ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием

2020-10-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ мэрем кIуам екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ ЩIДАА-м Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм, Абхъаз Республикэм щиIэ центрхэмрэ къудамэхэмрэ я лэжьыгъэр къызэгъэпэща зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

КъБР-м КоронавирусымкIэ  лъыплъынымкIэ и оперативнэ штабым къет

2020-10-27

 • 2020 гъэмжэпуэгъуэм и 26-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 231.232-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 9.652-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 88-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1.501-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 72-рэ
 • Хъужахэр — 7.271-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 132-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха

Макъамэм лъагъуэ дахэ хэзыша

2020-10-27

 • Лъагъуэ дахэ щыпхишри, зэфIэкIрэ ехъулIэныгъэкIэ псыхьа гъуэгуанэ бгъуфIэ макъамэм къыщызэринэкIащ КъБР-м и цIыхубэ артист, Урысей Артиадэм и лауреат, тенор макъ лъэщ зиIэ оперэ уэрэджыIакIуэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и егъэджакIуэ Куэт Къанщобий. Зи илъэс 80-р иджыблагъэ зыгъэлъэпIа уэрэджыIакIуэ Iэзэр ди редакцэм и хьэщIащ икIи тедгъэпсэлъыхьащ и IэщIагъэр къызэрыхихам, зрихьэлIэ лъэпощхьэпохэр къызэринэкIыурэ и хъуэпсапIэм зэрылъэIэсам теухуа и гукъэкIыжхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЛIы иримыкъу

2020-10-27

 • Чэрим Марианнэ
 • Роман. Япэ Iыхьэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№125 — 128-хэм итщ).
 • 8.
 • ЛЪЭХЪУЭЩЫМ
 •  Дунейм зэрытет илъэс плIыщIрэ бгъум къриубыдэу зихъуэжа къыщIэкIынкъым Щыхьым, мы тхьэмахуитIым зэрызихъуэжам хуэдэу. Нэху щхъуэкIэплъыкIэу къыфIэщу щыта дуней зэмыфэгъур гъуабжэрэ фIыцIэкIэ яцIэлэжауэ къыщохъу иджы. ЩхьэпылъапIэм бгъэдашам ещхьу, зэхэлъщ нурыр зыщхьэщыкIа и нэгур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псынащхьэ

2020-10-27

 • Адыгэ литературэм и вагъуэ
 • ЩоджэнцIыкIуАлийIэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу
 • Дунейм тет лъэпкъхэм ящыщ зыгуэри «лъэпкъщ» къыхужаIэу нобэ къэсыну къыщIэкIынтэкъым, зи ныбэрэ зи бохъшэрэ фIэкIа нэгъуэщI къызыфIэмыIуэху защIэу цIыхухэр къызэхэнатэмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

КъыдэкIыгъуэ  щхьэпэ

2020-10-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием иджыблагъэ къыдигъэкIащ «Экология и охрана ценопопуляции Heelleborus caucasicus A. Br. на Кавказе» тхылъыр. Ар я IэдакъэщIэкIщ Щхьэгъэпсо Сэфарбий, Жэмыхъуэ Марьят, Чадаевэ Викторие сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Жыжьэ къыщожьэ

2020-10-27

 • «Гъуэгуэгъу» (кIахэ диалектымкIэ «гъогогъу») псалъэм адыгэхэм къидгъэкIыр, дызэрыщыгъуазэщи, «нэгъуэщIым дэгъуэгурыкIуэ цIыху» мыхьэнэращ, «гъуэгумрэ» «цIыхумрэ» иризэпытщIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэ фщIэрэ

Уэщтенэ

2020-10-27

 • Мы цIэр зезыхьэ бгыр Адыгэ Республикэм и ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ Лагъуэнакъэ бгыщхьэ тафэм щхьэщыIэтыкIа Iуащхьэхэм ящыщ зыщ, метр 2804-рэ и лъагагъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык щызэпеуащ Кавказ Ищхъэрэм щынэхъ лъэщхэр

2020-10-27

 • Налшык и Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 17-19-м ит бэнакIуэ 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр