ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-10-29

  • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
  • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021   гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

  • Нэхъ фыдэзыхьэх, фIыуэ флъагъу къыдэкIыгъуэхэм Iэ щытевдзэ хъунущ пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ къудамэхэм, почтамтхэм е podpiska.pochta.ru. сайтым.
  • Iэ зытевдза газетхэр, журналхэр и чэзум фи унэхэм ныфхуэтхьыну е пощт къудамэхэм (фэ фыщыхуейм деж) щывэттыжыну къалэн зыщыдощIыж.
  • КъыдэкIыгъуэхэм Iэ тедзэным теухуа фи упщIэхэм жэуап къратыжынущ пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ къуда- мэхэм я лэжьакIуэхэм.
  • Iэ тедзэным феужьэрэкIыну, а Iуэхур иужь дыдэ махуэхэм нэвмыгъэсыну фыкъыхудоджэ.
  • «Адыгэ псалъэр» зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: мази 6-м ди газетым и уасэр сом 728-рэ кIэпIейкIэ 76-рэщ.
  • Ди индексыр П 5894.
  • КъБР-м пощт  зэпыщIэныгъэхэмкIэ
  • и федеральнэ  управленэ.