ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм  елэжь  промышленностым и  лэжьакIуэхэмрэ я махуэм теухуа и хъуэхъу

2020-10-10

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу Мэкъумэш хозяйствэмрэ мэкъумэшхэкIхэм елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэмкIэ.
 • Фи IэщIагъэр ящыщщ ди жылагъуэм пщIэ нэхъыбэ зыщыхуащIхэм. Фэ уасэ зимыIэ хэлъхьэныгъэшхуэ хувощI Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм зегъэужьыным, республикэмрэ къэралымрэ я ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэр гъэбыдэным, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным. Иужьрей зэманым хэп- щIыкIыу хохъуэ ди мэкъумэш IэнатIэм зэрызиужь хуабжьагъым, абы хъеру къитымрэ езым хуэдэхэм япеуэнымкIэ бгъэдэлъ зэфIэкIымрэ. Дызэрыт илъэсми, щIыуэпс зэфIэмыхьэныгъэхэми, эпидемиологие щытыкIэр зэрыгугъуми емылъытауэ, IэнатIэм хузэфIэкIащ здынэса лъагапIэхэм зыщигъэбыдэн. А псор зи фIыгъэр фегугъуу фызэрылажьэрщ, фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэзэрщ. Си гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ фхузощI фызэрылэжьакIуэфIым, къыхэфха IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым, дыщалъхуа щIыналъэр фIыуэ зэрыфлъагъум папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Курп лъагапIэхэм тет фэеплъым деж удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ

2020-10-10

 • Кавказым теухуа Зауэшхуэм советыдзэхэм нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр щызэхакъута махуэм и щIыхькIэ
 • Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэм — советыдзэхэм нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэр щызэхакъута махуэм — Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ Курп лъагапIэхэм тет фэеплъым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-10-10

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхылъыр  IункIыбзэIух  телъыджэщ

2020-10-10

 • НыбжьыщIэхэр тхылъ еджэным дегъэхьэхыным хуэунэтIа «Еджэным елIалIэр и лъэпкъым и къэкIуэнум иропIейтей» программэм ипкъ иткIэ, хабзэ хъуауэ, ди щIыналъэм гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ «Ди псалъэм къыпэджэжынур» литературэ зэпеуэр, «Лъэпкъ, тхыдэ, псэкупсэ гъэсэныгъэхэм литературэм щиубыд увыпIэр» проектыр. А Iуэхугъуэхэм я жэрдэмщIакIуэр «Тхылъ фIыуэ зылъагъухэм я республикэ зэгухьэныгъэращ» (унафэщIыр Шинкарёвэ Натальещ). Ахэр даIыгъащ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кхъухьлъатэ зыщIхэр Нарткъалэ зэхуешэс

2020-10-10

 • «РИА-Новости» хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм щыгъуазэ дызэрищIымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым жэпуэгъуэм и 7-м къыщыщIэдзауэ махуищкIэ щекIуэкIащ Авиамодельнэ спортымкIэ урысейпсо чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Черкесский альбом»-р утыку кърахьэ

2020-10-10

 • Санкт-Петербург и «Таврический» къэрал симфоние оркестрым иджыблагъэ концерт ин щитащ Налшык и Театр ЩхъуантIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-10

 • 1КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «ЕгъэджакIуэ». Егъэджэныгъэм и ветеран Баразов Сэлихь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». СССР-м щIыхь зиIэ и радист ХьэцIыкIу Ахьмэд (12+)
 • 8.50 «Сценэм къыхуигъэщIа». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Къэбэрдей литературэм и жьантIэдэс

2020-10-10

 • УсакIуэ, журналист Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф Мысост и къуэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф Мысост и къуэр Щхьэлыкъуэ къуажэм 1935 гъэм жэпуэгъуэм и 10-м къыщалъхуащ.
 • 1955 гъэм къуажэ школыр къиуха нэужь Кашиф щIэтIысхьащ Горький Максим и цIэр зэрихьэу Москва дэт Литературэ институтым. Ар къиуха нэужь Къэбэрдей-Балъкъэр телестудием, «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щылэжьащ. 1970 гъэм щегъэжьауэ 2013 гъэ пщIондэ щыIащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и редакцэм — абы и къудамэм и унафэщIу, жэуап зыхь секретару, редактор нэхъыщхьэм и къалэнхэр игъэзащIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-10-10

 • Псалъэжьхэр
 • Узылъыхъуэр лъапIэ мэхъу
 • ТхьэкIумэм зэхих нэхърэ — нэм илъагъу.
 • Уджым сыхэплъафэ щхьэкIэ, сыкъеплъэфэкIын?
 • Уи насып зыхэмылъым дагъуэ къыхубогъуэт.
 • Фалъэм имыт икIутрэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис