ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НыбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2020-09-08

  • Гъэ еджэгъуэщIэр щыщIидзэжым ирихьэлIэу, Тэрч районым щекIуэкIащ «ЕджакIуэ кIуэным хуэгъэхьэзырынымкIэ дэIэпыкъу» урысейпсо псапащIэ Iуэхур. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и ОМВД-м Тэрч районым щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Кърымыкъуэ Заур и нэIэм щIэту.

  • ЩытыкIэ гъугъу ит сабийхэм зыщIагъэкъуэн щхьэкIэ, апхуэдэуи хабзэр къызэпауд зэрымыхъунур гурагъаIуэу, еджэным драгъэхьэхын мурадыр яIэу, IуэхущIапIэм и IэщIагъэлI-хэр екIуэлIащ апхуэдэ ныбжьыщIэхэр зиIэ унагъуэхэм.
  • «ЕджакIуэ кIуэным хуэгъэхьэзырынымкIэ дэIэпыкъу» Iуэхум хыхьэу, къызэгъэпэщакIуэхэр еблэгъащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм зи къалэныр щезыхьэкIыу ныкъуэдыкъуэ хъуа цIыхуихым я унагъуэхэмрэ щытыкIэ гугъу ихуа, балигъ ныбжьым нэмыса сабий 47-рэ щапI унагъуэ 22-мрэ.
  • Полицэм и лэжьакIуэхэм я гъусэу а Iуэхум хэтащ Кърымыкъуэ Заури.
  • Сабийхэм школым кIуэн щхьэкIэ нэхъ зыхуэныкъуэу къалъытэ хьэпшыпхэр абыхэм къыхуащэхуащ: зэреджэну, зэрытхэну Iэмэпсымэхэр, портфелхэр, фэилъхьэгъуэхэмрэ вакъэхэмрэ, спорт щыгъынхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Хабзэм и хъумакIуэхэр ныбжьыщIэхэм епсэлъащ, ахэр зыдихьэххэр, я гугъуехьхэр зыхуэдэр зрагъащIэу. Гъэ еджэгъуэщIэм ехъулIэныгъэ куэд яIэну ахэр цIыкIухэм ехъуэхъуащ.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.