ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Алихъан Ульяновск щытокIуэ

2020-10-31

  • Жэпуэгъуэм и 24 — 25 махуэхэм Ульяновск къалэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы дыщэ медалыр къыщихьащ Балъкъыз Алихъан.

  •  Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я саугъэтым щIэбэныну Ульяновск и «Новое поколение» спорт комплексым щызэхуэсат къэралым и щIыпIэ 35-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 17-19-м ит бэнакIуэ 300-м щIигъу. Килограмм 81-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм псоми щефIэкIащ Балъкъыз Алихъан. КIэух зэIущIэм абы щыхигъэщIащ Тэтэрстаным щыщ Шишкин Даниил.
  • Зэхьэзэхуэм домбеякъ медалыр щызыIэригъэхьащ а хьэлъагъ дыдэм щыбэна Абазэ Астемыр. Финалым и Iыхьэ плIанэм къыщыхагъэщIа пэтми, иужькIэ щэнейрэ зэкIэлъхьэужьу ар и хьэрхуэрэгъухэм ятекIуащ.
  •  Жыласэ Замир.