ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-10-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал
 • дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Я къулыкъур хьэлэлу зэрырахьэкIымрэ къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ папщIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Мамбэт Альберт Хьэсэнбий и къуэм — Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и суд приставхэм я Налшык къалэ къудамэм и унафэщIым — суд пристав нэхъыжьым

 • Медалы Мурат Анатолэ и къуэм — Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и суд приставхэм я Шэджэм щIыналъэ къудамэм и унафэщIым — суд пристав нэхъыжьым
 • Тэнащ Хъусен ХьэзрэIил и къуэм — Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щIыхуэ зытелъхэм я Iуэхухэр зэхэгъэкIынымкIэ, абыхэм ятеухуауэ къащта унафэхэр гъэзэщIэнымкIэ, апхуэдэхэм я мылъкур къэтхьэкъуауэ ар зэгъэкIуэкIынымкIэ и къудамэм и унафэщIым;
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и экономист» цIэр фIэщын
 • Бауаев Ахъмэт Къаллэт и къуэм — Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщIым — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и суд пристав нэхъыщхьэм.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ        КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м
 • №139-УГ