • 17.45 «Спортым дихьэххэр». КудомкIэ федерацэм и президент Мэремыкъуэ Казбек (12+)
 • 18.10 КъБР-м и Музыкэ театрым щекIуэкIа опереттэм и пшыхь. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «IэпщIэлъапщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Тхыдэм къыхэщхэр». Пщы Инал (12+)
 • 20.50 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Джэдзауэ Венерэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Джэдзауэ Венерэ (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.00 «Тхыдэм къыхэщхэр». Пщы Инал (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «IэпщIэлъапщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Телестудио»: адыгэбзэ. 87-нэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Спортым дихьэххэр». КудомкIэ федерацэм и президент Мэремыкъуэ Казбек (12+)
 • 17.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 85-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Фэрэ дэрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 КъБР-м и Музыкэ театрым щекIуэкIа опереттэм и пшыхь. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «ГъащIэ гъуэгу». Джэрыджэ Хьэсанш (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». Абей Iэсият (12+)
 • 21.10 «Зэманым и лъэужьхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». Абей Iэсият (12+)
 • 6.45 «Зэманым и лъэужьхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «ГъащIэ гъуэгу». Джэрыджэ Хьэсанш (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Фэрэ дэрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 85-нэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Музейхэр» (12+)
 • 17.30 «Гум имыхуж сатырхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Барама…» Жаникаев Эльдар и концерт. ПэщIэдзэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «КъэкIуэнур зейхэр». КъБКъУ-м и химие факультетым и щIэныгъэ лэжьакIуэ Къардэн Ранеттэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (12+)
 • 20.15 «Зэманым и гъуджэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зэманым и гъуджэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Узыншагъэр хъумэным теухуауэ» (12+)
 • 8.25 «Музейхэр» (12+)
 • 8.45 «КъэкIуэнур зейхэр». КъБКъУ-м и химие факультетым и щIэныгъэ лэжьакIуэ Къардэн Ранеттэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Гум имыхуж сатырхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.45 «Барама…» Жаникаев Эльдар и концерт. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Анэм и гур» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 «Лъэхъэнэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «Лъэужь махуэ». КIурашын Лэкъумэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.35 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». Ветеринар щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэ Хъусен (12+)
 • 21.10 «УзэщIакIуэхэр». Жумабаев Магжан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 8
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20«Лъэужь махуэ». КIурашын Лэкъумэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». Ветеринар щIэныгъэхэм я доктор Къущхьэ Хъусен (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.55 «УзэщIакIуэхэр». Жумабаев Магжан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Анэм и гур» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.20 «ХъуэпсапIэм добжьыфIэ». Чеченов Эльдар (12+)
 • 16.50 Аппаев Билал. «Атабызгъа къатын алыу». Алиев Ш. и цIэр зезыхьэ Къэрэшей къэрал драмэ театрым и спектакль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Нэхъ лъапIэ дыдэ». Психолог Багъ Риммэ (12+)
 • 20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Ди псэлъэгъухэр». Абхъаз университетым и доцент Чурей Дыжьын (12+)
 • 20.50 «Утыку». Драматург Аппаев Билал и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ зэпэджэжхэр». Малкондуевэ Любэ (12+)
 • 7.00 «КъызыхуигъэщIа Iуэхур». Стоматолог-хирург Магомедов Рабадан (12+)
 • 7.30 «Лъабжьэхэмрэ дамэхэмрэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын и творчествэр (12+)
 • 8.05 КъБР-м и Музыкэ театрым щекIуэкIа опереттэм и пшыхь.   Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.15 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 17.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». ЩоджэнцIыкIу Аслъэн (12+)
 • 18.15 «ТщIэн икIи тщымыгъупщэн папщIэ». Попадейкин Арсений (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ». ЩоджэнцIыкIу Аслъэн (12+)
 • 6.45 «ТщIэн икIи тщымыгъупщэн папщIэ». Попадейкин Арсений (16+)
 • 7.15 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 7.45 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 8.00 КъБР-м и Музыкэ театрым щекIуэкIа опереттэм и пшыхь. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.35 «Бгым дэкIхэр». «Безенги» альплагерым и тхыдэр (12+)
 • 18.05 «Си гъуэгур зэпыунукъым». Уэрэзей Афлик (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 4
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Бгым дэкIхэр». «Безенги» альплагерым и тхыдэр (12+)
 • 6.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.15 «Си гъуэгур зэпыунукъым». Уэрэзей Афлик (12+)
 • 7.55 ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и ма-хуэм ирихьэлIэу. «Зэманымрэ тхыдэмрэ» (12+)
 • 8.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэ фестиваль». Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 17.10 «ЩэкIуэгъуэм шыщхьэуIум сытотхыхь». Узденовэ Иринэ (12+)
 • 17.40 «Зэманымрэ цIыхумрэ». МВД-м и ветеран, тхакIуэ, тхыдэдж Шипилов В. (12+)
 • 18.10 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр. Мамстрыкъуэ и къуэ Дмитрий» (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 5
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ». МВД-м и ветеран, тхакIуэ, тхыдэдж Шипилов В. (12+)
 • 6.55 «Черкасскэхэр Урысейм и тхыдэм къызэрыхэщыр. Мамстрыкъуэ и къуэ Дмитрий» (12+)
 • 7.15 «ЩэкIуэгъуэм шыщхьэуIум сытотхыхь». Узденовэ Иринэ (12+)
 • 7.45 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 8.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэ фестиваль». ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Миражи». Рок-фестиваль. Тырныауз къалэ (12+)
 • 17.35 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Тыгъуэн Рашад (12+)
 • 18.15 «Къалэным хуэпэжу». Урысей МВД-м Тэрч щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Кърымыкъуэ Заур (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 6
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Къалэным хуэпэжу». Урысей МВД-м Тэрч щIыналъэм щиIэ къудамэм и унафэщI Кърымыкъуэ Заур (12+)
 • 6.50 «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Тыгъуэн Рашад (12+)
 • 7.30 «Миражи». Рок-фестиваль. Тырныауз къалэ (12+)
 • 8.00 Москва ВДВ-м и къэрал ансамб-лым и концерт (12+)
 • 17.00 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.40 «Театр гъащIэ». Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 18.10 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Лефлер Андрей (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 7
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Лефлер Андрей (12+)
 • 6.50 «Узыщыгугъыпхъэр» (12+)
 • 7.05 «Театр гъащIэ». Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 7.30 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.10 «Жыгхэр щыту мэгъу». Спектакль. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Партитура» (12+)
 • 17.30 СурэтыщI Уянаев Аслъэн (12+)
 • 18.00 «Телегалерея». Актрисэ Мысостышхуэ Маринэ (12+)
 • 18.35 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». Документальнэ фильм (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 8
 • 6.00 «Телегалерея». Актрисэ Мысостышхуэ Маринэ (12+)
 • 6.40 СурэтыщI Уянаев Аслъэн (12+)
 • 7.10 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». Документальнэ фильм (12+)
 • 7.35 Макъамэ нэтын (12+)
 • 8.05 «Жыгхэр щыту мэгъу». Спектакль. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «СурэтыщI». КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Пащты Герман (12+)
 • 17.25 «ТВ-галерея». Скульптор ГъукIапщэ Арсен (12+)
 • 18.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, УФ-м узыншагъэр хъумэным-кIэ и отличник Урысмамбэт Гъумар (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Литературэ зэIущIэхэр». КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 103-рэ щрикъум ирихьэлIэу (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Багъ С. (12+)
 • 18.15 «ЦIыхущ икIи усакIуэщ». КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын (12+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 3
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». Мастафэ Вячеслав «Зы экспонатым и хъыбар». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». Агроном Адэмокьуэ Н. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Зи сабиигъуэр зауэм хиубыдахэр». Шэрэдж щIыналъэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 4
 • 21.10 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 5
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Хэку зауэшхуэм и ветеран Пщынокъуэ Хь. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Зы сурэтым и хъыбар»
 • 17.30 «Унагъуэм щызэрахьэ хабзэм-рэ дауэдапщэмрэ». ПIазхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ)  (12+)
 • 18.15 «Вагъуэ бын». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ илъэси 110-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 6
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «КАМАЗ-мастер»-м хэтхэр зэхуос (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Макъамэм и лъахэ». Академическэ макъамэм и фестиваль. Мейкъуапэ къалэ (12+)
 • 18.15 «Афганистаныр дигу къыдогъэкIыж». Ветеран Хьэжы Юрэ и фэеплъу. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 7
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Лъагъуныгъэм теухуа уэрэдхэр». Молэ Владимир (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 8
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 КхъуэIуфэ Хьэчим. «Iуащхьэжь» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Бгыхэм я макъ». Мечиев Кязим (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Театрым дыщызопсалъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «ЦIыхубзым и дунеймрэ адыгэхэм я хабзэхэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 «Си гъащIэр тхылъым хуэдэу стхащ». Гуртуев Берт къызэралъхурэ илъэси 110-рэ щрикъум ирихьэлIэу.
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Узыншагъэ». Аппаев Ш. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Пшынэм и макъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Мэзыхьэ Борис. «Гъуэгуанэ» новеллэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Долинск и розэхэр». Молэ Владимир (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Илъэс 16 хъухэм, нэхъыжьхэм папщIэ». Психологым и чэнджэщхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Iуэхум и пэжыпIэр»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Адыгэхэр: тхыдэмрэ хабзэмрэ» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Тхыдэ-лIыхъужьыгъэ уэрэдхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.3011.45 «Усыгъэм и толъкъунхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Адэжь щIыналъэ». Жубоев Б. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.1013.25 «Лъэужь дахэ». ДыщэкI Залымхъан (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Си Хэку – си уэрэд». Концерт
 • 15.1015.25 «ЦIэхэр» циклым щыщщ. ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Министрым допсалъэ»
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.1018.25 «Гупсэхугъуэ бгъуэту». Сарбашев Анзор (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «ЦIыхумрэ абы и гъащIэмрэ». Жанатаев Исмэхьил и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Адыгэ уэрэдхэм я тхыдэм щыщщ». Бейтыгъуэн Сэфарбий (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Таурыхъхэм я ауз» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Хабзэм теухуа упщIэ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр»
 • 18.3018.50 «Школ пщIантIэм»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 «Макъамэ антракт»
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Къэрэшей щIыналъэм хуэуса». Семёнов Исмэхьил (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «Акъыл нэху». Къэзанокъуэ Жэбагъы (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Кърухэм я джэ макъхэр зэхызох». Жанатаев Исмэхьил (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 «ЦIыхубэм ягу илъщ». ЩоджэнцIыкIу Нурий (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Си макъамэхэм я къежьапIэр гущэкъу уэрэдхэрщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 7
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 8
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 «Зэманым и плъыфэхэр». Гуртуев Берт къызэралъхурэ илъэси 110-рэ щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1011.45 Театрыр микрофоным Iутщ. Къэжэр Пётр. «Албэч и къуэ Бекъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Усэхэр зратхэ тетрадь (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 •  7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»(урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI- нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 3
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ): 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ): 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»(урысыбзэкIэ): 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 – «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ»
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жыра» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»(урысыбзэкIэ):
 •  7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Си Хэку – си уэрэд» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Си Хэку – си уэрэд» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 •  7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»(урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 6
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 •  7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр»(урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэц1хэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 7
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.15 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 8
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)