ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

ЩIыналъэхэр   зэпещIэ

2020-10-24

 • ЕгъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ, Iуэху зэдэщIэнымкIэ урысей зэгухьэныгъэм (Истамбыл къалэм) щекIуэкIащ «Урысейм хыхьэ Кавказыр зыдогъэцIыху» ещанэ дунейпсо щIалэгъуалэ зэхыхьэм и презентацэр. 2020 гъэм «Урысейм хыхьэ Кавказыр зыдогъэцIыху» проектым текIуэныгъэ къыщихьащ ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм къызэригъэпэщ урысейпсо зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым гъавапхъэ  нартыхур  щыIуахыж

2020-10-24

 • Республикэм и мэкъумэш IуэхущIапIэхэм къыщрахьэлIэж гъавапхъэ нартыхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ бзэщIэныгъэм и лъагапIэщIэ

2020-10-24

 • Бзэр егъэдахэ гупсысэр къызэрыпIуатэ щIыкIэм — псалъэжьхэр хэухуэна, псэлъафэхэр хэлъхьа, зы жыIэгъуэм и къэIуэтэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэблэгъэкIауэ псалъэм хэгъэзэгъа зэрыхъум. Зи бзэр дахэм, зи псэлъэкIэр къабзэм адыгэм пщIэ хуищIу, утыкур ириту, лIыкIуэу иIуэхуу щытащ. Зи бзэр лантIэм, шэщIауэ псалъэм жылэ Iуэхухэр и пщэ далъхьэу, хеящIэу хахыу, щыхьэту ягъэуву къекIуэкIащ. Я фIэщ хъурт адыгэбзэ укъуэдиякIэ псалъэм укъимыгъэпцIэну, и псалъэ тебгъуэтэжыну, и жыIэр зэщIа хъуну. ПсэлъэкIэм хуащI гулъытэм къыхэкIагъэнущ ар зыIэт, зыгъэлъагэ Iэмалхэр бзэм уэру щIыхэтыр, хуей хъумэ, цIыхум и гупсысэр щIэщыгъуэ ирищIыну, зэIубзу къриIуэтэну, нахуэу иришэщIыну хэкIыпIэ зэмыщхьхэр къриту. Адыгэбзэр къулей зыщI Iэмалхэм ящыщщ синонимхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зеикъуэр йофIакIуэ

2020-10-24

 • Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур зыщиплъыхьащ Зеикъуэ къуажэм лъэпкъ проектхэм хыхьэу щрагъэкIуэкI ухуэныгъэ зыбжанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Псоми ди зэхуэдэ ТекIуэныгъэр

2020-10-24

 • ЗэрытщIэщи, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэныгъэкIэ зэриухрэ мы гъэм илъэс 75-рэ ирикъуащ. Зы махуэ-махуитIкIэ дгъэлъапIэ мыхъуу, игъащIэ псокIэ ди гум илъыну зыхуэфащэ Iуэхугъуэщ ар, ди адэшхуэхэм я псэр щIатауэ. Аращ мы гъэр ТекIуэныгъэ Иным и илъэсу щIыщытри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-10-24

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Адыгэш лъэрыхьхэр

2020-10-24

 • Ди газетым зэрытетащи, Урысей Федерацэм шы спортымкIэ и зи чэзу чемпионат жэпуэгъуэм и 18-м ди республикэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI гуп

2020-10-24

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыхуэдэмрэ абы еIэзэ дохутырхэм я зэфIэкIымрэ иджыблагъэ згъэунэхуну къысхуихуащ. Си нэгу щIэкIащ дохутырхэм я къару псори ирахьэлIэу уз шынагъуэм зэрыпэщIэтыр. Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ Узыфэ зэрыцIалэхэм еIэзэнымкIэ къалэ сымаджэщым (Госпиталь №1) и лэжьакIуэхэм, Iэзагъышхуэ къагъэлъагъуэу, гуапэу сымаджэхэм яхущыту я къалэн мытыншэр зэрырахьэкIым папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!»

2020-10-24

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэху иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ Аруан щIыналъэм и ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

ТУМЭ Мухьэмэдин Мухьэжид и къуэр

2020-10-24

 • Нэщхъеягъуэ хъыбар къикIащ Москва иджыблагъэ. Илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэ Тумэ Мухьэмэдин Мухьэжид и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м Коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и оперативнэ штабым къет

2020-10-24

 • 2020 гъэм жэпуэгъуэм и 23-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 226.075-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 9.386-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 93-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1.480-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 79-рэ
 • Хъужахэр — 7.142-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 127-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-24

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Царикати Феликс (12+)
 • 7.05 «Нанэ и псэ». Адэ-анэхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Си псалъэ». Мечиев Кязим. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЛIы иримыкъу

2020-10-24

 • Чэрим Марианнэ
 • Роман. Япэ Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№125 — 127-хэм итщ).
 • — ЛIо, си унэбжэр Iухауэ къыщIэбгъэнар уэ цIыкIужьейм? Ы?
 • — КъэтIыс, шей дефэнщ, — къыфIэмыIуэхуфэ зытригъауэмэ, нэхъ псынщIэу щIэкIыжыну пIэрэ? — IункIыбзэр дгъуэтыртэкъыми, куэбжэр дгъэбыдэри дыкъыдэкIыжащ.
 • — Си куэбжэм уи Iуэху хэлъкъым уэ, къыбгурыIуа? ЛIо, уи фызыжь цIыкIумрэ уэрэ дунейр фыфей фи гугъэжу ара? Устхьэлэпэнущ иджыпсту, цIыкIужьей! Уи къуэ полицайм сребгъэгъэтIысыну аракъэ, пыIэжьынэ? Уи пыIэ къуиймкIэ узмытхьэлэмэ, Алыхьыр согъэпцI!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-10-24

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ТхьэкIумэкIыхьыл  гъэбэкхъа
 • ТхьэкIумэкIыхьыл гъэкъэбзар Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпауд, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, бжьыныху, шыгъу, шыбжий халъхьэ, фIыуэ зэIащIэ. ИтIанэ лы Iыхьэхэр тхъу къэплъа зэрыт тебэм иралъхьэри, лъэныкъуитIымкIи тхъуэплъ хъуху ягъажьэ. Тебэм кърахыжри, шыуаным иралъхьэ, абы халъхьэ IупщIэ инурэ упщIэта бжьыныщхьэ, псывэ щIакIэ. И щхьэр трапIэри, зэ къытрагъэкъуалъэ, мафIэр цIыкIу ящIри, дакъикъи I0-I5 хуэдизкIэ ягъавэ. Абы иужькIэ лым шатэ щIакIэ, бжьыныху-шыгъу халъхьэ, зэIащIэри, шыуаныщхьэр тепIауэ хьэзыр хъуху, дакъикъэ зытхухкIэ, ягъэбэкхъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис