ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэрым  щыщ  школакIуэхэм  загъэпсэхунущ  жэпуэгъуэм  и  26-м къыщыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 8 пщIондэ

2020-10-22

 • КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалэр  зэрырагъэфIэкIуэнум  йогупсыс

2020-10-22

 • Налшык щекIуэкIащ къалэхэр зегъэужьыным елэжь IэщIагъэлIхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Городские практики» программэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Псы куухэр» Тыркум щагъэлъагъуэ

2020-10-22

 • КъБР-м щыщ режиссёр Битокъу Владимир адыгэбзэкIэ трихауэ щыта «Псы куухэр» фильмыр Тырку телевиденэм къыщагъэлъэгъуащ фокIадэм и кIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысмамбэт  Гъумар  Нуралий и къуэр

2020-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и медицинэ IэнатIэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 72-м иту дунейм ехыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, узыншагъэр хъумэнымкIэ Урысейм и отличник, Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым и неврологие къудамэм и унафэщI Урысмамбэт Гъумар Нуралий и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псоми  зэдай  адыгэбзэ

2020-10-22

 • Компьютерхэмрэ жып телефонхэм- рэ къежьэу, интернетым дуней псор зэрызэпищIэрэ, лъэпкъым и къэкIуэнур къызыфIэIуэху жэрдэмщIакIуэхэр егупсыс зэпытщ а Iэмалыр ди анэдэлъхубзэм дежкIэ щхьэпагъ нэхъыбэ хэлъу къэгъэсэбэпа зэрыхъуну щIыкIэм. А мурадым хуэунэтIа гупыж гъэщIэгъуэнхэр къызыкъуихыну хунэсащ «Псоми зэдай адыгэбзэ» («Черкесский язык  для всех») проектымкIэ дызэрыт илъэсым утыку къихьа бахъсэн пщащэ Хьэщэ Альбинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЛIы  иримыкъу

2020-10-22

 • Чэрим  Марианнэ
 • Роман.  Япэ  Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№125-126-хэм итщ).
 • Линэ Iэнкуныгъэр щхьэщыкIауэ и лIыр зэпиплъыхьырт. И джанэр упIышкIуащ, ауэ къабзэщ. ЗэрыжьыщIэ машинэм кърихыжри, ету тримыдзэу щитIэгъауэ аращ. Шыпхъу иIэу пщIэнкъым. И щхьэцыр кIыхьыIуэ хъуащ, зэрыкъуажэу зэкIуалIэ хьэблэм уи щхьэцыр пщIэншэу щыпхущIащэн? И лIыр къакIуэ къудей мыхъуу, емыфауэ къызэрыкIуар Линэ зыхуей дыдэрауэ зэрыщытыр и нэгум къищырт. Сыкъыдэплъейрэ сигу иримыхьын гуэр и нэм щIэслъагъуэмэ, жыхуиIэу, гугъэм псэкIэ зыкIэрызыщIа езы Хьэрун и щхьэр къыхудэхьейртэкъым. ИгъащIэм щIызэгурымыIуэн щхьэусыгъуэ я зэхуаку къыдэмыхъуам ещхьу, ныбжьымрэ узыншагъэмрэ я нэщэнэ псори зыбгъэдэлъ зэщхьэгъусэхэр зэрызэхуэзэшар нэрылъагъут, ауэ псалъэмакъыр сыт щыгъуи хуэдэу зытеухуар нэгъуэщIт: сабийхэм, хадэм, уасэхэм, къинэмыщIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Кхъуауэр  еуэри, кхъуэжым  икIащ»

2020-10-22

 • (ХьэтІохъущыкъуей Ипщэм и псалъалъэ)
 • Ди щIэджыкIакIуэхэр зэрыщыгъуазэщи, ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ къуажэм, нобэ ЗеикъуэкIэ зэджэм, и псэлъэкIэм хэлъ гъэщIэгъуэнхэр къридгъэлъагъуэу псалъалъэ зыбжанэ «Адыгэ псалъэ» газетым къытредгъэдзауэ щытащ. Ди гуапэ зэрыхъунщи, а тедзэгъуэхэм щIэупщIэ ягъуэтащ, къапщтэмэ, езы къуажэдэсхэми хьэлэмэт ящыхъуащ. МащIэми куэдми, а псалъалъэхэр тедзэн зэредгъажьэрэ газетым кIэлъыплъхэм зыкъыдагъащIэ «мыпхуэдэ псалъэхэм ущымыгъуазэу пIэрэ, ди анэшхуэм къиIуатэу куэдрэ дрихьэлIащ» жаIэу. ГуфIэгъуэ дауэдапщэу ирехъу, нэщхъеягъуэуи щрет, мы Iуэхугъуэм щыгъуазэу щримыпсэлъа, зыгуэрхэр къагъэщIэрэщIэжу къыщыджаIэну щыхэмыта къэхъуакъым. «Дыкъэзылъхуахэр зэрыпсалъэу щыта бзэрат дыкъызэрацIыхуу щытари, пщIэ хуэтщIкъым, догъэкIуэд», щыжаIэкIэ, зы лъэныкъуэкIэ ядумыщтэнкIэ Iэмал имыIэу гухэ уещI, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ укъеплъу щытмэ, къазэрыфIэIуэхум, хамэгу-хамащхьэу бзэм зэрыхущымытым дызэрыт щытыкIэр къызэрызэднэкIыфынумкIэ гугъапIэхэр уагъэщI. Абы нэхъри дытригъэгушхуащ къуажэ псэлъэкIэхэм зеттыну, къэдгъуэтыр, къытIэрыхьэр Iэмал зэриIэкIэ зэгъэуIуауэ утыку къитлъхьэну. Зэгуэр адыгэбзэм и псалъалъэшхуэ щащIкIэ, мы дыщэ налъэхэми къалъыс увыIэпIэр абдеж зэрыщагъуэтыжынум шэч къытетхьэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хуэдж Альбинэ пашэ мэхъу

2020-10-22

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа «Лазурная волна-2020» V дунейпсо музыкэ зэпеуэм «Лъэпкъ пшынэ» унэтIыныгъэмкIэ дыщэ медалыр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэсым хыхьэ Елбыргъан къуажэм щыщ Хуэдж Альбинэ. Зэхьэзэхуэм макъамэм щаIэ зэфIэкIым щеплъыжащ цIыху 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Театрхэмрэ театреплъхэмрэ

2020-10-22

 • ГъащIэм и лъэныкъуэ псоми хуэдэу, пандемием республикэм и театрхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэми зэхъуэкIыныгъэхэр хилъхьащ – утыкур зыгъэбжьыфIэ артистхэмрэ театреплъхэмрэ мазэ бжыгъэкIэ зэпэIэщIэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Лейтенант нэхъыжь Лу Руслан  Къэбэрдей-Балъкъэрым и  «ЦIыхубэ участковэщ»

2020-10-22

 • Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и участковэ уполномоченнэ полицэм и лейтенант нэхъыжь Лу Руслан Iэ нэхъыбэ хуаIэтащ интернет-щIэупщIэныгъэ щрагъэкIуэкIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урышымрэ БищIомрэ я зи чэзу ехъулIэныгъэхэр

2020-10-22

 • Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ 2020 гъэм и чемпионатыр Наро-Фоминск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы къыщыхэжаныкIахэщ ди лъахэгъухэу Урыш Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Аруан щIыналъэм икIахэр къыхожаныкI

2020-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 9-10 махуэхэм Ивановэ областым щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ щIыналъэхэм зэдай ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ ин. Къэралым и щIыпIэ куэдым икIа цIыхуи 120-м щIигъу абы хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр