ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

 Фырэ  Руслан  Борис  и  къуэр

2020-09-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс блыщIым иту дунейм ехыжащ актёр, режиссёр, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, «ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театр» щэнхабзэм и къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщI Фырэ Руслан Борис и къуэр.

 • Фырэ Р.Б. 1951 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м къыщалъхуащ КъБАССР-м и Совет щIыналъэм хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм.
 • Курыт еджапIэр къиуха иужькIэ, ар щIэтIысхьащ Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм икIи 1975 гъэм къиухри, гъуазджэм и IэнатIэхэм лэжьэн щыщIидзащ.
 • Абы роль нэхъыщхьэ куэд дыдэ щигъэзэщIащ театрымрэ киномрэ. Псом хуэмыдэу и зэфIэкIыр къыщигъэлъэгъуащ театрым и режиссёр-гъэувакIуэу щыткIэрэ. Ди къэралымрэ нэгъуэщI щIыпIэхэмрэ щыщ авторхэм я IэдакъэщIэкIхэм япкъ иткIэ Фырэм игъэува спектаклхэм Урысейм и къалэ куэдым щIэупщIэ ин щаIащ. Абы и «Кукарача» спектаклыр лъэпкъ спектаклхэм я нэхъыфIищу къэралым къыщалъытат. Толстой Алексей и «Орёл  и Орлицэ» спектаклыр зэригъэувам папщIэ 2014 гъэм къыхуагъэфэщащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и саугъэтыр.
 • 1991 — 2014 гъэхэм Фырэ Руслан лэжьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Президентым и чэнджэщэгъуу, Парламентым и комитетым и унафэщIу, курортхэмрэ туризмэмкIэ, щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ министру, Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу.
 • Къэрал къулыкъухэр щызэрихьэм Фырэ Р.Б. и щIэныгъэ, къару, зэфIэкI псори ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкэрым и лъэпкъ-щэнхабзэ къулеигъэр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымрэ, творческэ зэгухьэныгъэхэм, щэнхабзэ-узэщIа-
 • кIуэ IэнатIэхэм я мылъку-техникэ лъабжьэм зегъэужьынымрэ гъэбыдэнымрэ.
 • Фырэ Р.Б. щытащ лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэунэтIа творческэ проект куэдым я къызэгъэпэщакIуэу. Ар и жэрдэмщIакIуэт Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и центр нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мыхьэнэр щIэзыгъэбыда куэд дыдэ къызрихьэлIа щэнхабзэ IуэхущIафэхэр ди республикэмрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ щегъэкIуэкIыным.
 • Абы и унафэм щIэту республикэм щагъэзэщIащ дунейпсо проект инхэр, «Танцы над Эльбрусом» дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалри яхэту. Къэбэрдей-Балъкъэрыр дунейпсо IуэрыIуатэ зэщIэхъееныгъэм и центру Урысейм и Ипщэ лъэныкъуэм къыщалъытэнымкIэ аращ Iэмал къэзытар. А фестивалыр хагъэхьащ ЮНЕСКО-м и IуэрыIуатэ фестивалхэм я дунейпсо календарым.
 • 2014 — 2016 гъэхэм Фырэ Руслан и унафэщIу щытащ «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — Государственная телерадиокомпания «Кабардино-Балкария» федеральнэ къэрал унитарнэ IуэхущIапIэм и къудамэм икIи ТворчествэмкIэ дунейпсо академиемрэ Телевиденэмрэ радиомкIэ дунейпсо академи-
 • ем и действительнэ члену хагъэхьат.
 • Фырэ Р.Б. и лэжьыгъэфIыр дамыгъэ лъапIэхэмкIэ къалъытащ. Абы къыхуагъэфэщащ Зэныбжьэгъугъэм и орденыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр, Осетие Ищхъэрэ — Аланием и ЩIыхь тхылъыр, «Урысей Федерацэм гъуазджэхэмкIэ ЩIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «Абхъаз АССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэхэр.
 • ЦIыху телъыджэу, зэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъу щыта, лъэпкъым и къуэ пэж Фырэ Руслан и фэеплъ нэхур игъащIэкIэ ди гум илъынщ.
 • КIуэкIуэ К. В., Егоровэ Т. Б., Мусуков А. ТI., Къуэдзокъуэ М. М.,
 • Мэкъуауэ Т. Э., Алътуд Ю. Къ., Амщокъуэ Ф. Къ., Аттаев Ж. Ж.,
 • Ахъуэхъу Т.Б., Берд Хь. А., Беппаев М. А., Беппаев С. У., Бозий       Н. М.,
 • Борсэ Ю. Къ., Вэрокъуэ В. Хъ., Геляхов А. С., Джэш В. М.,
 • Говоров С. А., Губин Г. С., Дзэмыхь  Къ. ФI., Жанатаев С. А.,
 • Зумакулов Б. М., Къэзанш Л. Б., Къардэн М. Н., Къэрмокъуэ Хь. М.,
 • КIэрэф  М. А., Конаревэ Н. Ю., Къуныжь М. А., Къумахуэ   М. Л.,
 • Нэхущ З. А., Рахаев А. И., Сэхъу В. Къ., Сэхъурокъуэ Хь. Хь.,
 • Тау П. КI., Тату Къ. Б., Уянаевэ А. М., Федченкэ Л. М.,
 • Хьэщхъуэжь А. Б., ХьэфIыцIэ М. М., Хъубий М. Б.