ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Къэрал кIуэцI  IуэхухэмкIэ  органхэм  я  лэжьакIуэхэу зи  къалэн  зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм  я  фэеплъу  Налшык дэтым деж удз  гъэгъахэр  щагъэтIылъ

2020-10-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэмрэ 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м къэхъуа гузэвэгъуэр илъэс 15 зэрырикъумрэ теухуа Iуэхухэм икIи удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ хабзэхъумэхэм Налшык щыхуагъэува мемориалым деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

«ЦIыхум и цIэ лъапIэр къызэрилэжьар натIэм къратхахэм яку къыдищIыкIарщ»

2020-10-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж  Борис
 • къызэралъхурэ нобэ илъэс 80 ирокъу
 • Уахътыншэ
 • ТхакIуэ, усакIуэ, драматург, щIэныгъэлI цIэрыIуэ IутIыж Борис псэужамэ, нобэ къыщалъхуа махуэр игъэлъапIэнут. И ныбжьэгъу бжыгъэншэхэмрэ фIыуэ къэзылъагъу и лъэпкъэгъухэмрэ, дауи, и закъуэ ирагъэгъэлъэпIэнтэкъым абы и илъэс 80-р, зэрылъэпкъыу дэтIэтынти, дызэриIэм дригушхуэнт, езыми и гуапэ мыхъуу къэнэнтэкъым ар…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Аиссе» фильмым и трейлерыр къыдэкIащ

2020-10-15

 • АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ полнометражнэ художест- веннэ фильм трахауэ къыдэкIыным зэрыхуагъэхьэзырым теухуа хъыбар мызэ-мытIэу ди газетым тетащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нартан урысей шууейхэр зэрешалIэ

2020-10-15

 • Жэпуэгъуэм и 17 — 18 махуэхэм Нартан къуажэм и Iэгъуэблагъэм щызэхэтынущ Урысейм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ и чемпионат. Зэпеуэр зэгъусэу къызэрагъэпэщ Урысейм шы спортымкIэ и федерацэмрэ Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дыщэу медалиплI

2020-10-15

 • Владикавказ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэ. Абы хэтащ 2003 — 2004, 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ГушыIэхэр

2020-10-15

 • Уи бохъшэр къащтэт
 • Хъыджэбзыр и анэм йоупщI:
 • — Мамэ, таурыхъ псори «ЩыIащ-псэуащ» псалъэхэмкIэ къыщIи-дзэу ара?
 • — Хьэуэ, си хъыджэбз цIыкIу. «Си щхьэгъусэ лъапIэ, ныщхьэбэ сэ лэжьапIэм сыщымыгувэу хъунукъым», жиIэу къыщIидзэхэри яхэтщ абыхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-10-15

Мы сурэтым щыфлъагъу ныбжьыщIэхэм къахэкIащ республикэм зегъэужьыным, лъэпкъым зегъэузэщIыным хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа лэжьакIуэхэр, дэтхэнэ зыми и цIэ фIыкIэ къыщIраIуэн IуэхуфIхэр къайхъулIащ. Хэт егъэджакIуэ IэнатIэм хьэлэлу пэрытащ, хэти и къалэмыпэм къыщIэкI тхыгъэфIхэмкIэ цIэрыIуэ хъуащ. (СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ): Мэкъуауэ Зое, Журт Биберд, ГъукIэ Рае, Созаевэ ФатIимэ, Шафий Лидэ, Лайпановэ Софье, Мэлбахъуэ Елбэрд, Хьэмыкъуэ Марие сымэ. 1964 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр