ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ фестивалым фрагъэблагъэ

2020-09-08

  • «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» щэнхабзэ фестивалым фрагъэблагъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэмрэ ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэмрэ, «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» АО-р, «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ IуэхущIапIэ» АО-р, «Посети Кавказ» фондыр я дэIэпыкъуэгъуу.

  • Зэхыхьэшхуэм утыку къыщрахьэнущ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я гъуазджэ унэтIыныгъэхэр: лъэпкъ къафэхэр, уэрэдхэр, макъамэхэр, литературэр. Ар къыхэзылъхьахэм я мурадыр зыхуэгъэзар — Урысейм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ иджырей Кавказ Ищхъэрэр зыхуэдэр егъэщIэнырщ, бгырыс лъэпкъхэр хьэщIагъэкIэ, ныбжьэгъугъэкIэ зэрыфIым, дызэрыс щIыналъэм и дахагъэм хагъэгъуэзэнырщ.
  • Фестивалым хэтхэм я зэфIэкIхэр унэтIыныгъитхукIэ зэщхьэщыхауэ ягъэлъэгъуэнущ: «Къафэ», «Видеонэтын», «Музыкэ гъуазджэ», «Художественнэ псалъэ», «Уэрэд гъуазджэ». Абы хэтыну ирагъэблагъэ Кавкваз Ищхъэрэм къыщалъхуа е щыпсэухэм ящыщу зи ныбжьыр илъэс 18 ирикъуа, гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри.
  • КъищынэмыщIауэ, фестивалым хыхьэу Урысейм ис дэтхэнэм папщIи къызэрагъэпэщащ цIыхубэм я IэIэт нэхъыбэ къэхьынымкIэ зэпеуэр. Абы хэтынухэм я Инстаграм напэкIуэцIым къралъхьэн хуейщ зы дакъикъэм къриубыдэ творческэ номерхэр къыщыгъэлъэгъуа видеонэтын, текIуэ хъумэ Къэзан щекIуэкIыну кIэух концертым зыкъыщагъэлъэгъуэн хуэдэу. Апхуэдэ нэтынхэр #SevKavFest2020 хештегымкIэ къыхагъэщын хуейщ. Абы щытекIуауэ къалъытэнущ зи видеонэтыным цIыху нэхъыбэ еплъыр, IэIэт нэхъыбэ зэхуэзыхьэсыр.
  • — Зым и дежкIи щэхукъым ди зэманым хъыбарыщIэ куэд псынщIэу дуней псом щызэIэпах зэрыхъуар. Аращ зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэм загъэлъэгъуэну, утыку ихьэну мы зэманым нэхъ гугъу щIэхъуари. Абы и лъэныкъуэкIэ мыпхуэдэ фестивалхэр уасэншэщ. Япэу утыку ихьэ артист ныбжьыщIэхэм зыкъызэкъуахынымкIэ ар IэмалыфIщ, — жеIэ уэрэджыIакIуэ, Уры-сей Федерацэмрэ Дагъыстэн Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ Жасмин. — Зэпеуэр щыщIидзэну пIалъэр къысхуэмыгъэсу сыпоплъэ икIи быдэу си фIэщ мэхъу абы видеонэтын гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ куэд къызэрагъэхьынур.
  • Фестивалыр зэрызэхуащIыж концертыр фокIадэм и 26-м Къэзан щызэхэтынущ.
  • БжьыхьэлI Розэ.