ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «Iуэхушхуэхэр щызэфIах Урысей» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ зэдэлэжьэным теухуа ЗэгурыIуэныгъэ зэращIылIэ

2020-10-17

 • «Iуэхушхуэхэр щызэфIах Урысей» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къыщыкIуам зэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ зэгухьэныгъэм и президент Титов Павелрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр яIущIащ республикэм узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм щапIэщIэт и сымаджэщхэм я унафэщIхэм

2020-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету жэпуэгъуэм и 15-м епсэлъащ республикэм узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм щапIэщIэт и сымаджэщхэм я унафэщIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Узыфэм  зимыубгъун папщIэ

2020-10-17

 • КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету жэпуэгъуэм и 14-м иригъэкIуэкIащ КъБР-м и щIыналъэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Сабийхэм хухаха ахъшэр иратыным трагъэкIуэдэну иджыри сом мелард 1,6-м щIигъу къыхуаутIыпщынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым

2020-10-17

 • Зи ныбжьыр илъэсищым къыщыщIэдзауэ илъэсибл хъухэм мазэ къэс иратын хуейуэ ягъэува ахъшэр яIэрыхьэным трагъэкIуэдэн папщIэ иджыри сом меларди 8,8-м щIигъу къэралым яхуиутIыпщащ щIыналъэхэм. Апхуэдэ унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Къэбэрдей-Балъкъэрым абы щыщу къратынущ сом мелард 1,6-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэ  КIуэкIуэ  Казбек Гъуэгу  хозяйствэм  и  лэжьакIуэм и  махуэм  теухуа  и  хъуэхъу

2020-10-17

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу комплексым и лэжьакIуэхэр я IэщIагъэм хуэIэзэщ, сыт щыгъуи егугъууи мэлажьэ. Автомобиль гъуэгухэм я щытыкIэм куэдкIэ елъытащ экономикэм и щытыкIэр, республикэм инвестицэхэр къыхалъхьэнымрэ туризмэм зиужьыным-рэ, цIыхухэм я псэукIэм и фIагъыр. УщыгуфIыкIыу къыхэбгъэщ хъунущ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм къапэщыт къалэнхэм я мыхьэнэм и инагъыр къазэрыгурыIуэр. Нобэ абыхэм зэфIагъэкI иджырей гъуэгухэр ухуэным хуэгъэза лэжьыгъэшхуэ, щIыналъэ, муниципальнэ автомобиль гъуэгухэр зэрагъэпэщыж, абыхэм шынагъуэншэу, бэIутIэIуншэу щызекIуэнымкIэ щыIэ шэсыпIэхэм хагъахъуэу. Фи къару фемыблэжу, хьэлэлу фызэрылажьэм, къыхэфха IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым папщIэ фIыщIэ фхузощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къанкъул Ислъам и фильмыр  Налшык щагъэлъагъуэ

2020-10-17

 • Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм утыку къыщрахьащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэ-рал драмэ театрым и артист, режиссёр щIалэ Къанкъул Ислъам и «Судьба» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр ягъэхьэзыр

2020-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законхэмрэ халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм елэжьыну гупым и япэ зэIущIэр екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Мэзыхьэ Резуан Хорватием щытокIуэ

2020-10-17

 • БоксымкIэ «Загреб и Гран-при» дунейпсо зэпеуэм щытекIуащ ди лъахэгъу Мэзыхьэ Резуан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТIыбгэ и Iэшэлъашэм

2020-10-17

 • Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ. Щхьэгуащэ и псыхъуащхьэхэмкIэ къыщыхэхуэж МэлкIапэ псы бгъунж цIыкIур къыщежьэхэмкIэ щыIэщ. ТIыбгэ и бгъуапIэу и нэхъ IуплъапIэр Мейкъуапэ удэту уолъагъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗымащIэ дыдэщ къызэрыпикIуэтар

2020-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэ ТIэрэш Хьэсэн къыщыхэжаныкIащ Урысей Федерацэм бгырыпх бэнэкIэмкIэ и чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2020-10-17

 • «Радий» щIэныгъэ-производственнэ зэгухьэныгъэм и лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлI пажэхэу Хьэмыз Руслан Хьэжсет и къуэмрэ Хьэмыз СулътIан Хьэжсет и къуэмрэ я анэ Хьэмыз (Шэру) Хьэлимэт Хьэмид и пхъур дунейм зэрехыжар икIи абыхэми я унагъуэхэми яхуогузавэ.
 • «Радий» щIэныгъэ-производственнэ зэгухьэныгъэ»
 •  акционер IуэхущIапIэм и президент Къуэн Мухьэмэд.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-17

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 19
 • Сыхьэтыр 17 пщIондэ лажьэркъым.
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.25 «Дыгъэ шыр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.50 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «Жарыкъ умутла». КъБР-м и уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэм я концерт. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЛIы иримыкъу

2020-10-17

 • Чэрим Марианнэ
 • Роман. Япэ Iыхьэ
 • 1
 • Пащтыхь фIыцIэ
 • Зи унэ цIыхубз щIэмыс лIы лэжьапIэншэ къомым ещхьу, щымыбам-пIэм мэжалIэ Хьэрун уэршэрэгъу къыщIыпхуэхъу щхьэусыгъуэхэм я нэхъыбэр и ныбэ изу зэрымышхэрт. Ауэ зыщIызэхуэпшэн цIыху къыщыпхуэмызэ езым и унэри хьэщIэ кIуапIэщ, Iуэхуншафэ зрамыплъыжу тезыгъэу шахмэтыр нэгузегъэужьыпIэ зыхуэхъуа хьэблэ щIалэхэм хьэщIэкIэ уеджэ хъунумэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-10-17

 • Алыдж псалъэжьхэр
 • Зи тетыгъуэр кIэщI дыдэ
 •  Дахагъэр Тхьэм къыббгъэдилъхьэ тыгъэщ.
 •  И лъабжьэр дыдж щхьэкIэ — и пыкIэр IэфIщ.
 •  Ныбжьэгъугъэр IэпкълъэпкъитIым хэт зы псэщ.
 •  ЩIыхуэ зытемылъ къулейсызыр куэдкIэ нэхъ къулейщ щIыхуэм щIигъэна бейм нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис