ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэмрэ я  Iэтащхьэхэм  Iэ  традзащ  щIыналъэхэр зэрызэдэлэжьэнум  теухуа  зэгурыIуэныгъэм

2020-10-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек я пашэу республикэм и лIыкIуэхэр жэпуэгъуэм и 2-м лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ — Аланием. Гупым хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., республикэм и япэ вице-премьер Говоров С. А., КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн М. Н., КъБР-м и Парламентым и депутат Кебеков В. С., Лэскэн, Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэхэм я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэу Инжыжокъуэ С. М., Муртазов Б. С.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ  Казбек:  Хуейщ  дыпэлъэщын  коронавирус  уз  шынагъуэм

2020-10-03

 • КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм фокIадэм и 30-м щригъэкIуэкIащ Коронавирус уз зэрыцIалэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ оперативнэ штабым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-10-03

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жэпуэгъуэр  зи  техьэпщIэ  бзылъхугъэ

2020-10-03

 • Пэжырытхэщ гъэхэр. Абыхэм я хъэтI къызыхуэтыншэм зигурэ зи щхьэрэ зэтелъу ириплъэжыф щыIэххэмэ, ар Уафэм и Iыхьлы-Iэулэду къыщIэкIынщ. Ди бжьыхьэкIапэ зэтауэ апхуэдэхэр къыщыддэгъуэгурыкIуэм деж, къапих нэхунэр дымыщIэххэу къыттепсэурэ къыттолъэщIыхь. Къыттепсэрэ пэт, ар зейми демыгупсысыщэу бзийхэм захыдошытIэ, зыдогъэу. А нур гъэнщIыгъуэр къызыпихыр бзылъхугъэу щытмэ, ущIэмыупщIэххэт апхуэдэм къыдэщIэрэщIэж псэ къэуатыр здынихьэсым!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

НыбжьыщIэхэм  я  щIэныгъэм  хэзыгъахъуэ  проект

2020-10-03

 • ЗэхъуэкIыныгъэхэмрэ Iуэху зехьэкIэщIэхэмрэ дапщэщи зи куэд егъэджэныгъэ IэнатIэм мы махуэхэм лэжьэн щыщIидзащ «Яндекс.Лицей» IT проектыщIэм. Апхуэдэ IэнатIэ ди республикэми къыщызэIуахащ жэпуэгъуэм и пэщIэдзэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Бемырзэ  Зураб и  текIуэныгъэ

2020-10-03

 • Дагъыстэным щекIуэкIащ усакIуэхэм я урысейпсо зэпеуэ, Гуртуев Сэлихь и фэеплъу къызэрагъэпэщауэ. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ усакIуэ, «Черкес хэку» газетым и лэжьакIуэ Бемырзэ Зураб. Япэ увыпIэм ахъшэ саугъэт сом 30000 дэщIыгъущ, етIуанэм — 20000, ещанэм — 10000.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021 гъэм дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIагъэтIысхьэнухэр къыхах

2020-10-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, зыхъумэжыныгъэм пыщIа нэгъуэщI министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2021 гъэм дзэ IэщIагъэм щыхурагъэджэну ягъэкIуэнухэм я кандидатхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ и нэтынхэр

2020-10-03

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГукъэкIыжхэр». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я кандидат Малкондуев Идрис. ЕтIуанэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Джэгурыгу». Сабий адыгэ джэгукIэхэр (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2020-10-03

 • Хъыбар гуапэ
 • ЩIэныгъэщIэхэм я къигъэхъуапIэ
 • Ди республикэм мы зэманым шэщIауэ щолажьэ УФ-м и Президентым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыхилъхьауэ щыта лъэпкъ проект зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщу 40-м щIигъу. ЩIыналъэм и унафэщIхэм гулъытэ хэха зыхуащIхэм ящыщщ «Егъэджэныгъэ» къэралпсо проектым къыщыгъэлъэгъуахэм ящыщщ «Иджырей школыр» Iуэхугъуэр. Абы и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм хохьэ «Зыужьыныгъэм и къежьапIэ» («Точка роста») центрхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIухыныр. ФокIадэ мазэм къриубыдэу апхуэдэ IэнатIэхэр къыщызэIуахащ ди щIыпIэм щылажьэ курыт школ куэдым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-10-03

 • Шхыныгъуэхэр
 • Май форэ бжэныщэрэ
 • Бжэныщэ гъэвэжар шыуаным иралъхьэ, хьэкум трагъэувэри, зэIащIэурэ ягъэткIу. ЗэрызэIащIэм хуэдэурэ абы халъхьэ фо, мафIэр ирашэхри, зэхэшыпсыхьыху трагъэт, итIанэ хьэкум къытрахыжри, зэIащIэурэ ягъэупщIыIу и хуабагъэр градус 40 — 50-м нэсыху. Шынакъ гъущэм иракIэри, щIыIапIэ-кIыфIыпIэм ягъэув и щхьэр тепIауэ. Абы щыщ къыхахыурэ шэ гъэпщтам традзэ икIи шха нэужь ар трафыхьыж. Зы стэкан из шэм щэуэ грамми 5 традзэ. Мы шхыныгъуэ-хущхъуэгъуэр сэбэп яхуохъу Iупс бзаджэ, тэмакъ, кIуэцI уз зиIэхэм. Хущхъуэгъуэр зэзыхьэлIэхэм пщтыр, щIыIэ дыдэ ирафи яшхи хъунукъым.
 • Халъхьэхэр:
 • Бжэныщэ гъэвэжауэ — грамм 1000
 • Май фоуэ — грамм 1000.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис